Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum HlohovecVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne centrum Hlohovec

 

Kvalifikačné predpoklady:
•    úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:
•    prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí,
•    riadiace a organizačné schopnosti (skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo v rozpočtovej organizácii výhodou),
•    zvládanie záťažových situácií,
•    komunikatívnosť,
•    kreativita,
•    užívateľská znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet),
•    aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
•    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•    bezúhonnosť,
•    zdravotná spôsobilosť.

K žiadosti  o účasť  na  výberovom  konaní  je  potrebné  priložiť  nasledovné doklady:

•    projekt riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra ako príspevkovej organizácie mesta (v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4),
•    profesijný životopis,
•    úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
•    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál),
•    písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť  o účasť  vo  výberovom  konaní  spolu  s požadovanými  dokladmi doručte najneskôr do 19. 6. 2017 do 14:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Hlohovec
Kancelária primátora
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

 
Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ Mestského kultúrneho centra Hlohovec – neotvárať“.

V prípade   osobného   doručenia   žiadosti,   je    túto    potrebné    doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec, v klientskom centre na prízemí.

Pre posúdenie dodržania lehoty  je  rozhodujúci  dátum  doručenia  žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené  po  stanovenom  termíne  nebudú   akceptované   a   nebudú do výberového konania zaradené.

Informácie o príspevkovej organizácii potrebné k vypracovaniu projektu riadenia a rozvoja, prípadne iné informácie, budú uchádzačom poskytnuté na vyžiadanie (kontakt: media@hlohovec.sk).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Po uskutočnení výberového konania a na základe návrhu výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Predpokladaný nástup do funkcie - od 1. 7. 2017.


V Hlohovci 24. 5. 2017

 

                                                                                           Ing. Miroslav Kollár

                                                                                      primátor mesta Hlohovec


 


 
 

POHOVOR - Referent pre právne zabezpečenie Vytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

 na Odbore právnom a klientskych služieb a

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 REFERENT  PRE PRÁVNE ZABEZPEČENIE  (PRÁVNIK)

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

  • štruktúrovaným životopisom
  • motivačným listom
  • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

je potrebné do  16. 06. 2017 do 12.00 h zaslať elektronickou poštou na adresu daniela.sulakova@hlohovec.sk.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili požadované doklady a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

 

Bližšie informácie poskytne:  JUDr. Mária Vozárová, vedúca odboru právneho a klientskych služieb, tel. č.  033/7368 203.


 
 

Oznam - Zberný dvor na ul. Priemyselná v m. č. ŠulekovoVytlačiť
 

Mesto Hlohovec a spoločnosť FCC Hlohovec s.r.o. oznamujú, že zberný dvor v Šulekove, bude 23. 5. 2017 od 14, 00 hod  a 24. 5. 2017 celý deň z technických príčin zatvorený. 

V areáli bude prebiehať štiepkovanie bioodpadu.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 


 
 

OZNAM o zmene v harmonogramoch vývozu triedeného zberu odpadovVytlačiť
 

Na základe § 59 ods.7 a 8 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Hlohovec oznamuje občanom, že dochádza k zmene v harmonogramoch vývozu triedeného zberu odpadov nasledovne:

 

od  01. 05. 2017   
- 1100 l kontajnery na viacvrstvové kombinované materiály (VKM) a 

- 1100 l kontajnery na kovy, umiestnené na sídliskách v meste sa budú vyvážať 1 x za 2 mesiace,

 

od 01. 06. 2017     
-  červené vrecia na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM)   

   a kovov od rodinných domov sa budú vyvážať 1 x 2 mesiace.

 

Zmenené harmonogramy sú zverejnené na webovom sídle mesta a súčasne harmonogramy pre občanov v rodinných domoch budú distribuované do poštových schránok rodinných domov. 

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Bližšie informácie sú zverejnené na portáli OBČAN.


 
 

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivityVytlačiť
 

V zmysle §26 ods. 3 pís. b)  odst. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
Mesto Hlohovec 
odvolalo
dňa 11.05.2017 o 13,00 hod.
"II. stupeň povodňovej aktivity"
na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo.


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod, do 14:00 hod.:

KAMENOHORSKÁ č. 48, 50, 50/ZA, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62/VE, 64, 64/OP
 


 
 

Oznam o postreku Pagaštanov konskýchVytlačiť
 

     Mestská zeleň Hlohovec s.r.o oznamuje, že bude v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, v závislosti od počasia, bude realizovaný postrek Pagaštanov konských v Hlohovci a Šulekove.

     Postrek bude vykonaný v 20. až 21. kalendárnom týždni v skorých ranných hodinách. Termín spresníme v najbližších dňoch.

     Prosíme majiteľov áut, aby v čase aplikácie postreku na stromy, v záujme ochrany vlastného majetku, neparkovali autá pod pagaštanmi.

 

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Platenie daní a poplatkov v Klientskom centreVytlačiť
 

Mestský úrad dáva do pozornosti, že platby daní a poplatkov prijíma  v pokladni, ktorá sa nachádza v Klientskom centre na prízemí Mestského úradu.

V  prípade veľkého počtu platiacich klientov sú v Klientskom centre  otvorené ďalšie dve príručné pokladne. A to u  referenta pre agendu daní a poplatkov, kultúry, športu a podnikania a u referenta  pre agendu majetku mesta, výstavy a životného prostredia.

Klientske centrum je otvorené aj v nestránkové dni úradu, t.j. je otvorené bez prestávky v pondelok, v utorok a vo štvrtok od 08.00 h do 15.00h, v stredu od 08.00 h do 17.00 h a v piatok od 08.00 h do 14.00 h. Platenie daní  a poplatkov je teda možné kedykoľvek v uvedenom čase.


 
 

Plán Centra voľného času Dúha - máj 2017Vytlačiť
 

Plán CVČ Dúha - máj 2017


 
 

OKO DOLNÉHO POVAŽIAVytlačiť
 

OBEC SILADICE
SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ K ÚČASTI NA TREŤOM ROČNÍKU

FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

OKO DOLNÉHO POVAŽIA

TÉMA NESIE NÁZOV


VODA
 


 
 
Položky 1-10 z 22

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

Dnes má službu:

Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec

033/7301370

ďalšie dni

Streda 24.5.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Štvrtok 25.5.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Piatok 26.5.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 27.5.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 28.5.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 29.5.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Utorok 30.5.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Streda 31.5.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
webygroup

English version

24124603

Úvodná stránka