Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2009 - č. 3

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvoMestské zastupiteľstvo

 

     V Dome kultúry v Hlohovci sa stretli naši volení zástupcovia, aby prerokovali 16 bodov programu, z ktorého vyberáme: Poslanci schválili VZN č. 108/2009 o určení názvu ulice Cisárka. Nová ulica Cisárka vznikla individuálnou výstavbou v mestskej časti 2 Sever, v urbanistickom obvode 7 Peter. Cisárka sa nachádza severne od areálu spoločnosti Georgia-Pacific Slovakia, s.r.o. a je pripojená na miestnu komunikáciu Ľ. Zúbka.
     Poslanci schválili zverenie ďalšieho majetku mesta Hlohovec Domovu dôchodcov - Harmonia. Majetok predstavujú dve polohovateľné postele v hodnote 1 332 € a dve elektrické zdvíhacie postele v hodnote 3 311 €, ktoré mesto zakúpilo z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
     MsZ schválilo sústavu interných smerníc mesta Hlohovec pre oblasť účtovníctva č. 1 - 13 s účinnosťou od 1.1. 2009, ktorá nahradila internú smernicu Vedenie účtovníctva, postupy účtovania a systém obehu účtovných dokladov MsÚ Hlohovec, podľa ktorej postupovalo mesto do 31. 12. 2008. Poslanci zobrali na vedomie správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách NRSK a TTSK v meste Hlohovec.
     MsZ v Hlohovci zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti a riešenia sťažností za rok 2008, ktorú predložil hlavný kontrolór Ing. Ján Kozák. V roku 2008 sa uskutočnilo 9 plánovaných kontrol a 2 mimo plán, a to v Hokejového klubu 2002 a kontrolovala sa aj dokumentácia evidencie integrovaných žiakov. Materiál zahŕňal aj správu o riešení sťažností za rok 2008. Z celkového počtu 24 podaných a zároveň vybavených sťažností bolo 12 neopodstatnených a 12 opodstatnených. Sťažnosti sa týkali v 6 prípadoch životného prostredia, v 5 občianskeho spolunažívania a po 1 chovu domácich zvierat a rušenia nočného kľudu., 3 sa týkali majetkových záležitostí, 3 poskytovania služieb a 5 iných. Celkovo sa zaznamenal trend znižovania sťažností. V roku 2005 to bolo 41, v 2006 - 34, v 2007 - 31 a v roku 2008 - 24 sťažností. Primátor mesta bol vždy o riešení a vybavovaní sťažností priebežne informovaný a sťažovateľ písomne vyrozumený v stanovenej lehote. 
     Poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Hlohovec a Správu o bezpečnostnej situácii v územnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Hlohovec za rok 2008. Správy spracovali JUDr. Jozef Šoka, náčelník MsP Hlohovec a mjr. Mgr. Jozef Blažko, riaditeľ OO PZ Hlohovec.
     Činnosti MsP Hlohovec sú rôznorodé, napr. v spolupráci s OO PZ Hlohovec zabezpečovali rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, Michalský jarmok, Motocyklové preteky, dopravné a informačné zabezpečenie počas opravy železničného priechodu, ale i prehliadok vykonávaných OČTK a pod.
     V rámci prevencie kriminality a protispoločenských činností zrealizovali 7 prednášok a praktických ukážok. Preventívne aktivity vykonávajú aj prostredníctvom masmédií - web stránka MsP, Hlohovská televízia, Život v Hlohovci a Trnavské noviny - MY.
