Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Život v Hlohovci - archív

Zodpovedným zdrojom za všetky obsahy článkov do 31. decembra 2015 je HcTV, s.r.o..

Od 1. januára 2016 je zodpovedným zdrojom Mesto Hlohovec.

 

Späť na úvodnú stránku


 

Aktuálne číslo

Život v Hlohovci 9/2019

 ZvHC_9_2019.JPG


 

Život v Hlohovci - r. 2014 - č. 12

Z ubytovne nájomné byty

     Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo vo štvrtok 6. novembra v Dome kultúry v Hlohovci. Rokovania sa zúčastnilo 22 poslancov a vyberáme z neho:
V bode Majetkovo-právne záležitosti poslanci schválili vyradenie nehnuteľného majetku mesta - časti tribún v areáli TJ Slovan Hlohovec o výmere 598,8 m2, v súvislosti s ich odstránením. Poslanci zároveň schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku vo vlastníctve mesta na Nábreží A. Hlinku o výmere 4281 m2, na obdobie 25 rokov. Na predmetnom pozemku nájomca vybuduje tenisový areál, pričom výstavbu bude realizovať na vlastné náklady. Poslanci neschválili zámenu pozemku o výmere 3594 m2 na ulici Timravy vo vlastníctve spoločnosti Amos SK, s. r. o., za pozemky vo vlastníctve mesta na uliciach SNP a Fraštackej.  
Poslanci schválili úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu 52 679 Eur.

     V rámci bežného rozpočtu boli do rozpočtu zaradené príjmy - podiely na zisku obchodnej spoločnosti ASA Hlohovec, s. r. o. vo výške 9 914 Eur, podielové dane 33 765 Eur a úroky z termínovaných vkladov vo výške 9 000 Eur. V rámci bežných výdavkov boli zaradené výdavky vo výške 29 299 Eur na dofinancovanie Zariadenia pre seniorov - Harmonie, výdavky na dofinancovanie školstva vo výške 10 000 Eur, výdavky na dofinancovanie MsKC a vypracovanie potrebných dokladov ohľadom stavu Empírového divadla vo výške 11 916 Eur, ďalej výdavky vo výške 1 464 Eur na opravu ihriska pri ZŠ Podzámska.

     Poslanci schválili rozpočtové opatrenia, ktorými sa presúvajú prostriedky medzi bežným a kapitálovým rozpočtom ako bežné transfery z vlastných príjmov ZŠ Koperníkova a M. R. Štefánika, vo výške 3 912 Eur, ktoré budú použité na zakúpenie plynového kotla v ZŠ Koperníkova a presun prostriedkov vo výške 5 342 € na zakúpenie plynového varného kotla v ZŠ M. R. Štefánika.

     Poslanci zobrali na vedomie výsledok preskúmania návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2013/2014 - odpadové hospodárstvo". Poslanci schválili rozhodnutie mesta Hlohovec ako obstarávateľa návrhu. MsZ neschválilo pripomienky spoločnosti Plastic People a schválilo dodatok č. 5 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení neskorších dodatkov. Kompletný návrh dodatku je zverejnený na webovej stránke www.hlohovec.sk v príslušných sekciách a v tlačenej forme je k dispozícii na oddelení výstavby a životného prostredia.

     MsZ schválilo obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec, ktoré sa týkalo lokalít pre výstavbu rodinných domov v lokalite Bernolákova - Továrenská, Stará hora, občianskej vybavenosti v Šulekove pri čerpacej stanici a územia pre výstavbu strediska pre chov a výcvik koní v lokalite Šajby - Šumperský jarok. 

     MsZ schválilo výstavbu nájomných bytov v Ubytovni Hlohovec na Železničnej ulici. Rekonštrukciou existujúcich priestorov sa objekt ubytovne zmení na bytový dom s nájomnými bytmi. Vytvorí sa celkom 60 nájomných bytov s financovaním prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a dofinancovaním z vlastných zdrojov mesta.

     Poslanci zobrali na vedomie petíciu občanov za zastavenie diskoték na vyhliadke Šianec v rámci podujatí Kopec. V tomto materiáli bolo schválené využitie pozemkov prenajatých mestom od združenia urbarialistov Hlohovec, pozemkového spoločenstva, na organizovanie hudobných podujatí Kopec 1x ročne. 

     V rámci Interpelácií poslanec Jozef Hviezdarek poukázal na hroziace nebezpečenstvo spadnutia suchých stromov na Pribinovej ulici a na Závalí. Poslanci Patrik Voltmann, Miloslav Drgoň a Jozef Hviezdarek poukázali na existujúce plány rekonštrukcie námestia. Poslanec Milan Domaracký požiadal o zvýšenie osvetlenia na Koperníkovej ulici a prípadné doplnenie kamerového monitorovacieho systému v lokalite Vinohradskej ulice.

     V bode Rôzne poslanec Peter Slovák poďakoval za rekonštrukciu ulice Osloboditeľov v Šulekove, poslanec Jozef Hviezdarek požiadal o vyznačenie parkovacích miest a tiež vytvorenie nového prechodu pre chodcov v lokalite Podzámska - Michalská. Poslanec Martin Balla sa informoval o možnostiach parkovania na Hlohovej a Pribinovej ulici a požiadal o zabezpečenie vývozu TKO na uliciach Hlohovej a SNP v skorých ranných hodinách. Poslanec Patrik Voltmann požiadal o dokončenie úprav múriku pri vstupe na Pánsku nivu.

     Najbližšie riadne zasadnutie poslancov MsZ sa uskutoční 11. decembra. Mimoriadne zasadnutie MsZ, v rámci ktorého budú do funkcie ustanovení noví poslanci a primátor, sa uskutoční 15. decembra.

red.   


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

English version

34652604

Úvodná stránka