Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec

Schválené: 28.6.2018

Vyhlásené: 29.6.2018

Účinnosť: 14.7.2018

Všeobecne záväzné nariadene mesta Hlohovec č. 224/2018
o pamätihodnostiach mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej ako „VZN“):


Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Predmet úpravy

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) je určiť zoznam nehnuteľných, hnuteľných a nehmotných pamätihodností mesta Hlohovec (ďalej len „pamätihodností“), ktoré majú historickú, kultúrnu, spoločenskú, umeleckú, architektonickú a prírodnú hodnotu a viažu sa k histórii a významným osobnostiam mesta Hlohovec.

2) Toto nariadenie najmä určuje zoznam pamätihodností, upravuje postup pri predkladaní, prerokovaní a schvaľovaní návrhov na zápis do zoznamu pamätihodností, vedenie evidencie pamätihodností, ochranu pamätihodností a zásady ich využívania v záujme zachovania, informovania a sprístupňovania miestneho kultúrneho dedičstva.

3) Toto nariadenie ďalej upravuje pôsobnosť Mesta Hlohovec pri tvorbe a vedení evidencie pamätihodností a pri ich ochrane, ako aj práva a povinnosti vlastníkov pamätihodností.


Čl. 2
Vymedzenie pojmov

1) Pamätihodnosti sú nehnuteľné i hnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti (pamätné dni), pôvodné názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta Hlohovec.

2) Ochrana pamätihodností je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta.

3) Základná ochrana pamätihodností je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu pamätihodností.


Čl. 3
Zoznam a evidencia pamätihodností

1) Mesto Hlohovec vydáva zoznam nehnuteľných, hnuteľných a nehmotných pamätihodností, ktoré sú uvedené v prílohách tohto nariadenia nasledovne:
a) Príloha č. 1 – obsahuje Zoznam nehnuteľných pamätihodností,
b) Príloha č. 2 – obsahuje Zoznam hnuteľných pamätihodností,
c) Príloha č. 3 – obsahuje Zoznam nehmotných pamätihodností.

2) Na základe zoznamov pamätihodností Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci vedie evidenciu pamätihodností. Predmetom evidencie nie sú hnuteľné veci a nehnuteľné veci zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národné kultúrne pamiatky1.

3) Mesto Hlohovec vedie evidenciu pamätihodností v klasickej písanej forme a elektronicky s využitím nástrojov výpočtovej techniky.

4) Evidencia pamätihodností sa rozdeľuje do nasledovných kategórií:
a) evidencia nehnuteľných pamätihodností – kategória A (hmotné nehnuteľné pamätihodnosti),
b) evidencia hnuteľných pamätihodností – kategória B (hmotné hnuteľné pamätihodnosti),
c) evidencia nehmotných pamätihodností – kategória C (nehmotné pamätihodnosti).

5) Evidencia pamätihodností je tvorená evidenčnými listami, ktoré sa vedú osobitne pre každú pamätihodnosť. Evidenčný list pamätihodnosti v závislosti od jej kategórie obsahuje najmä tieto údaje:
a) Evidenčné číslo pamätihodnosti,
b) Označenie (pomenovanie) pamätihodnosti,
c) Význam a charakteristika (textový popis) pamätihodnosti,
d) Miesto, kde sa pamätihodnosť nachádza alebo je uložená,
e) Fotodokumentáciu pamätihodnosti - historické fotografie, fotodokumentácia o stave pamätihodnosti a jej zmenách počas vedenia evidencie,
f) Grafické prílohy – napr. mapy, grafická dokumentácia.

6) Zoznam evidovaných pamätihodností predloží Mesto Hlohovec na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu Trnava, a ak ide o nehnuteľnú pamätihodnosť, aj príslušnému stavebnému úradu2. Mesto Hlohovec môže doplniť tento zoznam o ďalšiu dokumentáciu podľa čl. 3 ods. 5 tohto nariadenia. Uvedeným orgánom Mesto Hlohovec bezodkladne oznamuje i každú zmenu v zozname evidovaných pamätihodností.


Druhá časť
POSTUP PRI ZÁPISE V ZOZNAME A EVIDENCII PAMÄTIHODNOSTÍ

Čl. 4
Predkladanie návrhov

1) Návrhy na zápis, doplnenie, zmeny v zozname evidovaných pamätihodností alebo vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností v rámci samosprávnych funkcií spracováva z vlastného podnetu Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci ako spracovateľ v rámci svojich kompetencií.

2) Návrhy na zápis, doplnenie, zmeny v zozname evidovaných pamätihodností alebo vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností môžu predkladať aj primátor mesta Hlohovec, Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci (ďalej len „MsZ“), poslanci a komisie MsZ, Mestská rada v Hlohovci (ďalej len „MsR“), orgány štátnej správy, odborné inštitúcie, občianske združenia, spolky, stavovské organizácie, fyzické a právnické osoby na základe písomného návrhu prostredníctvom Mestského úradu v Hlohovci.

3) Návrhy na zápis, doplnenie, zmeny v zozname evidovaných pamätihodností alebo vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností posúdi na tento účel vytvorená aspoň trojčlenná komisia. Túto komisiu určí primátor mesta tak, aby v nej boli zastúpení najmä členovia, ktorí majú odborné vedomosti a skúsenosti na posudzovanie predložených návrhov. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie súhlasného stanoviska k predkladaným návrhom je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.


