Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Viete, ako sa vyhnúť exekúcii?Vytlačiť
 

Ilustračný obrázok. Zdroj: PixabayMesto Hlohovec ako správca daní a poplatkov upovedomuje všetkých daňových dlžníkov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016, aby najneskôr do 26. marca 2017 uhradili tieto nedoplatky.

Mesto Hlohovec súčasne zasiela daňovým dlžníkom aj výzvy na zaplatenie týchto nedoplatkov. Odporúčame dlžníkom, aby neodkladali úhradu nedoplatku na neskorší termín ako ten, ktorý je uvedený vo výzve na zaplatenie nedoplatku. Mestský úrad v tomto období pripravuje podklady na spracovanie návrhov na vykonanie exekúcie, ktoré podá do konca marca 2017. Včasnou úhradou alebo riešením nedoplatku je možné predísť nepríjemnostiam spojeným s exekučným konaním, v ktorom sa dlh dlžníka zvyšuje už aj o trovy právneho zastúpenia a trovy exekúcie. V prípade, že si nie ste istý existenciou alebo výškou svojho dlhu, informujte sa na uvedených telefónnych číslach:

Daň z nehnuteľností: 033/ 736 82 09
Miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/ 736 82 32
Daň za psa: 033/ 736 82 12

V prípade, že voči Vám už je vedené exekučné konanie za daňový nedoplatok a máte otázky ohľadne výšky a druhu daňového nedoplatku alebo samotného priebehu exekučného konania, informujte sa na Referáte právnom: 033/ 736 82 39.


Ako predísť neželanej exekúcii?
- platiť v termíne ustanovenej v rozhodnutí alebo vo výzve na zaplatenie nedoplatku,
- platbu správne označiť ( VS, ŠS, KS),
- preberať doručované písomnosti z MsÚ,
- plniť si oznamovaciu povinnosť voči mestu.


Zverejnili sme zoznam dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov s dlžnou sumou pri fyzických osobách a samostatne zárobkovo činných osobách nad 160 € a pri právnických osobách nad 1 600 € je zverejnený na webovej stránke mesta Hlohovec. Upozorňujeme však aj na skutočnosť, že v zmysle daňového poriadku je Mesto povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové nedoplatky, t.j. aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.

Ak sa nechcete ocitnúť na tomto zozname, dávame do pozornosti najčastejšie chyby, ktorých sa daňový subjekt, teda každý platca daní, dopúšťa a ktoré v mnohých prípadoch majú za následok, že sa daňový subjekt ocitne v exekučnom konaní bez toho, aby mal vedomosť o daňovom nedoplatku.

Najčastejšie chyby daňovníkov
- nepreberanie doručovaných písomností
- uvádzanie nesprávneho variabilného symbolu
- neoznamovanie zmien správcovi poplatku (zmena pobytu, dlhodobý pobyt v zahraničí, zánik podnikateľskej činnosti a pod.)

Pri doručovaním rozhodnutí a výziev na zaplatenie daňového nedoplatku, ktoré sú určené do vlastných rúk upozorňujeme, že správca dane postupuje podľa § 31 Daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia, ak nebola osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk zastihnutá v mieste doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba o uložení nedozvedela. V zmysle uvedeného teda odporúčame daňovým subjektom, aby si písomnosti doručované MsÚ Hlohovec preberali a nespoliehali sa, že neprevzatím písomnosti sa vyhnú zaplateniu vyrubenej dane alebo poplatku, prípadne iným povinnostiam.

Ďalšou najčastejšou chybou je uvádzanie nesprávneho variabilného symbolu pri úhrade daní a poplatkov, prípadne neuvádzanie variabilného symbolu vôbec. Daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom, ktorý správca dane určí v rozhodnutí alebo výzve na zaplatenie nedoplatku (t.j. platobné údaje - VS, ŠS, KS). V prípade, že daňový subjektu neoznačí platbu vôbec alebo ju označí nesprávne, správca dane pri zaúčtovaní platby postupuje podľa ustanovenia  § 55 ods. 6 až 8  a § 79 Daňového poriadku. V uvedenom prípade sa teda môže stať, že platba realizovaná na konkrétnu  daň alebo poplatok za konkrétny rok bude zaúčtovaná na iný nedoplatok za iný rok, ako daňový subjekt mienil a to len z dôvodu, že daňový subjekt neoznačil platbu správne alebo ju neoznačil vôbec.

Poslednou najčastejšou chybou je neplnenie oznamovacej povinnosti daňového subjektu voči správcovi poplatku. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku – Mestu Hlohovec do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Zmeny rozhodujúce na vyrubenie poplatku alebo zánik poplatkovej  povinnosti sú napríklad:

  • oznámenie zmeny trvalého alebo prechodného pobytu, ak je osoba poplatníkom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v meste Hlohovec, 
  • oznámenie, že sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Hlohovec,
  • zánik prevádzkovania podnikateľskej činnosti právnickej osoby v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta Hlohovec.

Včasným oznámením takýchto skutočností správcovi dane je možné sa domáhať vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. VZN mesta Hlohovec č. 150/2015 ( platí pre poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016 a 2017) v článku 9 bližšie špecifikuje potvrdenia, ktoré je nutné predložiť v prípade žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku. Žiadosť spolu s potvrdeniami je potrebné predložiť správcovi dane za každé príslušné zdaňovacie obdobie, a to najneskôr do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku. 

Bližšie informácie tiež získate na vyššie uvedených telefónnych číslach.


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

Dnes má službu:

Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec

033/7301868

ďalšie dni

Pondelok 28.5.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Utorok 29.5.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Streda 30.5.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Štvrtok 31.5.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Piatok 1.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Sobota 2.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 3.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 4.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

29092606

Úvodná stránka