Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 248/2019 Trhový poriadok - Šulekovské hody

Dátum zverejnenia návrhu: 3.9.2019

Schválené: 19.9.2019

Vyhlásené: 25.9.2019

Účinnosť: 11.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 248/2019
Trhový poriadok – Šulekovské hodyMestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa
§ 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Mesto Hlohovec vydáva

trhový poriadok pre príležitostný trh – Šulekovské hody (ďalej aj ako len „Šulekovské

hody“).

 

2. Verejným priestranstvom určeným pre Šulekovské hody je pre účely tohto VZN

 •  ul. Mlynská - parc. reg. C 1711 zapísaná na LV č. 2070, časť parc. reg. E 572/1

zapísaná na LV č.3170, v Hlohovci, m.č. Šulekovo a to nehnuteľnosti v k.ú. Šulekovo

 •  ul. Šulekova - časť parc. reg. C 484/1 zapísaná na LV č. 2070, časť parc. reg. E

572/38 zapísaná na LV č.3070, časť parc. reg. E 572/106 zapísaná na LV č.3170,
parc. reg. E 572/26 zapísaná na LV č.3170, v Hlohovci, m.č. Šulekovo a to
nehnuteľnosti v k.ú. Šulekovo,

 •  ul. Osloboditeľov- časť parc. reg. C 1289/1 zapísaná na LV č. 2070 v Hlohovci, m.č.

Šulekovo a to nehnuteľnosti v k.ú. Šulekovo.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1a – mapový podklad vymedzujúci
priestor Šulekovských hodov podľa predchádzajúcej vety, príloha č. 1b – mapový
podklad vymedzujúci priestor Šulekovských hodov podľa predchádzajúcej vety a príloha
č.2 cenník.


3. Príležitostný trh – Šulekovské hody sa koná každoročne, slúži prednostne na
     umiestnenie atrakcií technicko-zábavnej činnosti, predaj tovaru rôzneho sortimentu.


4. Predaj tovarov a poskytovanie služieb sa uskutočňuje spravidla v stánkoch, prípadne
    v iných predajných zriadeniach.


Čl. 2
Správa príležitostného trhu a povinnosti správcu


1. Správu príležitostného trhu– Šulekovské hody vykonáva Mesto Hlohovec,
M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509 (ďalej len „správca“). Správca je
povinný zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Správca je povinný tento trhový
poriadok zverejniť na Šulekovských hodoch na viditeľnom mieste.


2. Správca

a) vykonáva dozor nad predajom,
b) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
c) kontroluje osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky
závažných činností osôb, ktoré predávajú potraviny,
d) sleduje dodržiavanie hygienických predpisov,
e) zabezpečuje udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas
prevádzky a po ukončení prevádzky,


3. Správca kontroluje u predávajúceho skutočnosti uvedené v zákone. 1)


Čl. 3
Trhové dni a prevádzkový čas


1.Trhovými dňami pre trhové miesta na Šulekovské hody sa určuje piatok, sobota, nedeľa
v kalendárnom týždni príslušného kalendárneho roka, keď sú vyhlásené Šulekovské
hody v meste Hlohovec, m.č. Šulekovo.
2. Prevádzkový čas je od 7.00 hod. do 21.00 hod.
Predajný čas je od 8.00 hod. do 20.00 hod.
3. Zásobovanie je možné realizovať v zmysle dopravného značenia podľa osobitného
predpisu.2)


Čl. 4
Spôsob určenia nájomného


1. Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje podľa cenníka, ktorý
tvorí prílohu č.2 tohto VZN.


Čl. 5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby


1. Predávať výrobky a poskytovať služby na Šulekovských hodoch možno len na základe
povolenia vydaného Mestom Hlohovec.
2. Na trhovom mieste - Šulekovské hody môžu na základe povolenia Mesta Hlohovec
predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov, 3) 4)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. 5)
3. Mesto Hlohovec vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu povolenie žiadateľovi uvedenému v odseku 2,
ktorý preukáže splnenie podmienok podľa § 10 zákona požadovanými dokladmi. 6) Prílohou
k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sú
doklady stanovené zákonom.


