Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Mestského kultúrneho centra v HlohovciVytlačiť
 

M E S T O   H L O H O V E C

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie

 

 riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

 

Zamestnávateľ:

Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec

IČO: 00182877

www.mkchlohovec.sk

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie


Informácie o funkcii:

 • riadenie príspevkovej organizácie
 • zastupovanie organizácie vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu
 • vedenie pracovného tímu
 • dramaturgia programovej štruktúry kultúrno-spoločenských podujatí 


Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Ďalšie požiadavky:

 • prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí
 • riadiace a organizačné schopnosti (skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii výhodou)
 • zvládanie záťažových situácií
 • komunikatívnosť
 • kreativita
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet)
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou

 

Platové podmienky:

 • funkčný plat v zmyslezákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady:

 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • písomný návrh Projektu riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra Hlohovec ako príspevkovej organizácie mesta (v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4)
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr
do 3. 6. 2019 do 12:00 na adresu:

Mestský úrad Hlohovec

Sekretariát

M. R. Štefánika 1

920 01 Hlohovec

 

Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec –neotvárať“.

V prípade osobného doručenia žiadosti, je túto potrebné doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum a čas doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Nástup do funkcie možný od 3. 7. 2019.


Informácie o priebehu výberového konania:


1. časť - verejné vzpočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)

 

2. časť – neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou)

 

Po uskutočnení výberového konania a na základe návrhu výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrumHlohovec,  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

V Hlohovci, 14. mája 2019

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.

primátor mesta Hlohovec


 
 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup

English version

33936682

Úvodná stránka