Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Voľné pracovné miesto - referent pre účtovníctvo a fakturáciuVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície - na zastupovanie

REFERENT  PRE ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIE

 Odbor ekonomický, Referát financií na MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Pripomienkovanie platných cestovných poriadkovVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje, že v termíne

 

 od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019

je možné zasielať požiadavky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, do ktorých dopravca po zverejnení železničných cestovných poriadkov, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možností zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch.

Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.

Požiadavky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy je potrebné zasielať písomne alebo e- mailom Mestu Hlohovec, e-mail: msu@hlohovec.sk  alebo  dopravcovi, ktorý autobusovú dopravu zabezpečuje,  na vedomie Trnavskému samosprávnemu kraju, e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk,  doprava@trnava-vuc.sk.

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré možno zaslať požiadavky:

 

SAD Dunajská Streda, a.s.

Bratislavská cesta 918/2

923 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: ladziansky@sadds.sk,

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202;

 

ARRIVA Trnava, a.s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

http://www.sadtrnava.sk/primestska-doprava/cestovne-poriadky

e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204 205 a 207;

 

SKAND Skalica, s.r.o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava

e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206;

 

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska 10

917 01 Trnava

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk,

doprava@trnava-vuc.sk;

 

 

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté a ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

 

Hlohovec 13. 9. 2019

 

 Ing. Miroslav Kollár

 primátor mesta


 
 

Rozmiestnenie autobusových zastávok počas konania Michalského jarmoku Vytlačiť
 

Rozmiestnenie

autobusových zastávok prímestských autobusových liniek a MHD
na ul. M.R. Štefánika, v priestore pred budovou Západoslovenskej energetiky, v termíne od 03:00 hod. dňa 25. 09. 2019 do 12:00 hod. dňa 30. 09. 2019:

 

 1. Dvorníky, Sereď, Nitra, Sasinkovo
   
 2. H. Otrokovce, Ardanovce
  Radošina, Piešťany – Radošina
   
 3. V. Ripňany, Pastuchov – Lukáčovce
   
 4. J. Bohunice, Malženice, V. Kostoľany
  Žlkovce
   
 5. Trnava, Trakovice, Bučany, Bratislava
  Šúrovce – Trnava
   
 6. Piešťany, Madunice, Sokolovce
  Vrbové
   
 7. Šulekovo, Leopoldov, Červeník

 

Zastávka MHD pre oba smery bude umiestnená na začiatku ulice
M.R. Štefánika v smere od železničnej stanice a spoje MHD budú presmerované nasledovne:

 

 • spoje nebudú prechádzať ulicou Bernolákova, železničnou stanicou,
  v opačnom smere ulicami Hurbanova, Jesenského a Pribinova
 • spoje budú smerované :

→ zo smeru Kaufland - ul. SNP, Hlohová ul. ZŠ - na ul. M.R.Štefánika (bývalá elektráreň) a ďalej smerom na Novú štvrť

→ zo smeru Hviezdoslavova ul. – na ul. M.R.Štefánika – Hlohová ul. -
ul. SNP a ďalej smerom ku Kauflandu

 

Hlohovec 11.09.2019

                                                                             

                                                                              Ing. Miroslav Kollár

                                                                              primátor mesta

 


 
 

Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.09.2019Vytlačiť
 

O Z N A M
V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Hlohovec
dňa 19. septembra 2019, t. j. vo štvrtok o 14.00 h
v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala v Hlohovci


Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálne informácie o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti – prevod, zriadenie vecného bremena
5. Majetkovoprávne záležitosti – podnájom majetku mesta zvereného do nájmu Bytového hospodárstva Hlohovec, s. r. o.
6. Majetkovoprávne záležitosti – nájom majetku mesta zvereného do správy Mestského kultúrneho centra Hlohovec
7. Úprava zmluvných vzťahov týkajúcich sa výstavby „Mestskej plavárne a wellness“
8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 248/2019 Trhový poriadok – Šulekovské hody
9. Predloženie projektu – Žiadosti o vybudovanie multifunkčnej/malej ľadovej plochy v meste Hlohovec
10. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec
11. Návrh na pridelenie 2-izbových bytov na Pribinovej ul. 104 v Hlohovci
12. Menovanie konateľa spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o.
13. Výročná správa spoločnosti Hlohovská televízia, s.r.o. za rok 2018
14. Výročná správa spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o., za rok 2018
15. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2019
16. Kontrola plnenia uznesení
17. Správa o vykonaných kontrolách
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver


