Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2010 - č. 1

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2010 schválený

poslanci MsZ Hlohovec     Poslanci Mestského zastupiteľstva sa posledný krát v roku 2009 zišli 9. decembra, aby prerokovali jeden z najdôležitejších bodov – rozpočet mesta Hlohovec na rok 2010.
    V predvianočnej atmosfére zasadnutie otvoril primátor mesta Ján Dlhopolček.
     Na Mestskom zastupiteľstve poslanci udelili vyznamenanie - Verejné uznanie za zásluhy a rozvoj mesta Hlohovec pánovi Martinovi Ballovi pri príležitosti významného životného jubilea, 80- tich rokov života.
     Po voľbe komisií, prehľade o činnosti MsR a kontrole uznesení poslanci pristúpili k samotnému rokovaniu. Prinášame výber:
     Mestské zastupiteľstvo schválilo Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2009 navýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 56 tisíc 11 eur.
     Z bežného rozpočtu súčasťou príjmov je: odvod zo zisku A.S.A. Hlohovec vo výške 23 tisíc 1 euro nájomné – spoločnosti MAYNET , s.r.o. 22 tisíc 572 eur, daň za ubytovanie 5 000 eur úroky z termínových vkladov 2 tisíc 118 eur a dar od spoločnosti MAYNET na úpravu okolia Skateparku vo výške 3 tisíc 320 eur.
     Výdavky z bežného rozpočtu zahŕňajú: Projekt modernizácie osvetľovacej sústavy Zdravé svetlo Základnej školy Arpáda Felcána 571 eur, príspevok MsKC vo výške 26 tisíc 48 eur.
     Búracie práce v súvislosti so spoločnosťou MAYNET, 22 tisíc 572 eur a financie na prístroj GPS – Kataster navigátor vo výške 1 180 eur.
     V rozpočte kapitálových výdavkov sú navrhované prostriedky na úpravu okolia Skate parku pozostávajúce z vlastných prostriedkov mesta i použitia daru spoločnosti MAYNET.
     Schválený bol i Dodatok k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2009 .
     V tomto materiáli bolo schválené zaradenie prostriedkov rezervných fondov vo výške 58 627,16 eur a zaradenie daru vo výške 1 500 eur do príjmu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2009. Finančný dar je od spoločnosti CORA GEO s. r. o. so sídlom v Martine poskytnutý na podporu športových aktivít v meste.
     Ďalej sa tento bod týkal projektu zameraného na modernizáciu Nemocnice s poliklinikou s.r.o. v Hlohovci a výstavbu diagnostického centra v priestoroch prístavby polikliniky, ktorého súčasťou by malo byť CT, Röntgen, USG a mamo pracovisko. Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci operačného programu tento projekt schválilo a nenávratný finančný príspevok na uvedený účel predstavuje sumu 2 mil. eur. Mestské zastupiteľstvo preto v tomto materiáli schválilo poukázanie prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2009 vo výške 58 tisíc 627,16 Eur - Nemocnice s poliklinikou a ich použitie ako spolufinancovanie projektu na modernizáciu polikliniky. Poslanci schválili tiež zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2009 o čiastku 1 500 eur určenú na úpravu okolia skateparku.
     MsZ schválilo Návrh rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2010, ako záväzný a vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 11 milionov 900 tisíc 654 eur, z toho: bežný rozpočet ako schodkový vo výške bežných príjmov 10 mil. 039 tis. 161 € a bežných výdavkov v sume 10 mil.715 tis. 516 €, t.j. schodok bežného rozpočtu je 676 tis. 355 €; kapitálový rozpočet ako schodkový je vo výške kapitálových príjmov 33 tis.194 € a kapitálových výdavkov v sume 1 mil. 097 tis. 185 €, t.j. kapitálový schodok 1 mil. 063 tis. 991 €; príjmové finančné operácie sú vo výške 1 mil. 828 tis. 299 € a výdavkové finančné operácie v sume 87 953 €, t.j. prebytok z finančných operácií vo výške 1 mil. 740 tis. 346 €.
     Schválený bol rozpočet mesta aj na roky 2011 a 2012 ako nezáväzné ukazovatele viacročného rozpočtu mesta Hlohovec, z toho rozpočet na rok 2011 ako vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 11 mil. 372 tis.614 € a rozpočet na rok 2012 vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 12 mil. 313 tis. 179 €. 
     Mestské zastupiteľstvo schválilo v rámci navrhovaného rozpočtu na rok 2010 zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 1 mil. 550 tis. 598 €, z toho vo výške 676 tis. 355 € na krytie schodku bežného rozpočtu v súlade s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
     V rámci navrhovaného rozpočtu mesta Hlohovec poslanci schválili na rok 2010 finančné prostriedky vo výške 477 tis. 512 € ako spoluúčasť mesta pri financovaní akcií, na ktoré budú poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, resp. zo štrukturálnych fondov a to podľa účelu poskytnutia z uvedených zdrojov.
