Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 223/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 28.6.2018

Vyhlásené: 29.6.2018

Účinnosť: 14.7.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 223/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej osobe a právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. b) na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.


DRUHÁ ČASŤ POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV

Čl. 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov, môže Mesto Hlohovec poskytnúť finančný príspevok na dopravu do centra a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:

a) má trvalý pobyt v meste Hlohovec,

b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, v ktorom je dieťa umiestnené,

c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,

d) predloží písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa, o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky a písomný doklad potvrdený zodpovedným pracovníkom centra, že návšteva bola uskutočnená,

e) predloží právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

3. Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú:
a) kompenzačné príspevky,
b) príspevok za bezvládnosť,
c) štipendiá,
d) príspevok na bývanie,
e) príspevok na zdravotnú starostlivosť,
f) príspevok pre tehotnú ženu,
g) aktivačný príspevok,
h) ochranný príspevok,
i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje
oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do centra, vydá na obdobie 6 mesiacov, na základe žiadosti oprávneného žiadateľa a na návrh Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej, vzdelávania a kultúry primátor mesta Hlohovec.

5. Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom MsÚ žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.

6. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po predložení dokladu o príjme zálohovo do výšky cestovného lístka autobusom alebo vlakom, pre aktuálny počet osôb - maximálne 2, z Hlohovca do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Finančný príspevok na dopravu bude žiadateľovi vyplatený prostredníctvom pokladnice Mestského úradu Hlohovec.

7. Ďalšiu časť príspevku na dopravu, t.j. vo výške cestovného lístka autobusom alebo vlakom na cestu zo sídla centra do Hlohovca, možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytnúť, až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu, tzn. po predložení potvrdenia o návšteve dieťaťa.

8. V prípade, že po poskytnutí zálohy nebude preukázaná návšteva dieťaťa v centre, doplatok príspevku na dopravu nebude doplatený a Mesto Hlohovec bude vymáhať poskytnutú zálohu v zmysle platných právnych predpisov.

9. Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené, maximálne raz za mesiac.

10. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.


Čl. 3
Postup pri poskytovaní príspevku akreditovanému subjektu

1. V zmysle § 88 ods. 3 zákona NR SR č. 305/2005 o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže Mesto Hlohovec poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorý nie je centrom, podľa § 71 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného zákona, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.

2. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výške pre akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne uznesením MsZ mesta Hlohovec individuálne, najneskôr do 27. apríla, na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom.

3. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 31. októbra predchádzajúceho kalendárneho roka podať žiadosť prostredníctvom MsÚ o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok.

4. Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré ma byť finančný
príspevok poskytnutý,
e) požadovanú výška finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.

5. Schválený finančný príspevok bude vyplatený prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet akreditovaného subjektu.

6. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 citovaného zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia, môže požiadať o finančný príspevok v zmysle platného VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.


Čl.4
Postup pri poskytovaní príspevku na osamostatnenie sa

1.Mesto Hlohovec poskytne jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa § 68 zákona č. 305/2005 Z. z. v prípade ak:

a) požiada o príspevok do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona č.3 05/2005 Z. z.,

b) mal v čase umiestnenia do centra trvalý pobyt na území Mesta Hlohovec.

2. Mladý dospelý požiada písomnou žiadosťou, Mestský úrad Hlohovec, odbor spoločenských služieb, o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa. Spolu so žiadosťou predloží potvrdenie o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa z centra a potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti v centre.

3. Výška príspevku na osamostatnenie sa poskytuje vo výške 30% z príspevku centra, ktorý sa poskytuje v ustanovenej výške.1 Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje v ustanovenej výške najviac vo výške 15-násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa.

4. Mesto Hlohovec môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému:
- peňažnou formou
- vecnou formou
- kombinovanou formou

5. Mesto Hlohovec môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa vo viacerých splátkach, plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorázového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého.

6. Rozhodnutie o spôsobe a forme poskytnutia príspevku na osamostatnenie sa, na základe návrhu Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej, vzdelávania a kultúry vydá primátor mesta
Hlohovec.

7. Pri konaní o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa aplikuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

TRETIA ČASŤ

Čl.5
Spoločné ustanovenia

1. Mesto Hlohovec si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov.


ŠTVRTÁ ČASŤ
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 6
Zrušovacie ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 89/2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec + dodatok č. 1 (účinný od 5. marca 2007).


Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 28.06.2018.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
..................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

__________________________________________________________________
1 Upravuje príslušná vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

English version

34592526

Úvodná stránka