Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 1

Principiálne dobrý rozpočet .....

Principiálne dobrý rozpočet ...

primátor a viceprimátorzasadnutie 

... usúdili členovia hlohovskej mestskej rady a potvrdili to svojím hlasovaním i poslanci mestského zastupiteľstva. Tento najdôležitejší dokument roka bol schválený 10. decembra za prítomnosti skoro všetkých poslancov (ospravedlnená poslankyňa Marta Miklovičová). Po dlhšej diskusii, v ktorej si poslanci dali najmä vysvetliť niektoré príjmové a výdavkové položky, rozpočet mesta Hlohovec na rok 2008 bol schválený ako záväzný a vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 351 501 000 Sk. Je to najvyšší rozpočet v histórii mesta Hlohovec. Podľa slov primátora mesta PhDr. Jána Dlhopolčeka boli v ňom splnené požiadavky komisií na 88%. Poslanci schválili aj nezáväzné ukazovatele viacročného rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2009 ako vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 317 233 000 Sk a rozpočet na rok 2010 ako vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 351 066 000 Sk.
     V rámci navrhovaného rozpočtu na rok 2008 poslanci MsZ schválili 3 547 000 Sk ako spoluúčasť mesta pri financovaní akcií, na ktoré budú poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov.
     Pre Mestské kultúrne centrum bolo určených na činnosť a na opravu strechy Domu kultúry 7 870 000 Sk, z čoho vlastné príjmy MsKC by mali byť vo výške 2 588 000 Sk. V dotácii sú určené peniaze na letné festivaly, promenádne koncerty, Dni zdravia, Vianočné trhy a iné podujatia dotované nižšou sumou ako je súťaž EX LIBRIS AD PERSONAM Hlohovec, Týždeň slovenských knižníc, Moje zviditeľnenie mesta, drobné aktivity, ale i na propagáciu v súvislosti s 895-tym výročím prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec.
     Pre Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. bolo určených 8 900 000 Sk. Bytové hospodárstvo by malo realizovať rekonštrukciu sekundárnych rozvodov na Fraštackej ulici, inováciu objektových meračov tepla na sídlisku Michalská, vybudovať OST a rekonštruovať kúrenie MŠK, rekonštruovať budovu Bytového hospodárstva, vymaľovať vchody Domu služieb, opraviť steny budovy na Šafárikovej ulici, opraviť fasádu veže MŠK, vymeniť čerpadlá, tlakové nádoby, opraviť el. inštalácie, zaizolovať časti tribúny a vymeniť lavičky na FC Slovan, vymeniť okná na FC Šulekovo . Zostať by malo 500 000 Sk na nepredvídané havárie. V diskusií k rozpočtu najviac rezonovalo vybudovanie SKATE PARKU, na ktorý sa naplánovalo 3 000 000 Sk. Nakoniec poslanci svojim hlasovaním podporili rozvoj aj takýchto športových aktivít mládeže.
     Pre Vodárenské a technické služby, s.r.o Hlohovec bolo odsúhlasených 790 000 Sk na rekonštrukciu majetku mesta, v čom je zahrnutá rekonštrukcia elektročastí zosilňovacej stanice Kamenná hora a stavebné úpravy na prečerpávacej stanici odpadových vôd Dolná sihoť. Transfer 800 000 Sk je určený na nákup vodomerov a na výmenu vodovodných uzáverov ulíc. VaTS, s.r.o. zabezpečuje aj verejnoprospešné práce, na ktoré bola určená čiastka 16 000 000 Sk. Patrí tam napr. údržba verejnej zelene vrátane Zámockej záhrady, údržba fontán a ich vodné, údržba detských ihrísk, oprava lavičiek a pod.
Počíta sa s vybudovaním detského ihriska v m.č. Šulekovo a vybudovaním cyklotrasy v úseku od bitúnku po štadión ŠK Peterčan.
     Pre Nemocnicu s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. na údržbu a  prevádzkové  výdavky bolo odsúhlasených      3 500 000 Sk. 
   Pre Hlohovskú televíziu s.r.o. na zabezpečenie služieb mestu, na úhradu časti prevádzkových nákladov a na spravodajstvo a publicitu bolo odsúhlasených 1 600 000 Sk.
Ďalej sa z rozpočtu dozvieme že výška dotácie pre Združenie kresťanských dôchodcov bude vo výške 70 000 Sk a pre Jednotu dôchodcov Slovenska vo výške 35 000 Sk. Plánuje sa príspevok na chod klubov dôchodcov RUŽA vo výške 145 000 Sk a PETER 125 000 Sk.
     Na stravovanie dôchodcov sa kalkuluje so sumou 320 000 Sk. Na novonarodené detí sa odsúhlasila suma 500 000 Sk, z ktorej sa občanom poskytuje jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 2 500 Sk.
     Základné školy v rámci prenesených kompetencií bude mesto dotovať výškou 58 800 000 Sk. Materské školy, Centrum voľného času, Združenú umeleckú školu, ŠJ a ŠKD sumou 48 000 000 Sk. V tom sú  plavecké výcviky, športové  hry, atď.  Na kapitálové výdavky škôl – opravy a rekonštrukcie  sa  počíta  so sumou       3 000 000 Sk.