     Strednodobý finančný plán mesta je na nasledujúce tri roky vo forme programového rozpočtu. V programovej štruktúre je 13 programov a každý obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Prioritou mesta v tomto období je financovanie výdavkov na realizáciu projektov v prípade
poskytnutia nenávratných finančných príspevkov z európskych štrukturálnych fondov.
     Poslanci schválili Návrh dodatku č.1. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
     Mestské zastupiteľstvo schválilo Úpravu smernice – Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku a tiež smernice - Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku, ktoré sú zo sústavy interných smerníc Mesta Hlohovec pre oblasť účtovníctva.
     Poslanci schválili Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec.
     Schválené boli tiež Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec.
     Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie Harmonia – Zariadenia pre seniorov poslanci schválili.
Mestské zastupiteľstvo schválilo Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu „ Aktualizácie Územného plánu mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2009.“
     Schválený bol Návrh na zmenu bodu 3. uznesenia MsZ č. 63 zo dňa 11. 9. 2008, v ktorom sa ukladá obstarať generel dopravy po schválení finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte mesta a zahájiť obstarávanie generelu dopravy v čo najkratších termínoch.
     Schváleným materiálom bol Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010 a Návrh poradovníka na pridelenie garsónky, 1 – izbového a 2- izbového bytu platného na rok 2010.
Poslanci zobrali na vedomie Vyhodnotenie Michalského jarmoku 2009, ktorý skončil so ziskom 4 113, 65 eur, Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Návrh termínovníka zasadnutí mestských orgánov MsR a MsZ na rok 2010 bol poslancami schválený. Mestské zastupiteľstvo bude zasadať : 18. 02., 29. 04., 24. 06., 09.09., 28.10. a 09. 12. 2010.
     Po ukončení tohto bodu nasledovali interpelácie poslancov. Poslanci na svoje interpelácie dostanú odpoveď písomnou formou.
Po tomto bode vo vedení rokovania poslancov pokračoval zástupca primátora Ing. Ján Tassy, pretože primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček sa musel zúčastniť zasadnutia zastupiteľstva VÚC v Trnave.
     O 13:00 hodine mali možnosť vyjadriť svoje požiadavky občania. Využili to dvaja. Viera Bardiovská apelovala na opätovné posúdenie staršieho susedského sporu, ktorý by mal byť riešený súdnou cestou. Pán Ľudovit Brezovsky požiadal mestské zastupiteľstvo, aby urýchlilo opravu časti nespevnenej cesty na ulici Mlynská v m.č. Šulekovo (s prácami sa začalo 15. decembra 2009).
     V bode rôzne poslanci poukázali na niektoré návrhy a podnety týkajúce sa problémov i aktivít v meste.
     Mesto Hlohovec oslávi v roku 2013 okrúhle 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste v Zoborskej listine. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo návrh poslankyne Heleny Pekarovičovej na vytvorenie komisie na prípravu tohto významného jubilea a ukladá prednostke MsÚ Ing. Eve Lukáčovej a vedúcej oddelenia spoločenských vecí Ing. Márii Janičkovej predložiť na zasadnutie MsZ vo februári 2010 návrh zloženia členov tejto komisie.
     V bode rôzne hlavný mestský kontrolór Ing. Ján Kozák predložil mestskému zastupiteľstvu výsledky kontrol. Predmetom kontrol bolo vyúčtovanie mestom poskytnutých dotácií jednotlivým športovým klubom a telovýchovným jednotám za rok 2008. Konštatoval, že zdokladovali správne čerpanie dotácií príslušnými dokladmi a v stanovenom čase. Neboli zistené žiadne závady a stav sa oproti predchádzajúcej kontrole v roku 2005 výrazne zlepšil.
     Poslanci tiež zobrali na vedomie ďalšie politické pôsobenie poslanca MVDr. Olivera Pestúna, ktorý bude pracovať ako nezávislý poslanec.
     Mestské zastupiteľstvo uložilo konateľovi spoločnosti Nemocnice s poliklinikou Hlohovec s.r.o. zorganizovať stretnutie vlastníkov: mesta Hlohovec a Klimati logistik spol. s.r.o. do 31.januára 2010.
     Po prijatí záverečného uznesenia, poďakovaním za prácu a vianočným vinšom viceprimátor mesta Ing. Ján Tassy zasadnutie ukončil. Najbližšie rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva bude 18. februára 2010.
     Reportáž zo zastupiteľstva nájdete od 1.1.2010 na www.hctv.sk a zápisnicu zo zastupiteľstva na mestskej stránke www.Hlohovec.sk - Samospráva →Mestské zastupiteľstvo.

 

Text a foto: Ing. Jana Šimurková


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34662871

Úvodná stránka