Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

OZNAM o doručovaní daňových rozhodnutí a zmeny v doručovaní rozhodnutí pre PO zapísané v ORSR Vytlačiť
 

     Mesto Hlohovec, Referát daní a poplatkov oznamuje, že daňové rozhodnutia budú fyzickým osobám (občanom) doručované v priebehu mesiaca máj 2018 do vlastných rúk prostredníctvom zamestnancov mestského úradu.

     V roku 2018 dochádza k zmene doručovania rozhodnutí pre právnické osoby zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky. V súvislosti s uplatňovaním zákona o e-Governmente č. 305/2013 Z.z. budú daňové rozhodnutia týkajúce sa dane z nehnuteľností doručované takýmto právnickým osobám v mesiacoch apríl až máj 2018 do elektronických schránok. Ak z technických dôvodov nebude možné doručiť daňové rozhodnutie do elektronickej schránky, bude adresátovi rozhodnutie doručené doporučene do vlastných rúk prostredníctvom pošty.


 
 

Oznam o zbere a preprave objemných odpadovVytlačiť
 

Mesto Hlohovec na základe ustanovenia článku 18 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č.208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, oznamuje občanom, že na území mesta Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo zabezpečuje:

zber a prepravu objemných odpadov

 

Termíny a miesta pristavenia veľkoobjemových kontajnerov:
  23. 4. až 26. 4. 2018

1. Dolná Sihoť – vstup na sídlisko pri telefónnej búdke

2. M.Bella – na rohu pri BD 8

3. Závalie –medzi č. 9 a 11

4. Michalská – oproti BD 10 pri trafostanici TS-43

5. Vinohradská – pri parkovisku pri BD 13

6. Nitrianska – pri kotolni

7. spodná časť spájajúca ulice Jarmočnú, Tehelná a Rázusovu

8. Rázusova – parčík

9. Bernolákova – v križovatke s Palackého

10. R.Dilonga – pri garážach pri BD č.10

11. Zábranie – v parčíku s križovatkou ul. Vajanského

12. Svätopeterská – pri garážach

13. Pánska niva

14. Inovecká –v križovatke s ul. Čsl. Armády

15. Mierová ( bývalý Lubonas, Mier)

16. Šulekovo – Seredská, Humná oproti cintorínu

17. Terezov – len 26. 4. 2018

Pozor - zmena stanovíšť kontajnerov

Veľkorozmerný a veľkoobjemový odpad je komunálny odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nevojde do bežných zberných nádob a kontajnerov (napr. nábytok, sedačky, postele, prepravky, staré lavičky, staré dvere, sanita a pod.). Nábytok je potrebné pred vložením do kontajnerov rozobrať.

 

Naplnené kontajnery budú v uvedených dňoch priebežne vyvážané.

Do kontajnerov sa zakazuje vkladať:

 • biologicky rozložiteľný odpad (orezy z drevín, viniča, odpad zo záhrad a kuchyne)
 • elektroodpad a nebezpečné odpady (vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorého zvoz je zabezpečovaný osobitne),
 • drobný stavebný odpad, ktorý sa odovzdáva výlučne na Zberný dvor I. na Priemyselnej ul. v Šulekove a je spoplatnený,
 • pneumatiky, ktoré sa zbierajú prostredníctvom distribútora pneumatík, ktorý je povinný na svojich predajných miestach zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku a dátum uvedenia pneumatík na trh.

 

Miesta pristavenia kontajnerov


 
 

Oznam Kancelárie MsÚ pre záležitosti v m. č. ŠulekovoVytlačiť
 

Dňa 19. 4. 2018  bude kancelária mestského úradu pre záležitosti v miestnej časti Šulekovo zatvorená.

Agendu kancelárie, aj vyhlasovanie oznamov , v plnom rozsahu zabezpečuje Mestský úrad Hlohovec.


