Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HLOHOVEC Č. 246/2019 O URČENÍ PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA HLOHOVEC

Schválené: 20.6.2019

Vyhlásené: 25.6.2019

Účinnosť: 15.7.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HLOHOVEC Č. 246/2019 O URČENÍ
PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ
MESTA HLOHOVEC


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti podľa
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 4 ods. 3 písm. i) uvedeného zákona sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení mesta Hlohovec č. 246/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Hlohovec.


Čl. 1
Účel nariadenia


1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť pravidlá
času predaja a času prevádzky služieb najmä v obchodných, reštauračných a
pohostinských prevádzkarniach a v prevádzkarniach služieb na území mesta Hlohovec
tak, aby mohli byť uspokojené potreby obyvateľov i požiadavky podnikateľov.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na:
a) čas predaja na trhoviskách,
b) čas ambulantného predaja.


Čl. 2
Základné pojmy


1. Čas predaja v obchode alebo čas prevádzky služieb (ďalej ako „prevádzkový čas“) je
časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej
činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov
vykonáva predaj tovaru alebo poskytovanie služieb. Prevádzkový čas stanovený týmto
nariadením je stanovený rozpätím ako čas maximálny.
2. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.
3. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na
počúvanie alebo spev.
4. Prevádzkarňou sa rozumie priestor definovaný osobitným predpisom1.


Čl. 3
Určenie prevádzkového času v obchodných prevádzkarniach


1. V obchodných prevádzkarniach potravinárskeho charakteru, v prevádzkarniach so
spotrebným, priemyselným alebo drobným tovarom a v prevádzkarniach s predajom
1 § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
2
periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín sa určuje prevádzkový čas denne v rozpätí od
5,00 hod. do 22,00 hod.
2. V obchodných prevádzkarniach, ktoré svojou činnosťou nenarušujú nočný kľud,
verejný poriadok alebo životné prostredie, predovšetkým v prevádzkarniach:
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket
a hypermarket,
d) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín a
rozličného tovaru (večierky),
e) s predajom tovaru a poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne, predajne zdravotných
pomôcok a pod.),
je prevádzkový čas časovo neobmedzený.


Čl. 4
Určenie prevádzkového času v prevádzkarniach služieb


1. V prevádzkarniach služieb je prevádzkový čas denne v rozpätí od 6,00 hod. do 22,00
hod., ak nie je týmto nariadením ďalej určené inak.
2. V prevádzkarniach poskytujúcich prevažne služby prístupu k internetu sa určuje
prevádzkový čas nepretržite.
3. V prevádzkarniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami v kasínach, v herniach a v
prevádzkarniach poskytujúcich služby erotického salónu je určený prevádzkový čas
denne v rozpätí od 10,00 hod. do 03,00 hod. nasledujúceho dňa.


Čl. 5
Určenie prevádzkového času v reštauračných a pohostinských prevádzkarniach


1. Prevádzkový čas v prevádzkarniach poskytujúcich rýchle občerstvenie bez podávania
alkoholických nápojov, v prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné služby alebo
stravovacie služby, je v dňoch:
a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa určený v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00
hod.,
b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06,00 hod. do 04,00 hod. nasledujúceho dňa.
2. Prevádzkový čas v pohostinských prevádzkarniach a baroch, v kaviarňach a
v cukrárňach je:
2.1 v takýchto prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú na Nám. sv. Michala, na ulici Pribinova
v časti od ulice Slov. nár. povstania po ulicu Starý rínok, na ulici M. R. Štefánika v časti
od Nám. sv. Michala po ulicu Starý rínok a na ulici Starý rínok, určený v dňoch:
a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00 hod.,
b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06,00 hod. do 04,00 hod. nasledujúceho dňa.
2.2 v takýchto prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú mimo Nám. sv. Michala a ulíc
uvedených v bode 2.1 alebo ich častí, určený:
3
a) od 1. apríla do 30. septembra denne v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod.,
b) od 1. októbra do 31. marca denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.
3. V prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné služby alebo stravovacie služby je možné:
a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť
(napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.), alebo
b) z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou
alebo hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava, koncert a pod.), určenie
jednorazového predĺženia prevádzkového času.
V takomto prípade je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný doručiť mestu písomné
ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkového času najneskôr 5 pracovných dní
pred konaním takejto akcie (podujatia). Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne a
pravdivo určiť rozsah a dôvod jednorazového predĺženia prevádzkového času, ktorý
nemôže byť zameniteľný s iným. Povinnosť dodržať prevádzkový čas pre externú časť
prevádzkarne v zmysle čl. 6 tohto nariadenia takýmto predĺžením prevádzkového času
nie je dotknutá.


Čl. 6
Prevádzkový čas exteriérových priestorov


1. V prevádzkarniach, ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru
alebo poskytovanie služieb (tzv. terasy), je prevádzkový čas pre externú časť takto
využívanej prevádzkarne určený nasledovne:
a) v prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú v lokalite stanovenej v čl. 5 ods. 2 bode 2.1.
v období od 01. júna do 30. septembra denne v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00 hod.
a v období od 1. októbra do 31. mája denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.,
b) v prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú v lokalite stanovenej v čl. 5 v ods. 2 bode 2.2.
v období od 01. júna do 30. septembra denne v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod.
a v období od 1. októbra do 31. mája denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.,
pričom po 22,00 hod. nie je v takýchto priestoroch povolená prísluchová hudba ani
hudobná produkcia.


Čl. 7
Spoločné ustanovenie


Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 31.12.
príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je
neobmedzený.


Čl. 8
Ohlásenie prevádzkového času


1. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba (ďalej aj ako „podnikateľ“) si
sama určí prevádzkový čas prevádzkarne v stanovenom rozpätí v súlade s
ustanoveniami tohto nariadenia a takto určený čas je povinná dodržiavať.
2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľ
predloží ním určený prevádzkový čas v stanovenom rozpätí v súlade s ustanoveniami
tohto nariadenia Mestu Hlohovec najneskôr 5 dní pred otvorením prevádzkarne.
4
3. Mesto Hlohovec vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní
ohlásenia prevádzkového času v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o
určení prevádzkového času podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozpätia
ustanoveného týmto nariadením pre pravidlá prevádzkového času, Mesto Hlohovec vydá
upozornenie na dodržanie maximálne prípustného rozpätia prevádzkového času danej
prevádzkarne, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto nariadením.
4. Podnikateľ tiež vopred oznámi Mestu Hlohovec každú zmenu prevádzkového času.


Čl. 9
Kontrolná činnosť


Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície
v Hlohovci a hlavný kontrolór mesta Hlohovec v rámci svojich právomocí.


Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie


Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 194/2017
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Hlohovec.


Čl. 11
Záverečné ustanovenia


1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa
20.06.2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 07. 2019.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

English version

34846739

Úvodná stránka