Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent/asistentka v materskej školeVytlačiť
 

Materská škola Hollého 3, 920 01 Hlohovec, tel. č. /fax 033 / 730 10 81

e-mail: mshlohovec1@mail.t-com.sk

webové sídlo:www.msholleho.webnode.sk

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Hollého 3 , 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup: od 01.02.2018

Pracovný pomer na dobu: určitú

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajovú
 • výhodou ukončené adaptačné vzdelávanie.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do  26. 01. 2018 do 12,00 hod na adresu:

Materská škola Hollého 3, 920 01 Hlohovec

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Materskej školy Hollého 3, Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.01.2018 v čase od 8.00 hod v budove školy v priestoroch riaditeľne a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Hlohovci dňa 17.01.2018                             PhDr. Lívia Klostermannová riaditeľka MŠ


 
 

Pohovor - referent pre opatrovateľskú službuVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
na Odbore spoločenských služieb
VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU V DOMÁCNOSTI

MsÚ v Hlohovci (zastupovanie počas dlhodobej PN-ky)

 

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

1.    Vykonáva sociálnu činnosť podľa zákona o sociálnych službách.

2.    V správnom konaní rieši problematiku odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľskú službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, odkázanosť pri zmene stupňa odkázanosti, povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

3.    Vypracováva a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľskú službu.

4.    Poskytuje základné sociálne poradenstvo.

5.    Administratívne zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

6.    Poskytuje a zabezpečuje aj iné druhy sociálnej služby podľa zákona.

7.    Vypracováva a vedie evidenciu - posudkov o odkázanosti podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, evidenciu rozhodnutí vydaných v rámci správneho konania, evidenciu prijímateľov sociálnych služieb na svojom úseku.

8.    Vedie evidenciu posudkov vypracovaných posudzujúcim lekárom.

9.    Pripravuje podklady k uzatvoreniu zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

10. Vedie register a presnú evidenciu opatrovaných občanov a opatrovateliek.

11. Vypracúva predpis úhrad za výkon opatrovateľskej služby a sleduje ich úhrady v spolupráci s fyzickými osobami.

12. Vedie evidenciu dlžníkov v spolupráci s Odborom ekonomickým a postupuje včas príslušné doklady k vymáhaniu na Odbor právny a klientskych služieb.

13. Organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie opatrovateľskej služby i koordinovanie zamestnancov (opatrovateliek) poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb.

14.    Zabezpečuje administratívno - personálnu agendu pre pracovníkov opatrovateľskej služby.

15.    Riadi činnosť denných centier - vedie agendu, uhrádza faktúry a sleduje rozpočet denných centier RUŽA, PETER A BEREKSEK

16.    Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

 

Podmienky účasti:

•      vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu

•      odborná prax v oblasti sociálnej práce (opatrovateľskej služby v domácnosti) vítaná

•      bezúhonnosť

•      znalosť legislatívy v požadovanej oblasti

•      pokročilá práca s PC (Word, Excel, internet)

Osobnostné predpoklady:

•      vysoké pracovné nasadenie

•      organizačné schopnosti

•      schopnosť analyzovať a riešiť problémy

•      precíznosť a presnosť

•      spoľahlivosť a flexibilita

•      zodpovednosť

•      ústretový prístup ku klientom

•      komunikatívnosť

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

·         štruktúrovaným životopisom

·         overeným dokladom o vzdelaní

·         výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

·         súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 31. 01. 2018 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne

Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec , poskytovateľom poštových služieb.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre opatrovateľskú

službu v domácnosti - neotvárať“.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.


Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224


 
 

Pohovor - referent pre verejnoprospešné služby MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Odbore majetku mesta a  

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENT PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

MsÚ V HLOHOVCI

 

Náplň pracovnej pozície: - nachádza sa v priloženom PDF súbore

Podmienky účasti:

 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie technického, stavebného alebo dopravného zamerania
 • bezúhonnosť
 • práca s PC (Word, Excel, internet)
 • výhodou odborná prax v požadovanej oblasti
 • výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb alebo z investičnej činnosti
 • výhodou práca v s programom CENKROS

Osobnostné predpoklady:

 • vysoké pracovné nasadenie
 • organizačné schopnosti
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • precíznosť, spoľahlivosť a flexibilita
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

je potrebné do  30. 1. 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť  poštou na adresu:            

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: referent pre verejnoprospešné službyneotvárať“. 

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224.