Čl. 6
Spôsob predaja

 

1. Predaj možno uskutočňovať z predajných miest, ktorými sa rozumejú predajné stánky so stolmi, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní jednotlivých predajcov a vyhovujú účelu na krátkodobý predaj na trhovom mieste podľa osobitného predpisu.8)

V prípade predaja potravín a produktov, ktoré podliehajú špeciálnym hygienickým

a veterinárnym požiadavkám, možno využiť vlastné predajné zariadenie, predajné

motorové vozidlo k tomuto účelu prispôsobené. Mobilné zariadenia a pojazdné mobilné

predajne musia byť schválené na predaj potravín, prípravu a predaj hotových pokrmov a

nápojov podľa osobitného predpisu.9) 13) Zariadenia na prípravu a predaj hotových

pokrmov a nápojov musia spĺňať všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie

a vybavenie potravinárskych prevádzok a niektoré osobitné požiadavky na výrobu apredaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

 

2. Predajné miesto možno užívať len na účel, na ktorý bolo určené a každé predajné

miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom a priezviskom, bydliskom alebo

obchodným menom, adresou sídla alebo miestom podnikania a identifikačným číslom

predávajúceho.

 

Čl. 7
Podmienky predaja a povinnosti predávajúcich

 


1. Predávajúci je povinný dodržiavať povinnosti stanovené v zákone. 10)
2. Ďalej je predávajúci povinný:


a) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
b) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa
osobitných predpisov, 11) najmä

 

 • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
 • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
 • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
 • správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
 • zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
 • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitnými predpismi 12) 15) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
 • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
 • predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
 • zabezpečiť pre zamestnancov vhodný kompletný pracovný odev, vrátane jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov,
 • mať k dispozícii doklady o zdravotnej spôsobilosti všetkých zamestnancov,
 • mať k dispozícii nadobúdacie doklady od potravín, príp. pokrmov.

3. Predajca je priamo zodpovedný za kvalitu a nezávadnosť predávaných produktov.
4. Pred začatím predaja na príležitostnom trhu – Šulekovské hody správca oboznámi
každého predajcu so schváleným trhovým poriadkom.


Čl. 8
Sortiment výrobkov a druhy poskytovaných služieb


1. Na príležitostnom trhu – Šulekovské hody je povolené predávať:
a) darčekové predmety, bižutériu, šperky, textilné výrobky, hračky, kozmetiku, bytové
doplnky,
b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady,
sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny, ktoré vyhovujú hygienickým
požiadavkám v zmysle platných predpisov17),
c) produkty miestnej, regionálnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie a zelenina, orechy,
jedlé strukoviny, mak, zemiaky, lesné plody, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám
v zmysle platných predpisov17),
d) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení12,17),
e) mliečne produkty z ovčieho, kravského, kozieho mlieka – syry, jogurty a ostatné výrobky
z mlieka, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja,
pochádzajúce od výrobcov schválených18), resp. registrovaných príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou, 17)
f) mäsiarske a údenárske výrobky z bravčového mäsa, hydiny a králikov, pri dodržaní
teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja a prislúchajúcich
ustanovení osobitných predpisov16), pochádzajúce od výrobcov schválených18), resp.
registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou16),
g) vajcia ako prvovýrobca pri dodržiavaní osobitných predpisov, 17)
h) ryby od prvovýrobcov pri dodržiavaní osobitných predpisov, 17)
i) označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a
pečivo rôznych druhov, pochádzajúce od výrobcov registrovaných príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou,12) 17)
j) lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka
alebo správcu pozemku,
k) čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup,
predaj a spracúvanie húb,
l) včelie produkty, výrobky, včelí med bezchybný, zdravotne nezávadný, pochádzajúce od
prvovýrobcov registrovaných na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe,17)
m) spracované ovocie, zelenina - ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy,
čalamády, nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta – vyrobené v prevádzkarni
registrovanej na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, 17)
n) balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu,
pochádzajúce z prevádzkarne registrovanej na príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe,12,17)
o) všeobecne známe liečivé rastliny, bylinky17), čaje, koreniny a koreninové zmesi, 12)
p) biopotraviny, pochádzajúce od výrobcov registrovaných príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou, 12)
q) ovocné liehoviny, bylinkové likéry, pivo z minipivovarov, víno regionálnych pestovateľov,
12)
r) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné umelecké predmety a drobné
remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, hračky z dreva, košikárske
výrobky a ostatné výrobky z prútia, peria a kože,
s) okrasná keramika, výrobky zo skla a predaj tovaru s ukážkami tradičných remesiel,
t) náradia a pomôcky pre záhradkárov.
2. Druhy poskytovaných služieb:
a) občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, cukrová vata,
popcorn,
b) zariadenia technicko-zábavnej činnosti.
3. Na predaj potravín a poskytovanie služieb spoločného stravovania je predávajúci povinný
mať súhlasné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Predajcovia
potravín a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať platné právne predpisy. 12) 13) 16)
17) 18)