 
 

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg Vytlačiť
 

Základná škola, Podzámska 35, 920 01  Hlohovec

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste  na ZŠ Podzámska

V zmysle  § 11a ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Podzámska 35, 920 01  Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: školský špeciálny pedagóg (100% úväzok, zastupovanie počas MD)

Dátum nástupu: september 2018 (prípadne koniec augusta 2018)

Kvalifikačné predpoklady podľa § 6 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.05.2018  na adresu:

Základná škola

Podzámska 35

920 01  Hlohovec

Email: zs@zspodhlo.edu.sk

 

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru s riaditeľom ZŠ sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

 

V Hlohovci dňa 13.04.2018                                                                       

Mgr. Pavel Karas
riaditeľ ZŠ


 
 

OZNAM - Stavebné práce ul. KoperníkovaVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamujeme verejnosti, že začali stavebné práce v areáli Základnej školy a Materskej školy na ulici Koperníkova. Z dôvodu výstavby parkoviska je vnútroareálová cesta UZATVORENÁ - vjazd od ulice Šafárikova až po vchod do materskej školy. Uzávierka potrvá do polovice júna.

Ďakujeme za pochopenie.

Vyznačenie uzávierky


 
 

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómkaVytlačiť
 

Základná škola, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
kontakt: 0915897879
e-mail: zskopernikova24@gmail.com

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Stanovená pracovná činnosť v zmysle Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. Z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a doplňani zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Kopemíkova 24, 920 01 Hlohovec

Kategória: ekonóm/ekonómka (mzdová + účtovná agenda)

Kvaliftkačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: ihneď

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte písomne alebo elektronicky najneskôr do 30. apríla 2018 na zskopernikova24@gmail.com alebo na adresu školy:

Základná škola
Kopemíkova 24
920 O 1 Hlohovec

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nesplňajú požadované podmienky. Uchádzači splňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.

v Hlohovci, dňa 06. 04. 2018


PaedDr. Denisa Králičová
riad. školy

 


 
 

Uzávierka komunikácie z dôvodu rekonštrukcie centrálnej zóny v ŠulekoveVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamujeme verejnosti, že z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác v rámci rekonštrukcie centrálnej zóny v mestskej časti Šulekovo je prejazd ulicou Šulekova zúžený na jeden jazdný pruh. Od 16. až do 21. apríla bude uzavretá a neprejazdná časť ulice Mlynská. Obchádzka bude možná cez ulice Záhradnícka, Okrúhla a Humno.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Uzávierka


 
 

Zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivínVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie 12. ročníka bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru - Fraštacký tŕň 2018Vytlačiť
 

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC a Vlastivedné múzeum v Hlohovci

vyhlasujú

12. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

 

FRAŠTACKÝ TŔŇ 2018      

logo - Fraštacký tŕň

Propozície:

 

Téma:            a/  Obezita      b/ Voľná téma.

 

Podmienky:

1. autor musí zaslať minimálne 2 práce na každú tému

2. práce musia byť originály

3. formát voľný – odporučený A4

4. na zadnej strane práce uveďte svoje meno, vek, povolanie, adresu, telefónne číslo a email, privítame aj názov práce

5. ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa

6. ostatné práce môžu byť na požiadanie autora vrátené

7. všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže

8.oboslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže

9. korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine

10. práce zašlite do 27. augusta 2018 na adresu:

            EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

            Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

1. obálku označte FRAŠTACKÝ TŔŇ 2018

2. Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 11. septembra 2018. O rozhodnutí poroty budú ocenení súťažiaci informovaní písomne.

 

Ceny:

1. miesto – 200,- EUR

2. miesto – 100,- EUR

3. miesto -50,- EUR

Porota má právo rozhodnúť o udelení ďalších cien, prípadne niektorú z cien neudeliť.

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž súťažných prác bude dňa 5. októbra 2018 vo Vlastivednom múzeu, Františkánske námestie, Hlohovec.

Kontakty: František Bojničan - 0905/352 506, info@elap-hlohovec.sk, www.elap-hlohovec.sk

Za finančnú podporu ďakujeme Fondu na podporu umenia a Mestu Hlohovec.


 
 

Dve voľné pracovné miesta - kuchár/kuchárkaVytlačiť
 

Názov a adresa zamestnávateľa: Harmonia – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: kuchár/-ka

Dátum nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Prax:  minimálne 2 roky

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • výučný list v odbore kuchár
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov


Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e - mail: riaditel@harmoniazps.sk, alebo osobne Harmonia – ZpS, Hollého 7, Hlohovec.

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru s riaditeľkou ZpS sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.


 
 
Položky 1-10 z 21

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

Dnes má službu:

Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec

ďalšie dni

Štvrtok 19.4.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Piatok 20.4.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 21.4.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 22.4.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 23.4.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Utorok 24.4.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Streda 25.4.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Štvrtok 26.4.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
webygroup

English version

28740116

Úvodná stránka