Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície REFERENT PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore školstva  

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE MsÚ v Hlohovci

 

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 1. Zabezpečuje činnosti v súvislosti s originálnymi kompetenciami mesta v oblasti výchovy a vzdelávania.
 2. Organizačne zabezpečuje pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení.
 3. Vykonáva administratívno-správne činnosti v školstve na úseku územnej samosprávy.
 4. Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorým je zriaďovateľom a to najmä v oblastiach riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, v centrách voľného času a v základných umeleckých školách.
 5. Zabezpečuje odborné činnosti v oblasti kontroly  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 6. Pripravuje podklady vo veci zrušovania,  zriaďovania a spájania materských škôl a školských zariadení, ich zaraďovania do alebo vyraďovania zo siete škôl a školských zariadení SR.
 7. Spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti.
 8. Pripravuje podklady na štatistické zisťovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti.
 9. Pripravuje podklady a návrhy na určenie platov riaditeľov materských škôl a školských zariadení, ZUŠ a CVČ v súčinnosti s vedúcim odboru.
 10. Podieľa sa na príprave podkladov pri vymenúvaní a odvolávaní riaditeľov materských škôl, školských zariadení, ZUŠ a CVČ ich odmeňovaní.
 11. Predkladá mestskej školskej rade na vyjadrenia za MŠ, ZUŠ a CVČ :
 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto
 • návrhy na zriaďovanie, spájania alebo zrušovania škôl a školských zariadení
 • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu a tried pre deti  a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom
 1. Pripravuje podklady pre zabezpečenie podmienok stravovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
 2. Usmerňuje vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti mesta, kontroluje dodržiavanie školských predpisov v školskom stravovaní a dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi.
 3. Spolupracuje s radami škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec, pripravuje podklady pre rozhodovanie MSZ o delegovaní zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení a Mestskej školskej rade.
 4. Podieľa sa na vypracovaní štatistických výkazov v oblasti školstva.
 5. Spolupodieľa sa na príprave podkladov pre tvorbu rozpočtov a ich úpravy u subjektov, zabezpečujúcich originálne kompetencie v oblasti školstva
 6. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho vyplývajú zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.
 7. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného,  ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

 

Podmienky účasti:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie – ekonomického alebo pedagogického smeru
 • vítaná odborná prax v oblasti školstva
 • vítaná prax v samospráve
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 • pokročilá práca s PC (Word, Excel, internet)

 

Osobnostné predpoklady:

 • vysoké pracovné nasadenie
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť analyzovať  a riešiť problémy
 • precíznosť a presnosť
 • spoľahlivosť a flexibilita
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • čestným vyhlásením o požadovanej praxi
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 8.12.2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre originálne kompetencie – neotvárať“. 

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224.


 
 

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec

033/7425752, 0901 961 138

ďalšie dni

Piatok 19.10.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Sobota 20.10.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Nedeľa 21.10.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Pondelok 22.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Utorok 23.10.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Streda 24.10.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Štvrtok 25.10.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Piatok 26.10.
Lekáreň Danka
SNP 19,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

30592570

Úvodná stránka