Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 8/2019

 Zivot_v_hlohovci.png


 

Život v Hlohovci - r. 2013 - č. 3

Poliklinika a skládka opäť v diskusii

zasadnutie poslancov MsZ      Prvé zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v tomto roku sa konalo 14. februára v Dome kultúry. Rokovania sa zúčastnilo 22 poslancov a popoludní dostali priestor i občania nášho mesta. Z prerokovávaného programu vyberáme niektoré body:

     V rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013 MsZ schválilo úpravu rozpočtu znížením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 19 253 Eur. Poslanci MsZ schválili úpravu výšky nájomného spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o. o 80 160 Eur. Nájomné sa z pôvodnej rozpočtovanej výšky 90 160 Eur zníži na sumu 10 000 Eur. Dôvodom je zníženie rozsahu prenájmu majetku mesta tejto spoločnosti - presťahovaním LDCH z budovy na Podzámskej ulici a nevyužívaním tohto objektu a priľahlých pozemkov spoločnosťou NsP. Uvoľnená časť budovy na Podzámskej ulici – Pavilón B – bude prenajatá spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o. a z tohto dôvodu je do rozpočtu mesta zaradený príjem z prenájmu budovy vo výške 5 000 Eur. Mesto Hlohovec zároveň poskytne účelový bežný transfer vo výške 5 000 Eur spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o., na vykonanie povinných revízií a ďalšie úkony spojené s rozúčtovaním energií v tejto budove. Hospodárky pavilón, A-pavilón objektu na Podzámskej ul. bude zverený do správy rozpočtovej organizácie Harmonia – Zariadenie pre seniorov.   

     Do výdavkovej časti rozpočtu boli zaradené taktiež prostriedky zo Štátneho rozpočtu z roku 2012 vo výške 50 000 Eur na výmenu okien ZŠ V. Šuleka. Tieto havarijné prostriedky je potrebné použiť do 31. 3. 2013.

     Poslanci MsZ schválili zmenu názvu ulice Malá na názov Starý rínok. Pôvodná ulica Malá sa nachádza v urbanistickom obvode č. 1 Hlohovec – stred a týmto sa stala súčasťou ulice Starý rínok. Zároveň schválili zmenu predmetu činnosti HcTV, s. r. o. z „lokálne televízne vysielanie v káblovom rozvode“ na „lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby“ v súlade s licenciou č. TD 102.

     Poslanci MsZ zobrali na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2012 a tiež správu o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec za rok 2012.

     V úvode bodu Rôzne primátor mesta informoval poslancov, že na základe rozhodnutia väčšinového vlastníka na valnom zhromaždení boli odvolaní členovia dozornej rady Nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Miroslav Bobák - z dôvodu neúčasti na rokovaniach dozornej rady a PhDr. Peter Slovák PhD. „Po valnom zhromaždení som požiadal väčšinového spoločníka NsP, aby prehodnotil svoje rozhodnutie, keďže som s ním nesúhlasil a požiadal som, aby PhDr. Slovák bol menovaný späť do dozornej rady.“ vysvetlil primátor Peter Dvoran a pokračoval: „Dozorná rada má mať 5 členov, väčšinový spoločník chce, aby členom dozornej rady bol aj niekto z jeho spoločnosti. Budeme o tom rokovať.“ Diskusia o Nemocnici s poliklinikou, s. r. o. a finančnej situácii spoločnosti bola rozsiahla. Konateľ NsP JUDr. Sobotovič uviedol, že hospodárenie spoločnosti NsP je v posledných mesiacoch v čiernych číslach, ale priznal dlh spoločnosti 1,8 mil. Eur z predchádzajúceho obdobia. Podľa jeho slov: „Dlhy spoločnosti voči veriteľom sú postupne uhrádzané.“

     Poslanec Miroslav Bobák v rámci bodu Rôzne predložil návrh, aby MsZ splnomocnilo primátora mesta rokovať do nasledujúceho zastupiteľstva o možnosti odpredaja 49 %-ného podielu s majoritným vlastníkom NsP o odpredaji podielu. V hlasovaní poslancov tento návrh však neprešiel. Viceprimátor Ing. Ján Tassy predniesol návrh, aby sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie MsZ, na ktoré bude pripravený návrh na ďalšie možné riešenia Nemocnice s poliklinikou.

     V priestore pre občanov opäť vystúpili občianski aktivisti s témou skládky Vlčie hory. Ing. Miroslav Kollár informoval poslancov o súčasnej situácii na skládke za posledné týždne. Podľa jeho slov prevádzkovateľ podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na zasypanie cviku medzi 2 kopami skládky a tým na navýšenie kapacity skládky. PharmDr. Edita Baránková vyzvala primátora, aby odbor životného prostredia MsÚ prešetril záležitosť odtekajúcej vody zo skládky do voľnej prírody. Ing. Miroslav Kollár a Ing. Miloslav Baránek poukázali tiež na nezrovnalosti v Územnom pláne mesta Hlohovec v časti odpadové hospodárstvo. Primátor mesta potvrdil, že Ing. arch. Miloslav Drgoň môže ísť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia so zamestnancami MsÚ a ktorí ho už pred MsZ požiadali. V priestore pre občanov vystúpili tiež Ľudovít Brezovský, Peter Múdry, Viera Bardiovská a Peter Borčány.

     Ďalšie riadne rokovanie poslancov sa uskutoční 25. apríla 2013.

 
     Zostrih zasadnutia MsZ si môžete pozrieť vo vysielaní Hlohovskej televízie na stránke HcTV.
 

r.
Foto: HcTV

 

 


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version

34346994

Úvodná stránka