Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 14. februára 2019, t. j. vo štvrtok o 14.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Aktuálna informácia o meste
 4. Majetkovoprávne záležitosti
 5. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 
 6. Dodatok č. 1 k pravidlám IdeaSiTy – Participatívny rozpočet mesta Hlohovec
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 238/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 239/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času  a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 240/2019, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec, v znení VZN mesta Hlohovec č. 213/2018
 10. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13/A v Hlohovci
 11. Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2019 - 2021
 12. Predloženie projektu „Mestské jasle pre Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC211-2018-34
 13. Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava (na 18.00 h)
 14. Schvaľovanie zástupcu mesta Hlohovec do funkcie konateľa obchodných spoločností
 15. Návrh termínov rokovaní komisií, MsR a MsZ v roku 2019
 16. Správy o vykonaných kontrolách
 17. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
 18. Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2018
 19. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 20. Interpelácie
 21. Rôzne
 22. Záver

 

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup

English version

34297505

Úvodná stránka