Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2008 - č. 3

Mestské zastupiteľstvo

zasadnutie MsZMestské zastupiteľstvo

     Dňa 14. februára 2008 zasadali poslanci mestského zastupiteľstva. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci Marta Miklovičová a Ladislav Fajtl.
  Z prerokovaných materiálov vyberáme: Poslanci zobrali na vedomie prehľad spracovaných a realizovaných projektov v programovacom období 2004-2006. Za toto obdobie bolo podaných štyridsaťtri projektov. Z toho osem projektov na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie. Zvyšné projekty boli predkladané v rámci grantového systému a poskytnutých dotácií z národných zdrojov SR a iných zdrojov. 5 žiadostí je ešte stále v procese posudzovania a riešenia. Získané finančné prostriedky vo výške 1,38 mil. Sk sa použili na sanáciu fasády Empírového divadla, na opravu strechy zámku bolo získaných 1 mil. Sk, na dofinancovanie výstavby priemyselnej zóny 68,5 mil. Sk, na riešenie havarijnej situácie na III. ZŠ A. Felcána 500 tis. Sk a na rekonštrukciu bytového domu na ul. Bernolákovej 400 tis. Sk a 930 tis. Sk na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec. Tento dokument je potrebný pre nové programovacie obdobie r. 2007-2013.
     V súčasnosti mesto spracúva žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu l.l.- Infraštruktúra vzdelávania na rekonštrukciu II. ZŠ a I. ZŠ, na ktorých bude spoluúčasť mesta vo výške 5%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu vo výške 2,7 mil a 1,25 mil. Sk. Zastupiteľstvo túto spoluúčasť schválilo.
     MsZ ďalej schválilo poradovník na pridelenie bytov a to konkrétne garsónky, 1-izbového a 2-izbového na rok 2008, i keď v súčasnosti nie sú žiadne voľné byty k dispozícii. So schváleným poradovníkom sa občania môžu oboznámiť v meste obvyklým spôsobom.
     Poslanci MsZ zobrali na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície a Správu o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec za rok 2007. Vzájomne sa konštatovala dobrá spolupráca oboch zložiek bezpečnosti a nezanedbateľná je i dobrá spolupráca s vedením mesta. Zo správy OO PZ sme sa dozvedeli, že riešili 653 trestných činov, z ktorých bolo 231 objasnených. Je potešujúce, že poklesol počet trestných činov oproti roku 2006 o 31 a nebola spáchaná žiadna vražda. MsP spolupracovala v 13-tich prípadoch pri likvidácii požiarov, vybavila 785 písomností týkajúcich sa spolupráce s orgánmi štátnej správy, samosprávy a poisťovní. Odchytili 68 túlavých psov, z ktorých si majitelia prevzali iba 10. Venovali sa prevencii, vykonali 1 218 zákrokov, riešili 1 950 priestupkov. Pre zaujímavosť uvádzame priestupky v jednotlivých obvodoch, tieto sú zhodné s volebnými obvodmi: I.- 502, II.- 381, III.-259, IV.-209, V.-269, VI.-161 a VII.-169 priestupkov.
     Poslanci zobrali na vedomie informačnú správu o postupe prác na aktualizácii Územného plánu mesta Hlohovec. Návrh Územného plánu bol 19.9. 2007 verejne prerokovaný v Dome kultúry, ale verejnosť ako vždy, nejavila o tento dokument záujem. Do Domu kultúry prišlo 6 občanov a zo stretnutia nevzišla žiadna pripomienka. Písomne odovzdali podnet 4 občania. Návrh Územného plánu bude predložený na posúdenie Krajskému stavebnému úradu v Trnave. Po posúdení bude návrh opätovne zaradený na rokovanie MsZ.
     MsZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti a riešení sťažností za rok 2007. Z vykonaných kontrolných akcií neboli zistené nedostatky takého charakteru, ktoré by viedli k návrhom na personálne postihy.
   MsZ v závere svojho rokovania zvolilo na funkčné obdobie štyroch rokov prísediacich pre Okresný súd v Piešťanoch.
    S rokovaním Mestského zastupiteľstva v Hlohovci sa môžu občania podrobne oboznámiť na www.hlohovec.sk zo zápisnice.
       Najbližšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 17. apríla 2008.

 

Tex a foto: Ing. Jana Šimurková 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663063

Úvodná stránka