Čl. 9
Zákaz predaja


Na trhovom mieste – príležitostnom trhu Šulekovské hody sa zakazuje predávať výrobky
uvedené v zákone. 14)


Čl. 10
Zabezpečenie čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky


1. V prípade výskytu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musí
predajca používať uzatvárateľnú, umývateľnú a dezinfikovateľnú plastovú nádobu na to
určenú. Následne na základe zmluvy s asanačným podnikom bude zabezpečený jeho
odvoz a likvidácia. Odpad v tomto prípade nesmie predstavovať priamy ani nepriamy
zdroj kontaminácie.

2. Zostatky použitých olejov ako i ostatných olejov vzniknutých pri príprave pokrmov,
rýchleho občerstvenia, odpadové oleje sa musia zhromažďovať vo vyčlenených
uzatvárateľných nádobách na určenom mieste mimo výrobných priestorov prevádzky.
3. Príprava hotových pokrmov, rýchle občerstvenie musí byť z predpripravených potravín
alebo z polotovarov, t.z. predprípravu realizuje účelová potravinárska prevádzka, kde sú
vytvorené hygienicky vyhovujúce podmienky s požadovaným technologickým
zariadením a danú činnosť má schválenú príslušným regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Podávanie pokrmov a nápojov sa môže len do jednorazových zdravotne
bezpečných obalov, tanierov a pohárov. Pracovníci zodpovední za manipuláciu
s potravinami musia mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť.
4. Prevádzka predajného stánku s výčapným zariadením musí spĺňať požiadavky
osobitného predpisu. 19) Musí byť zabezpečená sanitácia výčapného zariadenia a
vnútorného zariadenia stánku, ak by sa nápoje rozliali na pult a podobne. Predajca
zabezpečí dodržiavanie správnej teploty počas čapovania a podávania nápojov tak, aby
boli dodržané podmienky ustanovené Potravinovým kódexom SR (7-12 stup. Celzia),
a to zabezpečením vhodného výčapného zariadenia so zdrojom umožňujúcim
chladenie.
5. Predajca zodpovedá za čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí svojho predajného
stánku.
6. Správca zodpovedá za celkový poriadok celého trhového miesta – príležitostného trhu –
Šulekovské hody, počas jeho konania a po ukončení konania trhu.


Čl. 11
Orgány dozoru


Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Hlohovec prostredníctvom
a) poverených zamestnancov,
b) Mestskej polície Mesta Hlohovec.


Čl. 12
Záverečné ustanovenia


1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 19.09.2019.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
3. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.192/2017
Trhový poriadok – Šulekovské hody.

 

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec
1) § 5 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov
3) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
4) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
5) zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
6) § 3 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
7) § 3 ods. 5 a 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
8) §13 ods. 4 písm.a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9) Príloha II, Kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29.
apríla 2004 o hygiene potravín
10) § 11 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
11) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a
prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
(oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
12) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
13) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14) § 6 zákona č. 178/1998 Zz. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
15) oznámenie č. 195/1996 Z.z. - výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 248/2019
Trhový poriadok – Šulekovské hody

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá,
druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
16) Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré
potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
17) Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného
a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení NV SR č. 100/2016 Z.z.
z 27.1.2016
18) zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
19) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene
potravín ako aj požiadavky Potravinového kódexu SR a § 13 ods. 4 pism. a) zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34864137

Úvodná stránka