Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Voľné pracovné miesto - Špeciálny pedagógVytlačiť
 

Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03  Hlohovec – Šulekovo

Kontakt: t.č. 033/7347138, zsvsuleka@gmail.com, web: www.zsvsuleka.edupage.org

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a) ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165,  920 03 Hlohovec - Šulekovo

Kategória: špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

 Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: 01.09.2019

Platové zaradenie: funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona  č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 07. 06. 2019 do 12.00 h na adresu školy: Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165,    920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo, mailom: zsvsuleka@gmail.com alebo osobne na riaditeľstve školy.

Na obálku uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí

nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaný na pracovný pohovor.

V Hlohovci - Šulekove dňa 20. 05. 2019                                         

 

Mgr. Alena Jurdová

 riaditeľka školy


 
 

Voľné pracovné miesto - ŠkolníkVytlačiť
 

Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

Kontakt: t.č. 033/7347138, zsvsuleka@gmail.com, web: www.zsvsuleka.edupage.org

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03

Hlohovec - Šulekovo

Kategória: školník

Kvalifikačné predpoklady: stredná škola

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: 01. 09. 2019

Platové zaradenie: funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona  č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr  do 07. 06. 2019 do 12.00 h na adresu školy: Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165,    920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo, mailom: zsvsuleka@gmail.com alebo osobne na riaditeľstve školy.

Na obálku uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na pracovný pohovor.

V Hlohovci - Šulekove dňa 20. 05. 2019                                                 

 

Mgr. Alena Jurdová

riaditeľka školy


 
 

Skrátenie úradných hodín v Klientskom centre MsÚVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje verejnosti,

že v piatok 24. mája 2019 bude Klientske centrum z dôvodu prípravy volieb do Európskeho parlamentu otvorené do 12:00. Výnimkou je vydávanie hlasovacích preukazov, ktoré si obyvatelia môžu prevziať do 14:00.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Mestského kultúrneho centra v HlohovciVytlačiť
 

M E S T O   H L O H O V E C

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie

 

 riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie

Mestské kultúrne centrum Hlohovec

 

Zamestnávateľ:

Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec

IČO: 00182877

www.mkchlohovec.sk

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie


Informácie o funkcii:

 • riadenie príspevkovej organizácie
 • zastupovanie organizácie vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu
 • vedenie pracovného tímu
 • dramaturgia programovej štruktúry kultúrno-spoločenských podujatí 


Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Ďalšie požiadavky:

 • prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí
 • riadiace a organizačné schopnosti (skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii výhodou)
 • zvládanie záťažových situácií
 • komunikatívnosť
 • kreativita
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet)
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou

 

Platové podmienky:

 • funkčný plat v zmyslezákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady:

 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • písomný návrh Projektu riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho centra Hlohovec ako príspevkovej organizácie mesta (v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4)
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr
do 3. 6. 2019 do 12:00 na adresu:

Mestský úrad Hlohovec

Sekretariát

M. R. Štefánika 1

920 01 Hlohovec

 

Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec –neotvárať“.

V prípade osobného doručenia žiadosti, je túto potrebné doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum a čas doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Nástup do funkcie možný od 3. 7. 2019.


Informácie o priebehu výberového konania:


1. časť - verejné vzpočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)

 

2. časť – neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou)

 

Po uskutočnení výberového konania a na základe návrhu výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrumHlohovec,  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

V Hlohovci, 14. mája 2019

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.

primátor mesta Hlohovec


 
 

Výkopové práce na ulici Za poštou - od 14. mája 2019Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom, že od utorka 14. mája 2019 začnú na ulici Za poštou prebiehať výkopové práce, ktoré realizuje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Počas prác dôjde k dočasným obmedzeniam pohybu chodcov v danej lokalite.

V záujme vašej bezpečnosti, zvýšte opatrnosť. Zároveň vás prosíme o trpezlivosť.

Za dočasné obmedzenia, trvajúce do ukončenia stavebných prác, sa v mene spoločnosti ZSD ospravedlňujeme.


 
 

Pohovor - referentka - sekretárka na sekretariát MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na sekretariát Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENTKA - SEKRETÁRKA na sekretariát MsÚ v Hlohovci

 

Prihlášky o zaradenie do pracovného pohovoru je možné zaslať do 23.05.2019 (štvrtok) do 13.00 hod.

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 17.06.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:15 hod. do 13:30 hod.:

ŠOLTÉSOVA č. 6/BL, 19, 21


 
 

Tréningy v minigolfeVytlačiť
 

Minigolf - tréningy


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ tanečného odboruVytlačiť
 


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ gitaryVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 23

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup

English version

33389010

Úvodná stránka