Čl. 5
Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na zápis a zmeny v zozname pamätihodností

1) Predložené návrhy na zápis a zmeny v zozname evidovaných pamätihodností posúdi komisia vytvorená podľa čl. 4 ods. 3 tohto nariadenia a následne MsR. Po odporúčacích stanoviskách predloží spracovateľ všetky návrhy predložené v priebehu kalendárneho roka na prerokovanie spravidla na najbližšom zasadnutí MsZ v nasledujúcom roku, na ktorom MsZ rozhodne o schválení zmien alebo zaradenia do zoznamu pamätihodností.


Čl. 6
Vyradenie zo zoznamu pamätihodností

1) Na základe zistenia nových skutočností môže Mesto Hlohovec po prerokovaní v komisii vytvorenej podľa článku 4 ods. 3 a v príslušnej komisii, MsR po schválení MsZ pamätihodnosť vyradiť zo zoznamu evidovaných pamätihodností. Návrhy na vyradenie pamätihodností zo zoznamu evidovaných pamätihodností budú spracovateľom predkladané a MsZ schvaľované raz za kalendárny rok, a to spravidla na prvom zasadnutí MsZ v kalendárnom roku.

2) Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci návrh na vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností pred jeho predložením na schválenie posúdi a predloží na vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.

3) V prípade, že niektorá pamätihodnosť bude vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku3, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení, Mesto Hlohovec – Mestský úrad predloží MsZ návrh na vyradenie tejto pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností.


Čl. 7
Aktualizácia údajov v evidencii pamätihodností

1) Údaj o pamätihodnosti, ktorý nie je uvedený v zozname pamätihodností podľa niektorej z príloh tohto nariadenia, ale je uvedený v evidencii pamätihodností, je možné meniť alebo aktualizovať bez potreby schvaľovania tejto zmeny v MsZ. Návrh zmeny alebo aktualizácie údaju spolu s odôvodnením tohto návrhu predloží predkladateľ komisii vytvorenej podľa článku 4 ods. 3 tohto nariadenia. Na základe súhlasného stanoviska príslušnej komisie je možné údaj v evidencii pamätihodností aktualizovať, resp. zmeniť.


Tretia časť
ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PAMÄTIHODNOSTÍ

Čl. 8
Povinnosti mesta

1) Mesto Hlohovec vedie zabezpečuje evidenciu všetkých pamätihodností na území mesta Hlohovec.

2) Mesto Hlohovec utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie pamätihodností v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Hlohovec.

3) Mesto Hlohovec sleduje stav a využitie pamätihodností.

4) Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamätihodností a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.

5) Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje Mesto Hlohovec ako súčasť svojho kultúrno-historického dedičstva prostredníctvom informačno-propagačných materiálov mesta, webového sídla mesta, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.

6) Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci zabezpečí prezentáciu a aktualizáciu evidovaných pamätihodností na webovom sídle mesta Hlohovec a pravidelné prehodnocovanie zoznamu evidovaných pamätihodností vždy k 1. aprílu kalendárneho roka.

7) Mesto Hlohovec pri ochrane pamätihodností spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi združeniami.

8) Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu v evidencii nehnuteľných pamätihodností Mesto Hlohovec oznámi Krajskému pamiatkovému úradu Trnava a stavebnému úradu.


Čl. 9
Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti

1) Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť, zachovávať dobrý technický prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia podľa príslušných platných právnych predpisov.

2) Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti.

3) Vlastník pamätihodnosti má právo na aktualizáciu evidenčných údajov v zozname evidovaných pamätihodností, ktorú zabezpečí Mesto Hlohovec v rámci zoznamu a ostatných evidencií v prípade, že aktuálne údaje poskytne Mestu Hlohovec.


Čl. 10
Všeobecné podmienky

1) Pri územnom rozvoji mesta je potrebné rešpektovať objekty vedené v zozname evidovaných pamätihodností.

2) Pri stavebno-technických zmenách a údržbe pamätihodností je potrebné, aby neboli ohrozené hodnoty pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade zmeny alebo nutnosti spresnenia rozsahu ochrany pamätihodnosti Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci požiada o odborné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Trnava.

3) Na pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Hlohovec a jej ochrannom pásme, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o ochrane pamiatkového fondu4.

4) Evidencia pamätihodností je podklad programu ochrany kultúrneho a historického dedičstva.Štvrtá časť
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 11
Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti toho VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.156/2016 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec.


Čl. 12
Účinnosť

1. Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 28.06.2018.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Čl. 13
Zoznam príloh

1. Neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia tvorí Zoznam evidovaných pamätihodností na území mesta Hlohovec, ktorý pozostáva z nasledovných príloh k nariadeniu:
- Príloha č. 1 – Zoznam nehnuteľných pamätihodností,
- Príloha č. 2 – Zoznam hnuteľných pamätihodností,
- Príloha č. 3 – Zoznam nehmotných pamätihodností.


..................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

 

____________________________________________________________

1 § 15 zákona o ochrane pamiatkového fondu
2 § 14 ods. 4 zákona o ochrane pamiatkového fondu
3 § 15 zákona o ochrane pamiatkového fondu
4 § 32 zákona o ochrane pamiatkového fondu


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version

34622455

Úvodná stránka