Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Letné básnenieVytlačiť
 

2017_letne_basnenie.jpg

 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na ZŠ Podzámska - vedúca školskej jedálneVytlačiť
 

V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Podzámska 35, 920 01  Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: vedúca ŠJ

Dátum nástupu:  august 2017

Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie (výhodou vzdelanie z okruhu stravovania)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • zdravotný preukaz,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet, vítaná znalosť práce v programe od spoločnosti SOFT-GL., spol. s r.o. Košice),
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • samostatnosť,
 • spoľahlivosť a flexibilita,
 • precíznosť a presnosť.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 31.07.2017 na adresu:

Základná škola

Podzámska 35

920 01  Hlohovec

Email: zs@zspodhlo.edu.sk

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

 

V Hlohovci dňa 27.06.2017                                                                       

Mgr. Eva Dudonová
riaditeľka ZŠ


 
 

Kancelária MsÚ pre záležitosti m. č. Šulekovo dňa 28. júna 2017 zatvorenáVytlačiť
 

Dňa 28.6.2017 bude

kancelária MsÚ pre záležitosti m.č. Šulekovo zatvorená

/dovolenka/.

Potrebné záležitosti si vybavíte na MsÚ v Hlohovci.

Vyhlasovanie oznamov zabezpečí v prípade potreby MKC, nám. sv. Michala 3, Hlohovec.

Za pochopenie ďakujem.


 
 

Postrek pagaštanov Vytlačiť
 

Mestská zeleň Hlohovec s.r.o. oznamuje, že dnes v nočných a skorých ranných hodinách v utorok 27. 6. 2017, v závislosti od počasia, bude realizovaný opakovaný postrek Pagaštanov konských v Hlohovci a Šulekove.

Prosíme majiteľov áut, aby v čase aplikácie postreku na stromy, v záujme ochrany vlastného majetku, neparkovali autá pod pagaštanmi.


 
 

SÚŤAŽ - Prežil som prázdniny ako vo filmeVytlačiť
 

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
kino ÚSMEV HLOHOVEC

vypisuje na letné prázdniny počas mesiacov júl – august 2017

I. ročník

výtvarnej a filmovej súťaže pre deti a mládež okresu Hlohovec
pod názvom

*PREŽIL SOM PRÁZDNINY AKO VO FILME*


Bližšie informácie o súťaži sa nachádzajú v prílohe.


 
 

Štatistické zisťovanie o používaní palív v domácnostiachVytlačiť
 

     Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

     Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí, medzi nimi aj Hlohovec. Do zisťovania je zaradených približne 2 100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.

     V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 033/5566 240 – Ing. Jozefína Rozičová.


 
 

OZNAMVytlačiť
 

Mesto Hlohovec v zmysle Článku 5 ods.5.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec  č. 165/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec, upozorňuje občanov bývajúcich na sídliskách, že bez súhlasu mesta Hlohovec je zakázané svojvoľne premiestňovať kontajnery na odpad z jednotlivých stojísk kontajnerov.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 

Výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum HlohovecVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne centrum Hlohovec

 

Kvalifikačné predpoklady:
•    úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:
•    prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí,
•    riadiace a organizačné schopnosti (skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo v rozpočtovej organizácii výhodou),
•    zvládanie záťažových situácií,
•    komunikatívnosť,
•    kreativita,
•    užívateľská znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet),
•    aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
•    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•    bezúhonnosť,
•    zdravotná spôsobilosť.

K žiadosti  o účasť  na  výberovom  konaní  je  potrebné  priložiť  nasledovné doklady:

•    projekt riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra ako príspevkovej organizácie mesta (v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4),
•    profesijný životopis,
•    úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
•    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál),
•    písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť  o účasť  vo  výberovom  konaní  spolu  s požadovanými  dokladmi doručte najneskôr do 19. 6. 2017 do 14:00 hod. na adresu:

Mestský úrad Hlohovec
Kancelária primátora
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

 
Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ Mestského kultúrneho centra Hlohovec – neotvárať“.

V prípade   osobného   doručenia   žiadosti,   je    túto    potrebné    doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec, v klientskom centre na prízemí.

Pre posúdenie dodržania lehoty  je  rozhodujúci  dátum  doručenia  žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené  po  stanovenom  termíne  nebudú   akceptované   a   nebudú do výberového konania zaradené.

Informácie o príspevkovej organizácii potrebné k vypracovaniu projektu riadenia a rozvoja, prípadne iné informácie, budú uchádzačom poskytnuté na vyžiadanie (kontakt: media@hlohovec.sk).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Po uskutočnení výberového konania a na základe návrhu výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Predpokladaný nástup do funkcie - od 1. 7. 2017.


V Hlohovci 24. 5. 2017

 

                                                                                           Ing. Miroslav Kollár

                                                                                      primátor mesta Hlohovec


 


 
 

OZNAM o zmene v harmonogramoch vývozu triedeného zberu odpadovVytlačiť
 

Na základe § 59 ods.7 a 8 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Hlohovec oznamuje občanom, že dochádza k zmene v harmonogramoch vývozu triedeného zberu odpadov nasledovne:

 

od  01. 05. 2017   
- 1100 l kontajnery na viacvrstvové kombinované materiály (VKM) a 

- 1100 l kontajnery na kovy, umiestnené na sídliskách v meste sa budú vyvážať 1 x za 2 mesiace,

 

od 01. 06. 2017     
-  červené vrecia na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM)   

   a kovov od rodinných domov sa budú vyvážať 1 x 2 mesiace.

 

Zmenené harmonogramy sú zverejnené na webovom sídle mesta a súčasne harmonogramy pre občanov v rodinných domoch budú distribuované do poštových schránok rodinných domov. 

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Bližšie informácie sú zverejnené na portáli OBČAN.


 
 

OKO DOLNÉHO POVAŽIAVytlačiť
 

OBEC SILADICE
SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ K ÚČASTI NA TREŤOM ROČNÍKU

FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

OKO DOLNÉHO POVAŽIA

TÉMA NESIE NÁZOV


VODA
 


 
 
Položky 1-10 z 14

dnes je: 28.6.2017

meniny má: Beáta

Dnes má službu:

Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec

033/7421242

ďalšie dni

Streda 28.6.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Štvrtok 29.6.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Piatok 30.6.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Sobota 1.7.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 2.7.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 3.7.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Utorok 4.7.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Streda 5.7.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
webygroup

English version

24740941

Úvodná stránka