Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 247/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Dátum zverejnenia návrhu: 16.7.2019

Schválené: 8.8.2019

Vyhlásené: 9.8.2019

Účinnosť: 1.9.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 247/2019, ktorým sa určujú
podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, vydáva
podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 247/2019
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materských škôl
a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec


Čl. I
Predmet úpravy


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) mesta Hlohovec určuje
1. podrobnosti financovania základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“), materských škôl
(ďalej len „MŠ“) a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec, ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.1
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto Hlohovec financovať ZUŠ, MŠ
a školské zariadenia, okrem údajov podľa osobitného predpisu,2
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku (ďalej aj ako „dotácia“)
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského
stravovania na žiaka školy,
4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne mesto Hlohovec finančné prostriedky.


Čl. II
Príjemca dotácie


1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú tieto školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec:
a) Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec,
b) Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,
c) Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec,
d) Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec,
e) Materská škola, Hollého 3, Hlohovec,
f) Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, Hlohovec - Šulekovo,
g) Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský
klub detí a zariadenie školského stravovania,
h) Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec, za svoje školské
zariadenia – materská škola, školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
i) Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec, za svoje školské
zariadenia – materská škola, školský klub detí a zariadenie školského stravovania,

j) Základná škola V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec – Šulekovo, za svoje školské
zariadenie – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
k) Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub
detí a zariadenie školského stravovania.
2. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Hollého 10, 917 66 Trnava za tieto svoje
školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta Hlohovec:
a) Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec,
b) Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia –
školský klub detí a zariadenie školského stravovania.
3. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Centrum voľného času zriadené na území inej obce v prípade, ak žiakom tohto CVČ je
dieťa vo veku od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom v meste
Hlohovec.


Čl. III
Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl,
školských zariadení a lehoty na predloženie údajov


1. Školy a školské zariadenia podľa Čl. II ods. 1) a ods. 2) tohto nariadenia predložia
zriaďovateľovi údaje, ktoré budú podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta na nasledujúci rok
v lehote najneskôr do 15. 09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.
2. Školské zariadenia podľa Čl. II ods. 3) tohto nariadenia predložia zriaďovateľovi údaje,
ktoré budú podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta na nasledujúci rok v lehote určenej
v osobitnej zmluve.
3. Mesto Hlohovec poskytne finančné prostriedky3 na kalendárny rok na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na
základe žiadosti cirkevného zriaďovateľa.4 Lehota na predloženie žiadosti je najneskôr do 15.
09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné
prostriedky poskytnú.


Čl. IV
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov


1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec je
určená v prílohe 1 tohto nariadenia.
2. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy
na žiaka, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je
určená v prílohe 2 tohto nariadenia.
3. Prijímateľ dotácie podľa Čl. II tohto nariadenia je oprávnený použiť dotáciu len na
úhradu miezd a prevádzku ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia.
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Hlohovec do 31. 12.
príslušného kalendárneho roku.
3 ust. § 6 ods. 12 písm. j) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4 ust. § 6 ods. 12 písm. b) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 247/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení
so sídlom na území mesta HlohovecČl. V
Termín poskytovania finančných prostriedkov


1. Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II tohto nariadenia dotáciu mesačne
najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca okrem príjemcu uvedeného v Čl. II, v bode 3) tohto
nariadenia.
2. Dotáciu pre príjemcu uvedeného v Čl. II v bode 3) tohto nariadenia poskytne Mesto
Hlohovec v termínoch dohodnutých osobitnou zmluvou uzatvorenou s týmto príjemcom.
Čl. VI
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 234/2018,
ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a
školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Hlohovec č. 242/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 234/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy,
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec a v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 245/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 234/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta
Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 242/2019.


Čl. VII
Záverečné ustanovenia


1. Toto nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta
Hlohovec dňa 08. 08. 2019.
2. Toto nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2019.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 


dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

English version

34882067

Úvodná stránka