Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 8/2019

 Zivot_v_hlohovci.png


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 1

ZŠ Podzámska

trieda - ZŠ PodzámskaZŠ Podzámska

     Často sa zamýšľame a kladieme si otázku, v čom je škola úžasná? Také jednoduché, povedali by mnohí – je prostriedkom k výchove a vzdelávaniu našich detí. Ale nielen to! Veď naši pedagógovia sa snažia, aby vzdelávanie bolo pre všetkých najmä radosťou. Naša škola chce byť akousi dielňou ľudskosti a tvorivosti, kde budú deti nielen všestranne vzdelávané, kreatívne, ale aj schopné orientovať sa vo všetkých oblastiach života. Kde sa naučia, že podstatou štúdia je aktivita ducha. Ich odhodlanie pre vzdelávanie sa snažíme my – pedagógovia podporovať vnútorným záujmom i tvorivými aktivitami.
     Našu školu v súčasnosti navštevuje 554 žiakov. Väčšina detí na 1. stupni trávi popoludnie v školskom klube detí, kde sa ich vychovávateľky snažia naučiť efektívne využívať svoj voľný čas. Deti môžu nielen v ŠKD, ale aj mimo neho rozvíjať svoju záujmovú činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Starší žiaci (2.stupeň) prezentujú svoju prácu v krúžkovej činnosti s rôznym zameraním. K heslu „v zdravom tele zdravý duch“ ich vedie najmä pohybová príprava, športové hry, aerobic, či turistika v okolí školy. Mnohých však osloví i práca s PC v počítačovej učebni, kde sa využívajú výukové programy, internet, a tak sa skvalitňuje vyučovací proces. Vzťah k hudbe rozmanitých žánrov môžu žiaci formovať v učebni hudobnej výchovy. Výtvarné práce žiakov sú nielen súčasťou učebne výtvarnej výchovy, ale skrášľujú aj priestory celej budovy. Presvedčenie, že pravidelný pohyb je nevyhnutnou podmienkou zdravého životného štýlu, podporujú i hodiny telesnej výchovy. Tri skvelo vybavené telocvične i priestory ihrísk umožňujú zvyšovať motiváciu žiakov k cvičeniu, pohybu a zároveň zlepšovať ich pohybovú zdatnosť. Mnohí žiaci sa tak zúčastňujú v rámci prezentácie školy viacerých akcií ako je Deň športu, účasť na rôznych druhoch športových súťaží, či Veľkonočný basketbalový turnaj.
Ako škola sa podieľame i na realizácii koncepcie environmentálnej výchovy, čím pestujeme u žiakov pozitívny vzťah k prírode, ochrane a tvorbe životného prostredia. Používaním učebných pomôcok z odborných učební fyziky, chémie, prírodopisu zvyšujeme názornosť vo vyučovaní. Naopak, históriu regiónu, kultúru národa sa snažíme priblížiť žiakom aj formou exkurzií, vychádzok, výletov, návštevou múzeí, či prostredníctvom hodín dejepisu, zemepisu.
Na obohatenie svojich čitateľských zručností využívajú žiaci priestory žiackej knižnice, ale svoj vzťah k literatúre a k čítaniu vôbec prezentujú i formou recitačných súťaží (Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hollého pamätník,...).
     Na 1. stupni pracuje špecializovaný pedagóg aj s nadanými deťmi, a to integrovaným vzdelávaním od 1. ročníka. Pri vyučovaní žiakov s poruchami učenia a správania spolupracujeme so školským špeciálnym pedagógom a psychológom. Talentovaných žiakov pripravujeme na rôzne olympiády a súťaže.
     Okrem materinského jazyka sa naša škola usiluje naučiť žiakov spoznať i cudzie jazyky. K tomu prispieva i rozšírené vyučovanie Cj už od 1. ročníka ZŠ. Na výučbu cudzích jazykov využívame učebne anglického a nemeckého jazyka. Naším cieľom je skvalitnenie výučby cudzích jazykov prostredníctvom programov v jazykovom laboratóriu, ktoré práve budujeme. Vzájomnú spoluprácu sme rozvinuli so ZŠ Šromotovo v meste Hranice na Morave, čím sme si vymenili pedagogické skúsenosti i metodické poznatky vo výuke s využitím moderných pomôcok na skvalitnenie vyučovacieho procesu a naša spolupráca bude pokračovať aj spoločnými aktivitami na pôde oboch partnerských škôl.
     Aby i rodičia mali možnosť pozrieť si prácu svojich ratolestí na vyučovacích hodinách a oboznámili sa s priestormi školy, každoročne realizujeme Deň otvorených dverí pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl.
     Naučiť žiakov zlepšiť sa v pravidlách vzájomného správania sa, úcty, rešpektu, slušnosti, pomoci jeden druhému sme sa usilovali počas posledného novembrového týždňa projektom so zameraním na ľudskosť.
     Tradičným podujatím býva v decembri Vianočná akadémia pre žiakov a rodičov, no predvianočnú atmosféru pripomínajú aj vianočné pozdravy, či súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triedach.
     Na záver by sme mohli spomenúť niekoľko významných projektov, do ktorých sa naša škola zapojila, či už v minulosti alebo v tomto období, napr. Infovek, Otvorená škola, Sokrates, Modré z neba a mnoho, mnoho ďalších.
     Každý žiak si svoj kredit získava najmä pocitom príslušnosti k tejto škole, správaním sa na verejnosti, ale aj tu v škole – v tejto budove. Nestojí to žiadne peniaze, ale žiak, ktorý to dokáže, je bohatý. Preto treba vykročiť rozvážne, ale presvedčivo. Ako povedal R.Young: „Bohatstvo k vám môže prísť, ale k múdrosti musíte kráčať sami.“

     Na našej webovej stránke www.zspodhlo.edupage.org sa dozviete o ďalších aktivitách a podujatiach, ktoré realizujeme na škole. So svojimi otázkami sa môžete obrátiť aj na našu pani riaditeľku Mgr. Evu Dudonovú na tel. čísle 033/7422623.


Mgr. M. Gričová, Mgr. M. Motyčková
ZŠ Podzámska
foto:
www.zspodhlo.edupage.org


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version

34346492

Úvodná stránka