O 17.00 h bude priestor pre vystúpenie občanov.
Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.
____________________________________________________________________
V zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov návštevníkov zasadania Mestského zastupiteľstva V Hlohovci informujeme, že ich osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, fotografia a kamerový záznam – prevádzkovateľ Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509 môže spracúvať za účelom informovania verejnosti o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a za účelom vytvorenia kamerového záznamu, či fotografií zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.hlohovec.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
Prevádzkovateľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509, telefón: +42133 7368111, fax: +42133 7423228, e-mail: msu@hlohovec.sk.
Zodpovedná osoba: kontakt - zodpovednaosoba@hlohovec.sk; tel. č. +421 33 7368 239.


 
 

Voľné pracovné miesto - pomocná sila do kuchyneVytlačiť
 

Voľné pracovné miesto – pomocná sila do kuchyne

Základná škola Podzámska 35 , 920 01 Hlohovec

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

Kategória: pomocná sila do kuchyne

Kvalifikačné predpoklady: základné

Termín nástupu: ihneď

Pracovný pomer na dobu: určitú, počas zastupovania PN

 Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní

- platný zdravotný preukaz

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

- súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 Základná hrubá mzda: podľa platných tabuliek

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Základná škola

Podzámska 35

920 01  Hlohovec

E-mail: zs@zspodhlo.edu.sk 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor elektronicky, prípadne telefonicky.

 V Hlohovci 04.09.2019                                                                               Mgr. Monika Motyčková

                                                                                                                                   riaditeľka ZŠ

Kontakt: t. č.: 033/7910517, e-mail: zs@zspodhlo.edu.sk,

 


 
 

Aktuálne termíny vývozu BRKO na septemberVytlačiť
 

V septembrovom vydaní Život v Hlohovci boli nesprávne uverejnené termíny vývozu BRKO.

Vývoz bude prebiehať od 2. – 6. 9. a 16. – 20. 9. a 30. 9. podľa jednotlivých rajónov, v pondelok až piatok.

Verejnosti sa týmto ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu.

BRKO.PNG


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - 09.10. 2019Vytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 26.09. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.:


DUKELSKÁ č. 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 25/PRI, 25/VZ, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 60/VE, 62, 62/BL, 64, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 84/OP, 86, 86/BL, 88, 88/A, 88/OP, 88/VE, 90, 90 VZ, 94, 94/OP, 94/VE, 3940/3

HVIEZDOSLAVOVA č. 45 SVÄTOPETERSKÁ č. 1/ZA , 4/OP

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - 26.09.2019Vytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 26.09. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice v čase od 07:15 hod. do 15:30 hod.:


BALATÓN č. 2/BL, 2/VZ

BALATÓNSKA č. 1 ZÁMOK č. 1/ZA , 2, 2/VE, 3, 4, 4/VE, 5/D1, 5/D2, 7, 8, 10

ŠOMODSKÁ č. 1 , 1/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/OP, 15, 16, 18, 18/VE, 19, 20, 21, 21/VE, 22, 23, 24, 24/OP, 25, 26, 27, 28, 28/VE, 28/VZ, 30, 30/BL, 30/VZ, 30/ZA, 31, 32, 32/VZ, 33, 34/OP, 35/-, 37/BL, 37/OP, 5068/13


Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.


 


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

ODVOLÁVA

dňom 06. augusta 2019

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Hlohovec,

ktorý bol vyhlásený dňa 03. júla 2019.

 

 

                                                                                             Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                 primátor mesta        


 
 

Služba IOMO v klientskom centre je obnovená Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje,

že služba IOMO (integrované obslužné miesto občana) je opäť obnovená a dostupná pre vás v klientskom centre.

Vďaka nej získate priamo na mestskom úrade výpis a odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva aj výpis z obchodného registra.


 
 
Položky 1-10 z 24

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup

English version

34606136

Úvodná stránka