     V sociálnej oblasti na dávky v hmotnej núdzi je určených 500 000 Sk, na školské pomôcky 200 000 Sk a na opatrovateľskú službu 3 000 000 Sk. Na jednorazové dávky sociálnej pomoci sa v rozpočte vyčlenila suma 350 000 Sk, pre azylový dom 170 000 Sk a na štipendiá žiakov 250 000 Sk.
     Rozpočet mesta je veľmi rozsiahly a podrobný materiál, ktorý zahŕňa všetky oblasti chodu a života mesta. Jeho autori – pracovníci Mestského úradu Hlohovec si na zastupiteľstve od viacerých poslancov vyslúžili zaslúžené uznanie.
     K rozpočtu bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra mesta Ing. Jána Kozáka, ktorý ho odporučil odsúhlasiť v navrhovanej podobe.
     V ďalšom bode poslanci schválili dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 88/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. 1. 2008 kde sa stanovila sadzba pre fyzické osoby 1,50 Sk za osobu a kalendárny deň a pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby sadzba v závislosti od objemu za 110 a 120 l smetnú nádobu 74 Sk za 1 vývoz, pri 240 l smetnej nádobe 100 Sk za 1 vývoz a pri 1100 l smetnej nádobe na 380 Sk za 1 vývoz.
     Daň za stavby na bývanie zostáva nezmenená a ostatné druhy stavieb sa mierne zvyšujú, viď VZN, ktoré bude zverejnené obvyklým spôsobom. 
    Poslanci MsZ zobrali na vedomie vyhodnotenie Michalského jarmoku. Schválili zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície Hlohovec a schválili VZN č. 96/ o výške stravnej jednotky, spôsobe a výške úhrad za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v Harmónii – Domove dôchodcov v Hlohovci.
     Z majetkovoprávnych záležitostí vyberáme: MsZ schválilo možnosť odpredaja nehnuteľnosti na ul. Závalie (niekdajšia KAPA) formou verejnej obchodnej súťaže s východiskovou cenou 5 200 000 Sk.
    MsZ schválilo zámer prenájmu nehnuteľnosti v miestnej časti Šulekovo, budovy bývalej Základnej školy na ul. Sereďskej č. 676 na zriadenie denného stacionára spoločnosťou EuroFin Trade s.r.o., Buková. Denný stacionár bude celoročné relaxačno-spoločenské a kultúrne zariadenie pre seniorov. Stacionár je určený pre seniorov z Hlohovca a okolia. Jeho kapacita by mala byť 40 – 50 klientov. Fungovať bude v časovom rozpätí od 7,00 do 18,00 hod. Mal by poskytovať celodenný pobyt s kultúrnym, spoločenským a duchovným vyžitím, dennú starostlivosť formou zmluvného lekára, celodenné stravovanie vrátane diétneho, klubovú činnosť, terapeutické, individuálne a skupinové sedenia pod vedením profesionálneho terapeuta a duchovnú činnosť. Na túto činnosť bude mať prispôsobené denné miestnosti a to pre pracovné a záujmové aktivity, pre terapiu, šport, odpočinok a relaxáciu, ale i duchovnú činnosť.
    Stacionár bude denné zariadenie, čo znamená, že bude možné ho kedykoľvek navštíviť alebo na ľubovoľnú dobu opustiť a súčasne bude možne kedykoľvek prijímať návštevy.
Denná sadzba poplatku za poskytované služby by bola stanovená v hodnote 400 Sk /deň/osoba. Predpokladá sa, že stacionár bude uvedený do prevádzky 1. marca 2008. Pričom bude mať 4 stálych zamestnancov, lekára, kňaza a terapeuta na zmluvu.
    Na začiatku MsZ si prítomní minútou ticha uctili spomienku na zosnulého Willyho Vanheste, starostu De Panne, ktorý bol čestným občanom mesta Hlohovec. 
    V interpeláciách vystúpili poslanci Ing. Jozef Hviezdárek a Jozef Tassy. Na konci rokovania, v bode rôzne sme sa na podnet Ing. Jána Tassyho dozvedeli od riaditeľa PsN Hlohovec MUDr. Jozefa Vrábla, že po zmene štatútu Liečebne dlhodobých chorých bude táto zložka mestského zdravotníctva od nového roka zazmluvnená všetkými zdravotnými poisťovňami. Primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček oboznámil prítomných s prácou jeho poradného orgánu z radov mládeže pozostávajúcich nielen zo študentov, ale i mladých podnikateľov a zamestnancov.
    Poslanci odsúhlasili podporné stanovisko mesta Hlohovec na organizáciu Majstrovstiev sveta v love rýb udicou naplánovanú v roku 2009.
    Na zasadnutí MsZ priestor pre občanov zostal nevyužitý. V budúcom polroku ho občania môžu využiť na zasadnutiach MsZ, ktoré sa uskutočnia 14. 2., 17. 4. a 16. 6. 2008.
Posledné tohtoročné zasadnutie ukončil primátor mesta vianočným a novoročným blahoželaním.

Ing. Jana Šimurková

foto: JŠ


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version

34627341

Úvodná stránka