Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície REFERENT PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVOVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Odbore životného prostredia a  

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 REFERENT PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 • Samostatne rieši  odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva.
 • Pripravuje podklady, koordinuje, kontroluje, vykonáva odborný dozor, zabezpečovanie služieb na úseku odpadového hospodárstva, ktoré vykonávajú na území mesta zmluvní partneri.
 • Analyzuje a prejednáva cenové špecifikácie služieb a vývozné kalendáre, navrhované pre kalendárny  rok zmluvnými partnermi.
 • Zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom - skládkovaním a triedeným (separovaným) zberom, vrátane súvisiacich činností (napr. propagácia triedeného zberu, environmentálna výchova na školách a pod.)
 • Zabezpečuje realizáciu a plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta Hlohovec.
 • Kontroluje prevádzku Zberných dvorov.
 • Metodicky riadi a kontroluje procesy a práce spojené s kompostovaním odpadu zo zelene, ktoré sú zabezpečované poverenou mestskou organizáciou, príp. zmluvnými partnermi.
 • Eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území mesta.
 • Spolupracuje  pri tvorbe a  aktualizácií  VZN  v oblasti odpadového hospodárstva.
 • Vyjadruje sa k zámerom, návrhom a investičným činnostiam z hľadiska odpadového hospodárstva.
 • Zabezpečuje hlásenia a štatistické informácie podľa kompetencií mesta v oblasti odpadového hospodárstva.
 • Vedie agendu spisov, ktoré sú jej pridelené na vybavenie a zabezpečuje nakladanie s nimi v zmysle registratúrneho poriadku.
 • Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho vyplývajú zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.
 • Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo  primátora,  ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

 

Podmienky účasti:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa environmentálneho, technického, stavebného odboru  alebo odboru verejnej správy
 • výhodou odborná prax v požadovanej  oblasti
 • prax v samospráve vítaná
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 • práca s PC (Word, Excel, internet)

 

Osobnostné predpoklady:

 • vysoké pracovné nasadenie
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy
 • analytické myslenie
 • precíznosť a presnosť
 • spoľahlivosť a flexibilita
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
   

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

je potrebné do  8. 12. 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne v Klientskom centre Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Referent pre odpadové hospodárstvo – neotvárať“. 

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224.


 
 

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec

033/7425752, 0901 961 138

ďalšie dni

Piatok 19.10.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Sobota 20.10.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Nedeľa 21.10.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Pondelok 22.10.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Utorok 23.10.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Streda 24.10.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Štvrtok 25.10.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Piatok 26.10.
Lekáreň Danka
SNP 19,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

30592216

Úvodná stránka