Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 218/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Schválené: 28.6.2018

Vyhlásené: 29.6.2018

Účinnosť: 14.7.2018

Platné do: 31.12.2018

Nahradené: 234/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 218/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“).


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec (ďalej ako „VZN“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Príloha 1 VZN sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

2. Príloha 2 VZN sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou 2, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.

3. Príloha 1 VZN sa s účinnosťou od 01.09.2018 v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou 1, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia.

4. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté.


Čl. II

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 28. 06. 2018.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.09.2018.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Príloha 1 - v priloženom PDF súbore
Výška finančných prostriedkov na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a centra voľného času zriadeného na území inej obce

Príloha 2 - v priloženom PDF súbore
Výška finančných prostriedkov na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version

34622338

Úvodná stránka