Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov  - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín v zastúpení Ing. arch. Miroslavom MarkomVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - VAVRINEC MAREK, JANKOVIČOVÁ EDITA, VAVROVÁ ZUZANA, POLAKOVIČ MIROSLAV, HELDESOVÁ RENÁTAVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

dňa 28. júna 2018, t. j. vo štvrtok o 14.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

            Program:

1.     Otvorenie

2.     Schválenie programu rokovania, voľba komisií

3.     Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC

4.     Majetkovoprávne záležitosti

5.     Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 a návrh na rozpočtové opatrenie MsZ

6.     Návrh VZN mesta Hlohovec č. 225/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177/2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec

7.     Návrh VZN mesta Hlohovec č. 226/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec

8.     Návrh VZN mesta Hlohovec č. 221/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 (účinnosť 13.05.2014), Dodatku č. 2 (účinnosť 01.01.2015), Dodatku č. 3 (účinnosť 14.07.2015) a VZN 161/2016 (účinnosť 1.7.2016) 

9.     Návrh VZN mesta Hlohovec č. 219/2018 Trhový poriadok - Mestské trhovisko

10.   Návrh VZN mesta Hlohovec č. 220/2018 Trhový poriadok - Michalský jarmok

11.   Návrh VZN mesta Hlohovec č. 222/2018 Trhový poriadok - Trhové miesto v m. č. Šulekovo

12.   Návrh VZN mesta Hlohovec č. 223/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec

13.   Návrh VZN mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec

14.   Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hlohovec na roky 2018 - 2022

15.   Návrh na odvolanie a menovanie kronikára mesta Hlohovec a stanovenie termínov pre vytvorenie zápisu a vykonanie ručného zápisu do kroniky

16.   Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám Harmonie - Zariadenia pre seniorov, Hlohovec a Mestského kultúrneho centra Hlohovec, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

17.   Návrh VZN mesta Hlohovec č. 217/2018 o zrušení Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Koperníkova 24, Hlohovec, o zrušení Základnej školy, A. Felcána 4, Hlohovec a jaj súčastí a o zrušení Materskej školy, A. Felcána 4/1797, Hlohovec, o zriadení Základnej školy s materskou školou, Koperníkova Hlohovec a jej súčastí a o zriadení Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec a jej súčastí    

18.   Návrh VZN č. 218/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

19.   Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl, materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

20.   Návrhy zriaďovacích listín základných škôl s materskou školou

21.   Návrh na zriadenie výdajnej školskej jedálne, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo ako súčasť Materskej školy, Podjavorinskej 8, Hlohovec - Šulekovo

22.   Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

23.   Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 - 2022 v meste Hlohovec 

24.   Návrh na udelenie čestného občianstva - Johan Geerts

25.   Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o., za rok 2017 

26.   Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

27.   Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

28.   Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o., za rok 2017

29.   Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o., za rok 2017

30.   Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

31.   Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2017

32.   Výročná správa Harmonie - Zariadenia pre seniorov Hlohovec za rok 2017

33.   Predloženie projektu "Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec" v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR

34.   Predloženie projektu "Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - II. etapa" v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO1-SC122-2016-15

35.   Predloženie projektu "Komunitné centrum pre Hlohovec" v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje č. OPLZ-PO6-SC613-2016-2

36.   Návrh na členstvo v Smart Cities klube

37.   Správa o vykonaných kontrolách

38.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

39.   Interpelácie  

40.   Rôzne

41.   Záver

 

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

 

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

ZRUSENIE TRVALEHO POBYTU: TATIANA PAULOVICOVAVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - VARGOVÁ ZUZANA, JANKOVIČOVÁ EDITA, POLAKOVIČ MIROSLAV, MANDUCHOVÁ VALÉRIA, SELECKÝ JOZEF, SABO PETER, RUSNÁK ROBERTVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - VALKO ALEXANDER, PAVLOVIČ PETER, LAKATOŠOVÁ BOŽENA, ELIAŠ FERDINAND, ŠANDOROVÁ ALENA, HURÁK DUŠAN, DYCHA ŠTEFAN, VEČEROVÁ EVAVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD HLOHOVEC

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

------------------------------------------------------------------------

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Hlohovec

od 15. júna 2018, 08:00 hod do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a i ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 

Oznam o doručení písomnosti - SUROVÁ DOMINIKA, TORÁČ BRANISLAV, HORVÁTHOVÁ HELENAVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - NITKOVÁ DAGMAR, ČERNÝ DÁVID, PROCHÁCOVÁ MARTINA, HERÁKOVÁ MARTINAVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - novostavba bytového domuVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 51

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Dnes má službu:

Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 25.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Utorok 26.6.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Streda 27.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Štvrtok 28.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Piatok 29.6.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Sobota 30.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
webygroup

English version

29437458

Úvodná stránka