Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 240/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 213/2018

Schválené: 14.2.2019

Vyhlásené: 18.2.2019

Účinnosť: 5.3.2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 240/2019,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208/2018
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 213/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec (ďalej len „VZN“) č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 213/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec, sa mení nasledovne:


Čl. I.

1. V článku 13 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

„Článok 13
Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi (papiera, plastov, skla, kovov a VKM)

1. Odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (pre účely tohto článku ďalej len „triedené odpady“) patria do vyhradeného prúdu odpadov, náklady na ich zber, prepravu a zhodnocovanie znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

2. Zabezpečenie zberu triedených odpadov nie je zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO. Zber do určených zberných nádob a kontajnerov, ako aj na zberných dvoroch, je pre fyzické osoby bezplatný. Dôsledným triedením týchto odpadov sa znižujú náklady za zber zmesového komunálneho odpadu.

3. Na území mesta je zavedený triedený zber pre odpady katalógové čísla1:

a) 20 01 01 - papier a lepenka,
b) 20 01 02 - sklo,
c) 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM),
d) 20 01 39 - plasty,
e) 20 01 40 – kovy.

Podrobnosti o určení obsahu zberných nádob / kontajnerov pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto VZN.

4. Do určených zberných nádob / kontajnerov je možné vkladať triedené odpady len do veľkosti ich vhadzovacích otvorov, bez ich preťaženia.

5. Každý je povinný minimalizovať objem triedených odpadov, a to najmä stlačením, zošliapnutím, v prípade odpadov z kartónov a lepenky aj rozrezaním na menšie časti, pred ich vložením do určenej zbernej nádoby / kontajnera.

6. Triedené odpady s rozmermi väčšími ako sú vhadzovacie otvory na určených zberných nádobách a kontajneroch (napr. pri kúpe a vybalení nábytku a pod.) sú fyzické osoby povinné odovzdať na zbernom dvore. Dopravu na zberný dvor si zabezpečia na vlastné náklady. Nie je prípustné ukladať nadrozmerné vytriedené odpady mimo zberných nádob alebo mimo kontajnerov na stojiskách.

7. Pre triedené odpady na území mesta sa používa systém farebne alebo popisne odlíšených zberových nádob / kontajnerov, s určenými intervalmi ich vývozu podľa aktuálnych harmonogramov vývozu.

8. Pre fyzické osoby v rodinných domoch (na 1 súpisné číslo) sú určené nasledovné zberné nádoby na triedený zber:
a) papiera - modrá zberná nádoba alebo žltá aj zelená s popisom PAPIER, o objeme 120 litrov,
b) plastov - žltá zberná nádoba o objeme 240 litrov,
c) spoločný zber kovov a VKM - červené plastové vrece o objeme 120 litrov,
d) skla - zelená zberná nádoba (zvon) o objeme cca 1300 litrov, ktoré sú umiestnené v uliciach mesta na verejných priestranstvách.

9. Pre fyzické osoby v bytových domoch, na príslušných stojiskách kontajnerov sú určené nasledovné kontajnery na triedený zber:
a) papiera - modrý kontajner o objeme 1100 litrov,
b) plastov - žltý kontajner o objeme 1100 litrov,
c) spoločný zber kovov a VKM – šedo-čierny alebo oranžovo-šedý (v budúcnosti červený alebo oranžový) kontajner o objeme 1100 litrov,
d) skla - zelená zberná nádoba (zvon) o objeme cca 1300 litrov. Vo všetkých zvonoch na sídliskách sú nainštalované senzory na snímanie ich naplnenosti, preto frekvencia vývozu je orientačná, vývozy môžu prebiehať podľa stavu ich naplnenosti.

10. Pre právnické osoby založené alebo zriadené mestom – Mestské kultúrne centrum, Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. a Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., na ich stojiskách kontajnerov sú určené nasledovné kontajnery na triedený zber:

a) papiera - modrý kontajner o objeme 1100 litrov,
b) plastov - žltý kontajner o objeme 1100 litrov.

11. Pre základné a materské školy v meste, na ich stojiskách kontajnerov sú určené nasledovné kontajnery na triedený zber:
a) papiera - modrý kontajner o objeme 240 l alebo 1100 litrov,
b) plastov - žltý kontajner o objeme 240 l alebo 1100 litrov.

12. Pre Gymnázium I. Kupca, Futbalový štadión Slovan, Obchodnú akadémiu, SOŠ Nerudova, VÚ 4444, na ich stojiskách kontajnerov, sú určené kontajnery na triedený zber: plastov - žltý kontajner o objeme 1100 litrov.

13. Harmonogramy vývozov sú každoročne aktualizované a zverejnené na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

14. Údaje týkajúce sa popisu systému triedeného zberu v meste Hlohovec (typy a počty zberných nádob, frekvencie ich výsypu, ako aj iné podmienky) sú súčasťou zmluvy (vrátane dodatkov k nej) so zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Údaje sú aktualizované a sú zverejnené na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.“

2. V Článku 4 ods. 3 písm. a) sa skratka „VKM“ v texte ruší a nahrádza textom „viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej aj ako „VKM“)“.

3. V Článku 4 ods. 3 písm. q) sa text v zátvorke ruší a nahrádza novým textom v zátvorke „(na ich zber slúžia zberné dvory odpadov uvedené v článku 22 tohto VZN)“.

4. V Článku 13 sa mení číslovanie odsekov tak, že doterajšie odseky sa číslujú ako odseky 1 až 9.

5. V Článku 14 sa mení číslovanie odsekov tak, že doterajšie odseky sa číslujú ako odseky 1 až 4.

6. V Článku 17 sa mení číslovanie odsekov tak, že doterajšie odseky sa číslujú ako odseky 1 až 8.

7. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú bez zmeny.


Čl. II
Záverečné ustanovenie


Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 14.02.2019 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Katalógové číslo odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov


dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

English version

34882006

Úvodná stránka