Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2010 - č. 1

Generel dopravy mesta Hlohovec

     Mesto Hlohovec oznamuje verejnosti, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 91 zo dňa 9.12.2009 bude obstarávať generel dopravy mesta Hlohovec. Územný generel je v zmysle stavebného zákona spolu s urbanistickou štúdiou, územnou prognózou a územno-technickými podkladmi územnoplánovacím podkladom. Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie. Spracúva sa, ak treba prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia navrhnuté v územnoplánovacej dokumentácii, je podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie. Obsah a rozsah územného generelu, v tomto konkrétnom prípade pôjde o generel dopravy, sa určuje v zadaní. Územný generel obstaráva príslušný orgán územného plánovania, ktorým je v tomto prípade mesto Hlohovec. Potreba zabezpečiť generel dopravy mesta Hlohovec vyplýva z územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec, z platného Územného plánu sídelného útvaru Hlohovec, v znení po posledných zmenách a doplnkov 2006 (aktualizácia), ktoré boli schválené 11.9.2008 hlavne v súvislosti s určením definitívnej trasy preložky cesty II/513. Potreba spracovania generelu dopravy je prenesená aj do aktuálnych Zmien a doplnkov 2009, ku ktorým bola uznesením MsZ č. 90 dňa 9.12.2009 schválené vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovávania a ktoré budú po preskúmaní podľa § 25 stavebného zákona schválené Mestským zastupiteľstvom a Všeobecne záväzným nariadením bude vyhlásená nová záväzná časť územného plánu, pričom sa začne používať aj nový názov Územný plán mesta Hlohovec, v súlade s platnou legislatívou. Najväčším argumentom pre obstaranie generelu dopravy sú aj súčasné dopravné problémy - kolabujúca doprava, nervózni vodiči a nekonečné kolóny, ktoré majú dopad na všetkých občanov mesta Hlohovec ale aj jeho návštevníkov resp. tých, ktorí využívajú cesty II. triedy (II/513 a II/507). Ich intenzita sa bude stupňovať spolu s intenzitou dopravy (či už automobilovej alebo tranzitnej), čo má negatívny dosah aj na rozvojové zámery mesta, hlavne z hľadiska umiestňovania nových investícií. Platná územnoplánovacia dokumentácia počíta s realizáciou preložky cesty II/513 v peáži s cestou II/507 v súbehu so železničnou traťou č. 141 Leopoldov - Lužianky, realizácia je navrhnutá v rámci etapy 2016-2025. Na základe iniciatív, ktoré vznikajú v súvislosti s požiadavkou riešiť obchvat mesta Hlohovca (mimo zastavaného územia) a taktiež požiadavkami neriešiť v súbehu so železničnou traťou č. 141 žiadnu preložku cesty je potrebné objektívne zhodnotiť na základe nových dopravných prieskumov všetky dopady a navrhnúť koncepciu riešenia, vrátane vecnej a časovej realizácie. Generel dopravy bude primerane zameraný na všetky druhy dopravy v meste Hlohovec a v rámci hlavnej dopravnej kostry bude riešiť aj problematiku cesty Nitra – Hlohovec a vysokorýchlostnej trate, ktorých umiestnenie na území mesta riešia Zmeny a doplnky č.2 územného plánu Veľkého územného celku Trnavský kraj a ktoré treba v rámci zosúladenia zapracovať aj do grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec. Generel dopravy musí v súlade so stavebným zákonom obstarávať mesto Hlohovec, ako orgán územného plánovania. Prvým krokom je vypracovanie návrhu zadania, ktoré je potrebné prerokovať v súlade so stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami. Zadanie definuje východiskové úlohy, ktoré bude musieť spracovateľ pri spracovaní textovej a grafickej časti dopravného generelu riešiť. Prerokovanie zadania bude verejné, formou verejnej vyhlášky zverejnenej na úradných tabuliach, na webovej stránke mesta a vo vysielaní Hlohovskej televízie bude verejnosť informovaná a bude môcť uplatniť v stanovenej lehote svoje stanoviská a pripomienky. Snahou mesta bude schváliť zadanie v čo najkratšom čase, zatiaľ predpokladáme, že by sa to mohlo zrealizovať na zasadnutí 29.4.2010. Schválenie zadania musí nadväzovať aj na schválenie Územného plánu mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2009 tak, aby bol zohľadnený aktuálny stav územnoplánovacej dokumentácie mesta. Súbežne budú pripravované úkony súvisiace s výberom spracovateľa a prípravou ostatných podkladov pre spracovanie dopravného generelu. Po schválení zadania mestským zastupiteľstvom bude nasledovať proces verejného obstarávania na výber spracovateľa. Spracovaný návrh generelu dopravy mesta Hlohovec sa bude prezentovať a občania budú mať dostatočný priestor na zaujatie svojich názorov, pripomienok a stanovísk. Od spracovania dopravného generelu očakávame, že bude komplexným materiálom pre riešenie problémov dopravy mesta Hlohovec, s doriešením regionálnych a nadregionálnych súvislostí, v časovom horizonte do roku 2025 v zmysle súčasnej etapizácie územného plánu ale aj vo výhľade po roku 2025. Riešenie, ktoré bude po verejnej diskusii a odsúhlasení dotknutými orgánmi prijaté Mestským zastupiteľstvom bude podkladom pre aktualizáciu Územného plánu mesta Hlohovec, ktorá je navrhovaná a z hľadiska platného stavebného zákona aj povinná v novom volebnom období 2011-2014. Jednoznačne chceme predísť tomu, aby sa otázka nesúhlasu s trasovaním ciest I. resp. II. triedy na území mesta Hlohovec či už formou petícií alebo iných foriem riešila vo fáze prípravy realizácie konkrétnej akcie. Mesto potrebuje mať zabezpečenú kvalitnú územnoplánovaciu prípravu, aby aj v súvislosti s pripravovanými investíciami ako sú napr. Vodné dielo Sereď – Hlohovec nezostalo zaskočené a zbytočne nebola brzdená ďalšia príprava konkrétnych akcií, ktoré majú vzhľadom na svoj charakter taktiež vysoké nároky na prípravu, či už z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie, majetkovoprávne vysporiadanie a projektovú prípravu. Veríme, že v etape spracovávania generelu a následnej aktualizácii územného plánu mesta Hlohovec, ktorý musí byť zosúladený či už s koncepciou územného rozvoja Slovenska alebo s územným plánom regiónu sa spresnia okrem iného aj požiadavky na finančné zdroje potrebné na realizáciu a investorstvo, hlavne z hľadiska cestnej siete, kde je už vopred jasné vzhľadom na možnosti rozpočtu mesta Hlohovec, že bez investorstva Slovenskej správy ciest alebo Trnavského samosprávneho kraja (v závislosti od triedy cesty) nebude možná realizácia. V súvislosti so spracovaním návrhu zadania oznamujeme verejnosti, že v termíne do 15.1.2010 je možné písomne doručiť svoje podnety súvisiace s problematikou dopravy, ktoré by sa mali riešiť v genereli dopravy na adresu: Mestský úrad Hlohovec, úsek územného plánu a urbanistiky, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1. Podnety budú vyhodnotené a zapracované do návrhu zadania generelu dopravy. O ďalšom priebehu bude verejnosť informovaná prostredníctvom verejných vyhlášok zverejnených na úradných tabuliach, stránke mesta www.hlohovec.sk a Hlohovskej televízii.

 

PhDr. Ján Dlhopolček primátor mesta v.r.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663312

Úvodná stránka