Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Program MsRVytlačiť
 

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 16. apríla 2018, t. j.  v pondelok o 9.00 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC
 4. Majetkovoprávne záležitosti – prevod, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena
 5. Majetkovoprávne záležitosti – podnájom
 6. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2017 a Návrh záverečného účtu mesta za rok 2017
 7. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018
 8. Rozpočtové pravidlá mesta Hlohovec – novela
 9. Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 212/2018 Trhový poriadok – Peterské hody
 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 213/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 12. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec, vyradenie školskej jedálne a zaradenie výdajnej školskej jedálne 
 13. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 214/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec
 14. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 215/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec
 15. Zrušenie prevádzkovateľa Mesto Hlohovec zapísaného v Obchodnom registri Okresného  súdu Trnava ako prevádzkovateľa televízneho vysielania
 16. Dodatok č. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hlohovci
 17. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 216/2018  o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 18. Návrh na zrušenie štatútu pre Denné centrum Ruža, Denné centrum Peter, Denné centrum Bereksek
 19. Územný plán mesta Hlohovec, Návrh VZN mesta Hlohovec č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec
 20. Predloženie projektu „Posilnenie kapacity zhodnocovania odpadov zberného dvora mesta Hlohovec“ v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR
 21. Predloženie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci“ v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 22. Hodnotiaca správa k plneniu Programu rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023, priebežná za roky 2016/2017“
 23. Správa o vykonaných kontrolách 
 24. Rôzne 
 25. Záver

 
 

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup

English version

32784696

Úvodná stránka