Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 8/2019

 Zivot_v_hlohovci.png


 

Život v Hlohovci - r. 2011 - č. 3

Miestne dane a poplatky

peniaze     1. Ktoré právne úpravy riešia miestne dane a poplatky? Aké daňové povinnosti majú Hlohovčania voči nášmu mestu?

     Problematika miestnych daní je upravená v zákone NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Správu miestnych daní upravuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení. To, čo odlišuje daňovú problematiku jednotlivých miest sú všeobecne záväzné nariadenia, pre občanov nášho mesta je v otázke daní záväzné VZN mesta Hlohovec č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k uvedenému VZN.
     Zo systému miestnych daní, ktoré je možné ukladať podľa citovaného zákona, Mesto Hlohovec je správcom dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za jadrové zariadenie a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   To, kto je daňovníkom, aká je výška dane a ďalšie náležitosti spojené s jednotlivými miestnymi daňami, je upravené v spomínanom VZN č. 106/2008.
     Preto je potrebné oboznámiť sa s ním, pretože nie všetko, čo sa občania dozvedia v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou je záväzné v daňovom a poplatkovom konaní a jednotlivé samosprávy majú odlišne upravenú najmä problematiku sadzieb a daňových úľav.

2. V ktorých daniach a poplatkoch nastali zmeny oproti minulému roku a ktoré zostali nezmenené?

     Z hľadiska novelizácie zákona o miestnych daniach nebolo potrebné v oblasti dane z nehnuteľností upravovať znenie VZN, úpravy sa budú týkať ustanovení platných od zdaňovacieho obdobia r. 2012. Dodatok č. 2 VZN č. 106/2008 obsahuje zmeny predovšetkým v časti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bola upravená sadzba poplatku , ktorá je pre fyzické osoby – občanov stanovená vo výške 0,069 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 25,18 € na osobu a rok. Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je stanovená sadzba poplatku 0,028 € na 1 liter smetnej nádoby, čo pri množstvovom zbere a 52 vývozov ročne predstavuje za 120 l nádobu 174,72 €, za 240 l nádobu 349,44 € a za 1100 l nádobu 1 601,60 € ročne. Ďalšie úpravy sa týkajú najmä možnosti zníženia poplatku, resp. oslobodenia od jeho platenia v prípade, že sa fyzické osoby na území mesta dlhodobo nezdržiavajú.

3. Aké kroky musí Hlohovčan vykonať pri platbe?

     Tu je potrebné upozorniť daňovníkov a poplatníkov predovšetkým na povinnosť oznámiť správcovi dane z nehnuteľností všetky zmeny, ktoré nastali v oblasti vlastníctva nehnuteľností v roku 2010. Daňové priznanie je povinný podať ten, kto predal, kúpil, daroval alebo zamenil nehnuteľnosť, ak bolo vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, ak bolo ukončené dedičské konanie a s ním spojené nadobudnutie nehnuteľností. Pre určenie osoby daňovníka je rozhodujúci stav zápisu skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane v katastri nehnuteľností. V praxi to znamená, že ak občan predal nehnuteľnosť napr. v decembri 2010 a zápis v KN nebol vykonaný do 31.12.2010, je na rok 2011 daňovníkom dane z nehnuteľností . Správca dane upozorňuje tiež na skutočnosť, že v prípade, ak daňovník odpredá iba časť nehnuteľností v jeho vlastníctve, je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní od zápisu v KN a tiež do 31. januára 2011 podať nové daňové priznanie, ktoré zohľadní všetky zmeny vlastníctva a ďalších skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností.
     Platiť je potrebné po doručení platobného výmeru, ktorý sa doručuje daňovníkom a poplatníkom do vlastných rúk a sú v ňom uvedené všetky náležitosti, teda najmä výška dane alebo poplatku, termíny splátok, spôsob úhrady, ale i možnosť odvolania sa voči vyrubenej dani alebo poplatku. V meste Hlohovec je možné uhradiť daň bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v pokladni MsÚ.

4. Aké výnimky a úľavy sa dujú uplatniť na daniach a poplatkoch?

     Možnosti daňových úľav sú uvedené v citovanom VZN v. 106/2008. Správca dane poskytne úľavu dane z nehnuteľností vo výške 100 % vlastníckeho podielu občanovi, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S na stavby, ktoré slúžia na bývanie, garáže, byty a nebytové priestory.
     Zľavy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné poskytnúť vo výške 100 % za obdobie, počas ktorého sa občan zdržiava dlhodobo v zahraničí, pričom za dlhodobý pobyt sa považuje obdobie dlhšie ako 90 po sebe nasledujúcich dní a tiež občanom, ktorí predložia potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci, v ktorej sa zdržiavajú. Pracujúcim s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste pracoviska a študentom študujúcim na území SR, ktorí predložia potvrdenie o prechodnom ubytovaní v mieste štúdia, je možné poskytnúť poplatok vo výške 50 %.

5. Aký objem financií predstavujú miestne dane pre mesto?

     V roku 2010 boli v príjmoch mesta Hlohovec zúčtované miestne dane vo výške 1 374 328,42 € a miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v čiastke
595 395.80 €.

6. Na čo budú použité tieto financie?

     Účelovo je určené použitie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úhradu nákladov spojených so zberom, separáciou a likvidáciou odpadov. Na uvedený účel v roku 2010 mesto vynaložilo 932 690,64 €. Preto bolo nutné zvýšiť poplatok a i pri súčasnej jeho sadzbe bude z rozpočtu mesta nutné vynaložiť na náklady spojené so zberom a likvidáciou odpadov asi o 100 000 € viac ako je výška príjmov uvedeného poplatku.
     Ostatné dane nie sú účelovo určené a v rozpočte mesta sú z týchto prostriedkov hradené najmä výdavky na výsadbu a údržbu zelene, na verejné osvetlenie, na čistenie a údržbu komunikácií a ďalšie výdavky nutné na chod mesta.

7. Kde môžu sledovať občania tok týchto peňazí a účel ich použitia?

     V zmysle novelizácie občianskeho zákonníka a zákona o slobodnom prístupe k informáciám mesto na svojej webovej stránke zverejňuje uzatvorené zmluvy, objednávky a faktúry. Každoročne je predkladané na rokovanie MsZ polročné plnenie rozpočtu mesta a všetky jeho úpravy a tiež čerpanie jednotlivých výdavkov podľa jednotlivých programov za príslušný kalendárny rok. Materiály na rokovanie MsZ budú o r. 2011 tiež zverejňované na stránke mesta, takže občania budú mať možnosť dozvedieť sa o čom rokujú poslanci MsZ i v súvislosti s výdavkami mesta. V prípade záujmu a konkrétnych otázok je možné požiadať o informácie v zmysle infozákona.

Informácie poskytla prednostka MsÚ Ing. Eva Lukáčová


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version

34346600

Úvodná stránka