 
 

Výberové konanie na učiteľku v materskej školeVytlačiť
 

Materská škola, Podjavorinskej 8 , 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky MŠ - zastupovanie počas MD

Kvalifikačné predpoklady:
Min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky výberového konania:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
 • Doklady o vzdelaní (overená fotokópia dokladu o vzdelaní)
 • Profesijný životopis
 • Bezúhonnosť (doložiť aktuálnym výpisom z registra trestov)
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Znalosť práce s PC
 • Odporučenie: absolvované adaptačné vzdelávanie

Žiadosť s s označením „UČITEĽKA MŠ PODJAVORINSKEJ 8“ doručte najneskôr do 25. 01. 2018 na adresu:
Materská škola
Podjavorisnkej 8
920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy .
Uchádzači budú telefonicky, alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru.


 
 

Obmedzený prejazd ulicou Mlynská v časti od križovatky s ulicou ŠulekovaVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamujeme verejnosti, že z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác v rámci rekonštrukcie centrálnej zóny v mestskej časti Šulekovo bude obmedzený prejazd ulicou Mlynská v časti od križovatky s ulicou Šulekova.

Tento stav potrvá od pondelka 15. januára 2018 až do ukončenia prác. Obchádzkové trasy budú vedené po iných miestnych komunikáciách.

Ďakujeme za pochopenie.

Vyznačenie úseku prebiehajúcich stavebných prác


 
 

Zmena otváracích hodín Pošty Hlohovec 3 v ŠulekoveVytlačiť
 

Slovenská pošta, a. s. oznamuje verejnosti proklientskú úpravu otváracích hodín pobočky Pošty Hlohovec 3 v mestskej časti Šulekovo s účinnosťou od 1. januára 2018.

Služby pre verejnosť po zmene poskytuje nasledovne:

 

PONDELOK           07:15 – 13:00   14:00 – 15:00

UTOROK                07:15 – 13:00   14:00 – 15:00

STREDA                  07:15 – 13:00   14:00 – 17:00

ŠTVRTOK               07:15 – 13:00   14:00 – 15:00

PIATOK                  07:15 – 13:00   14:00 – 15:00

SOBOTA                zatvorené

NEDEĽA                 zatvorené


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - 28. februára 2018Vytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 28.02.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.:

HOLUBYHO č. 1, 1/Stavba, 1/VE, 10, 12, 12/A, 12/BL, 12/VE, 2, 2/829, 22, 22/OP, 22/VE, 24, 26, 28, 28/OP, 3/-, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 8, 811, 812, 99/2

JURKOVIČA, D. č. 1 , 1/OP, 11, 12, 13, 13/VE, 14, 16, 17, 18/VZ, 19, 2, 20, 22, 22/VE, 23, 25, 26, 27, 28, 28/VZ, 29, 3, 30, 31, 31/OP, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 5/TS, 5/VZ, 50, 50/VE, 51, 51/VE, 55, 57, 6, 7, 7/VZ, 8, 8/VE, 832, 865, 9, 9/ZA

NOVOMESKÉHO, L. č. 1 , 1/VE, 10, 11, 11/BL, 11/VE, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 34/BL, 36, 38, 4, 40, 42, 6, 8, 8/VZ


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - 12. a 13. februára 2018Vytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú

dňa 12.02.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.:

ŠAFÁRIKOVA č. 22, 24

 

dňa 13.02.2018 :

V čase od 08:15 hod. do 11:30 hod.:

LOKA CHATY MLADÝ HÁJ PRI CVIČELOVOM č. 9035, 9036, 9037


 
 

Voľné pracovné miesto - odborný zamestnanec - školský logopédVytlačiť
 


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ/-ka anglického a nemeckého jazykaVytlačiť
 

Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec
kontakt: t. č.: 033/733 15 31, e-mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk , web: www.zsstefhlo.edupage.org


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste V zmysle §11a) ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec

Kategória: učiteľ/-ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk, nemecký jazyk

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 01. 02. 2018

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte písomne najneskôr do 25. 01. 2018 do 10.00 h na adresu školy:
Základná škola
M. R. Štefánika 30
920 01 Hlohovec

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.

 

Hlohovec 09. 01. 2018

Mgr. Miloš Škrabák
riaditeľ ZŠ


 
 
Položky 1-10 z 25

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

Dnes má službu:

Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec

033/3000043

ďalšie dni

Pondelok 22.1.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Utorok 23.1.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Streda 24.1.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Štvrtok 25.1.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Piatok 26.1.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Sobota 27.1.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 28.1.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 29.1.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
webygroup

English version

27861377

Úvodná stránka