Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2010 - č. 3

Začína sa modernizácia Nemocnice s poliklinikou

Ing. Ján Kozák, hlavný kontrolór mesta HlohovecDňa 18. februára 2010 zasadlo 21 poslancov Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, aby prerokovali 25 bodov programu. Zasadnutie otvoril primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček. Po voľbe komisií nasledovala malá slávnosť. Primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček odovzdal pánovi Martinovi Ballovi vyznamenanie, ktoré mu udelilo mestské zastupiteľstvo v Hlohovci „Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec“, pri príležitosti životného jubilea 80 - tich rokov života.
Z rokovania vyberáme. Poslanci schválili spôsob financovania nákladov na zabezpečenie všetkých 3 etáp realizácie Koncepcie rozvoja zdravotníctva v meste Hlohovec, spočívajúcich v spolufinancovaní a ďalších nákladov vzniknutých pri realizácii projektov v pomere podielu spoločníkov na základnom imaní, t.j. 51% Klimati Logistic, spol.s.r.o. a Mesto Hlohovec 49 %. Tiež úhradu nákladov vzniknutých pri príprave a realizácií v rámci projektu 1. etapy – modernizácia „Prístavby budovy polikliniky“ - vybudovania moderného diagnostického centra NsP Hlohovec, s.r.o vo výške 49% týchto nákladov, t.j. 76 789.88 € formou návratnej výpomoci. Táto výpomoc bude Mestu Hlohovec vrátená z predpokladaných budúcich výnosov za rovnakých podmienok a proporciálne tak, ako druhému spoločníkovi Klimati Logistic, spol. s r.o., ktorý uhrádza 79 924,16 €. Na základe predloženého projektu boli poskytnuté NsP Hlohovec, s.r.o. nenávratne finančné prostriedky v rámci operačného programu zdravotníctvo vo výške 1 999 887,21 € pre potrebu modernizácie prístavby polikliniky a vybudovanie moderného diagnostického centra: RTG oddelenie, CT pracovisko s viacvrstvovým počítačovým tomografom a MAMO s digitálnym mamografom. Toto centrum prispeje k presnejším a rýchlejším stanoveniam diagnózy lekármi a odbúra potrebu pacientov z regiónu Hlohovec cestovať za týmito vyšetreniami. Ako nás informoval riaditeľ NsP s.r.o. Ing. Štefan Masaryk Koóš, diagnostické centrum by malo začať pracovať v septembri 2010. V 2. etape je plánovaná rekonštrukcia a modernizácia budovy Liečebne dlhodobo chorých a v 3. etape rekonštrukcia a modernizácia budovy a prístrojového vybavenia polikliniky. Tomuto predchádzala stabilizácia NsP v Hlohovci. a práce nevyhnutné k začatiu 1. etapy. Bola zrekonštruovaná nefunkčná kanalizácia a po podpise zmluvy sa začne s modernizáciou prístavby polikliniky. Stabilizovalo sa oddelenie LDCH a spúšťa sa otvorenie prvej geriatrickej ambulancie v Hlohovci, ktorá zvýši starostlivosť o seniorov. Odvrátila sa hrozba zániku lekárskej služby prvej pomoci, ktorá je zabezpečovaná pod záštitou NsP, s.r.o. Dopravné zdravotné služby prešli pod NsP, s.r.o. Vznikla webová stránka NsP, s.r.o. a pripravuje sa informatizácia hlavnej budovy.
Poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávratnej finančnej pomoci a zabezpečenie realizácie a finančnej spoluúčasti vo výške 5 % oprávnených nákladov v prípade schválenia projektu Empírové divadlo. Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Empírového divadla mesto Hlohovec začalo v roku 2004.
V rámci majetkovo – právnych záležitosti poslanci schválili okrem iného prenájom pozemku o výmere cca 124 m2 pre vybudovanie 11 parkovacích miest. Na ulici R. Dilonga pri dome č. 134/16, kde súkromný podnikateľ pripravuje nadstavbu tohto domu. Parkovacie miesta budú slúžiť všetkým obyvateľom domu.