     Vykonali 21 kontrol zameraných na podávanie a požívanie alkoholických nápojov mladistvými. Vykonali 11 kontrol dodržiavania zákona o ochrane fajčiarov. V priebehu roka odchytili 65 túlavých psov a 2 mačky. Majitelia si prevzali 8 odchytených zvierat. Pri ich práci je veľmi nápomocný kamerový monitorovací systém. Vďaka kamerám boli zadržané hľadané osoby, odhalení zlodeji na miestnom cintoríne. Kamery pomohli odhaliť bitky, výtržnosti, znečisťovanie verejného priestranstva, atď. V 17 prípadoch boli poskytnuté záznamy a vstupy z kamerového monitorovacieho systému OČTK a iným bezpečnostným orgánom. MsP v roku 2008 riešila 2063 priestupkov, za čo boli uložené pokuty vo výške 96 tis. Sk. Najviac, 149 priestupkov bolo vzbudzovanie verejného pohoršenia. Najviac, 989 zásahov bolo overenie oznámenia, 117 krát pomáhali občanom, 32 krát poskytovali prvú pomoc.
     Obvodné oddelenie Policajného zboru Hlohovec v roku 2008 riešilo 729 trestných činov, z čoho bolo 258 objasnených. V porovnaní s minulým rokom sa zaznamenal nárast o 76 trestných činov. Je potešujúce, že v roku 2008 sa v Hlohovci nevraždilo. Lúpeží bolo10, z ktorých boli 2 objasnené. Najväčší podiel v rámci násilnej kriminality majú trestné činy ublíženia na zdraví, trestné činy nebezpečného vyhrážania. Majetkových trestných činov sa zaznamenalo 445, z toho bolo 111 objasnených a 9 trestných činov bolo objasnených z rokov predchádzajúcich. Oproti roku 2007 je nárast trestných činov o 62. K vyššie uvedenému patria trestné činy vlámania, krádeže a ostatné majetkové delikty. Najväčší podiel z uvedeného počtu predstavujú krádeže motorových vozidiel, ale i vecí z áut. Najviac vlámačiek bolo do chát, reštaurácií a predajní. Z ekonomickej kriminality bolo zaznamenaných 89 prípadov z čoho bolo 22 objasnených a dodatočne objasnených z predchádzajúcich rokov bolo 19 trestných činov. Jednalo sa o podvody a úverové podvody. V rámci OO PZ Hlohovec sa jedná najmä o falošných elektrikárov, plynárov, kde vo väčšej miere boli poškodení starší ľudia. Dobrá správa je, že v hlohovskom obvode sa nezaznamenala organizovaná kriminalita.
     Obe polície vo svojich správach ocenili vzájomnú dobrú spoluprácu a spoluprácu s primátorom mesta Hlohovec.
     Z analýzy dopravnej nehodovosti Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave za rok 2008 v okrese Hlohovec vyberáme: zaznamenalo sa 378 dopravných nehôd, čo je pokles oproti roku 2007 o 65. Usmrtených bolo 7, čo je o 1 osobu viac ako v roku 2007, ťažko ranených 9, čo je pokles oproti 2007 o 5, ľahko ranených 85, čo je o 12 osôb menej ako v 2007. Čísla poukazujú na priaznivý vývoj v dopravnej nehodovosti pri následkoch na zdravie v okrese Hlohovec. Najviac nehôd spôsobilo porušenie základných povinností - 141, potom nesprávny spôsob jazdy - 103 nehôd. V roku 2008 sa zaznamenal vyšší počet dopravných nehôd oproti roku 2007 z dôvodov nedania prednosti v jazde a pre nesprávny spôsob predchádzania. Najviac dopravných nehôd bolo spôsobených v stredu - 18,7 %. Podobne je to aj v pondelok a piatok.
     Najviac dopravných nehôd bolo spôsobených na cestách II. triedy - 42,6% a na miestnych komunikáciách - 37,8 %. Z celkového počtu nehôd bolo 4,4 % účastníkov pod vplyvom alkoholu.
     Poslanci MsZ schválili i Koncepciu práce s deťmi a mládežou mesta Hlohovec. Táto koncepcia je zameraná na činnosť Centra voľného času v Hlohovci so zámerom dosiahnuť vyššiu úroveň celkového vzdelávania a formovania detí a mládeže v Hlohovci, posilňovaním osvedčených i alternatívnych spôsobov výučby, so snahou maximálne zvýšiť ich voľnočasovú aktivitu.
     Viac informácií zo zastupiteľstva získate na webstránke mesta: www.hlohovec.sk, alebo z videozáznamu na www.hctv.sk .

 

Text a foto: Ing. Jana Šimurková
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

English version

34652584

Úvodná stránka