Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2010 - č. 12

Z rokovania poslancov

Pánska záhrada     Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. októbra 2010 v Dome kultúry. Z ich rokovania vyberáme: v bode Majetkovoprávne záležitosti poslanci schválili prenájom jazierka v Zámockej záhrade Slovenskému rybárskemu zväzu, Miestnej organizácii Hlohovec. Táto organizácia v Zámockej záhrade dlhé roky organizovala športové podujatie – preteky pod názvom „Zámocký kapor“, ktorého sa zúčastňovali žiaci základných škôl. Slovenský rybársky zväz, MO Hlohovec spolu so Slovenskou rybárskou agentúrou vypracovali projekt na revitalizáciu jazierka z finančných prostriedkov Európskej únie. Revitalizácia jazierka by spočívala v každoročnom prečistení plochy a dna jazierka od nánosov odpadu, lístia stromov, ktoré sú vysadené na brehu jazierka, úprave vodného režimu, v prehĺbení dna vodnej stavby, oprave výpustného otvoru a vsakovacích nádrží. Cieľovým stavom je udržanie trvalej hladiny jazierka bez zvýšených nákladov na čerpanie vody. Zámocké jazierko je nehnuteľná kultúrna pamiatka. Z tohto dôvodu sa Slovenský rybársky zväz, MO Hlohovec zaväzuje pri revitalizácii zachovať rozlohu a rozmery jazierka a nezasahovať do stromovej vegetácie. Vybudovaním rybárskeho revíru, nasadením rýb a jeho údržbou členmi Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Hlohovec sa skultúrni a zachová zámocké jazierko a vznikne úspora finančných prostriedkov Mesta Hlohovec. Prenájom jazierka bude na dobu 20 rokov.
      Mestské zastupiteľstvo schválilo dodatok k VZN č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení. Tento dodatok rieši prispôsobenie financovania zariadení na dieťa tak, aby prevádzka prešla do nasledujúceho rozpočtového roku pri plnom vyfinancovaní osobných a prevádzkových nákladov.
      V ďalšom bode rokovania poslanci MsZ schválili Dodatok č. 3 k Protokolu o zverení majetku mesta do správy mestskej organizácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu v hodnote 4500,- Eur, ktorá bola použitá na nákup postelí, matracov a hrázd pre obyvateľov Harmonie - Zariadenia pre seniorov Hlohovec. Tento hnuteľný majetok je vo vlastníctve Mesta Hlohovec, ktoré z vlastných zdrojov použilo 500,- Eur.
      Poslanci MsZ schválili zmenu zadania Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Hlohovec. Hranice CMZ sú vymedzené ulicami Fraštacká, Hlohová, Tolstého, Komenského, M. R. Štefánika, Starý rínok (predtým Školská), Jesenského, Bernolákova, Ulica SNP, Vinohradská, Za poštou, Kpt. Nálepku, Podzámska, Michalská, Hollého, Pod Beranom, Nábrežie A.Hlinku, Dilongova, cestný most. Stred Hlohovca je v časti CMZ súčasťou pamiatkovej zóny a jej ochranného pásma. V návrhu zmeny v rámci CMZ je potrebné počítať s dostavbou priestoru medzi ul. M. R. Štefánika a Hlohová za domom služieb, uvažovať s prestavbou priestoru bývalej predajne Drôtovňa na ul. M. R. Štefánika s vytvorením minimálneho pešieho prepojenia s ul. Pribinovou a riešiť dostavbu priestoru dnešnej tržnice. Plán centrálnej mestskej zóny bude prerokovávaný na najbližšom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie Informatívnu správu k spracovávaniu Generelu dopravy mesta Hlohovec. V súčasnosti na základe verejného obstarávania formou elektronickej aukcie bol vybraný spracovávateľ Generelu dopravy Mesta Hlohovec Ing. Tomáš Kyseľ, spol. Metag B. Bystrica. Práce na vypracovaní generelu boli začaté prieskumom, sčítaním dopravy na území mesta. Poslanec Bedeč pri prerokovaní tohto bodu upozornil na nedostatky v digitálnej mape mesta, nákresy inžinierskych sietí nezodpovedajú skutočnosti a pri výkopových prácach často dochádza k haváriám, v ochranných oblastiach sietí je vysádzaná nevhodná zeleň. Apeloval na zlepšenie komunikácie medzi správcami sietí a mestom. 
       Najbližšie zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 9. decembra 2010.

 

text: J. Drgoňová

foto: Acom Drgoň


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34663317

Úvodná stránka