MsZ schválilo návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 101/2008, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a návrh VZN č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec. Po krátkej rozprave bol schválený návrh VZN mesta Hlohovec č. 112/2010 o určení názvov ulíc „Pri hvezdárni“ a „Vajanského“.
Pri prerokovaní bodu Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2009 a VZN č. 113/2010 o územnom pláne mesta Hlohovec, poslanci odhlasovali aj dodatok, že pri aktualizácií Územného plánu mesta Hlohovec v roku 2011, sa nanovo posúdi problematika umiestnenia veterných elektrárni na území katastra Hlohovca.
Poslanci schválili Koncepciu rozvoja športu mesta Hlohovec. Cieľ a hlavné koncepčné zámery smerujú k dosiahnutiu vyššej úrovne práce, ku koordinovanému postupu škôl a športových klubov v starostlivosti o talenty a k podpore všetkých aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju vrcholového, výkonnostného i rekreačného športu. Mestské zastupiteľstvo schválilo Koncepcia rozvoja kultúry v meste Hlohovec na roky 2010 až 2013. Ako materiál uvádza, jedným zo základných predpokladov pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych hodnôt v meste je dostatočné množstvo finančných prostriedkov potrebné na realizáciu rôznorodých kultúrnych aktivít. Ich množstvo však bude postupne priamo úmerné hospodársko-ekonomickej situácii na území mesta a regiónu. Jednou z našich priorít musí byť, aby sa aj kultúrne dianie stalo v čo najväčšej miere prvkom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu, aby ten spätne mal dostatok zdrojov na financovanie kultúry. Prijali tiež Koncepciu modernizácie a rozvoja škôl a školských zariadení mesta Hlohovec, k čomu predchádzala dlhá diskusia a viaceré návrhy ako by sa mohol riešiť problém čiastočne nevyhovujúcich priestorov Základnej umeleckej školy.
V rozprave ku schválenej Koncepcii riešenia problémov nezamestnanosti a hmotnej núdze v meste Hlohovec, sme sa dozvedeli, že k 1.1. 2010 bola nezamestnanosť 8,09 % (2099 uchádzačov o prácu). Dobrou správou je rozširovanie výroby v Priemyselnej zóne. Firma Faurecia pripravuje dostavbu 1 bloku. Nových zamestnancov začne prijímať v roku 2011.
Poslanci schválili Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy, ktorá je súčasťou celkového rozvoja týchto systémov v kraji a na Slovensku.
MsZ zobralo na vedomie Analýzu dopravnej situácie v meste. V roku 2010 by sa mal vybudovať ďalší prechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou, presťahovať prechod pre chodcov naspäť pred poštu a osvetlenie križovatky ciest II/513 a III/513 v Hlohovci, m.č. Šulekovo. Potrebné je spomenúť neustále vyvíjanie iniciatívy mesta súvisiacej s odklonením tranzitnej dopravy cez stred mesta a taktiež iniciatíva súvisiaca s vybudovaním preložky ciest II/507 a II/513 resp. obchvatu smerom na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Poslanci zobrali na vedomie správy o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2009 a o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec za rok 2009.
V bode rôzne, vystúpil hlavný mestský kontrolór Ing. Ján Kozák, ktorý vždy podáva správu o vykonaných kontrolách od posledného zastupiteľstva. Teraz bola jeho správa obohatená o štatistiku za rok 2009. V minulom roku bolo 27 podaní, z toho dve anonymné sťažnosti. Nebola podaná žiadna petícia. Z celkových 27 vybavených podaní - sťažností bolo 17 neopodstatnených a v 2 prípadoch sa jednalo o žiadosti.
Podrobnejšie informácie môžete získať z reportáže Hlohovskej televízie na www.hctv.sk a zo zápisnice na mestskej stránke www.hlohovec.sk.

text a foto: Ing. Jana Šimurková


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663044

Úvodná stránka