Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Schválené: 14.2.2019

Vyhlásené: 15.2.2019

Účinnosť: 2.3.2019

 

Výzvy na predkladanie žiadostí 2019

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 237/2019,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

  1.  Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je stanoviť postupy a podmienky pri poskytovaní dotácií mestom Hlohovec.
  2. Mesto Hlohovec (ďalej aj "poskytovateľ") môže poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov za podmienok ustanovených týmto VZN.
  3. Zdrojom dotácií sú vlastné príjmy mesta Hlohovec. Výšku finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec (ďalej len "MsZ") pri schvaľovaní rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok, pričom poskytnutie finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu mesta nesmie zvýšiť celkový dlh mesta na konci rozpočtového roka a podlieha koncoročnému zúčtovaniu.
  4. Na poskytnutie dotácie podľa tohto VZN nie je právny nárok.

Čl. 2
Vymedzenie niektorých pojmov

 

  1. Dotáciou sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý mestom Hlohovec, podľa tohto VZN (ďalej len "dotácia").
  2. Žiadateľom a prijímateľom dotácií podľa tohto VZN, môžu byť právnické osoby (ďalej len "PO") alebo fyzické osoby podnikatelia (ďalej len "FOP"), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Hlohovec, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Hlohovec, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.
  3. Prijímateľ dotácie je PO a FOP spĺňajúca podmienky na poskytnutie dotácie podľa tohto VZN, s ktorou poskytovateľ dotácie uzavrel zmluvu o poskytnutí dotácie.
  4. Odbornou komisiou je komisia zriadená MsZ ako jeho poradný, iniciatívny a kontrolný orgán v oblasti, pre ktorú je príslušná žiadosť o dotáciu určená (ďalej len „komisia MsZ“).
  5. Pod pojmom projekt sa rozumie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec s podrobným popisom akcie alebo okruhu potrieb v zmysle tohto VZN.
  6. Pod pojmom všeobecne prospešná služba a verejnoprospešný účel sa rozumie najmä

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version

34839970

Úvodná stránka