Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č.169/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Hlohovec

Schválené: 15.12.2016

Vyhlásené: 16.12.2016

Účinnosť: 31.12.2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vydáva toto:


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č.169/2016
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
na území mesta Hlohovec


I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účel nariadenia

1.1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej aj ako „MZZO“) uvedené v ods. 1.2 tohto VZN.

1.2. Toto VZN ďalej:
a) určuje vyčlenenie MZZO, za ktoré sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia nebude vyrubovať a vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nebude vzťahovať ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

b) určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) MZZO a spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi MZZO na území mesta Hlohovec.

Článok 2
Základné pojmy

2.1. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má, alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky , ktorej uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.1)

2.2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, (stolárstva, lakovne, valcovne, udiarne mäsa a mäsových výrobkov, výroba keramických výrobkov, betónu, malty, spracovanie dreva a pod.),
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov, odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi, čistiarne odpadových vôd, kompostárne, chov hospodárskych zvierat a pod.),
e) iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

2.3. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia. 2)

II. ČASŤ
POVINNOSTI

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

3.1. Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ malého zdroja") je povinný plniť povinnosti stanovené osobitným predpisom.3)

3.2. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 4)

3.3. Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia“, ktorým prevádzkovateľ malého zdroja plní povinnosť podľa ods. 3.2. tohto VZN, tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN.

 

Článok 4
Vyčlenenie MZZO, na ktoré sa nevzťahuje poplatková ani oznamovacia povinnosť

4.1. Poplatková ani oznamovacia povinnosť uvedená v tomto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malého zdroja, ktorými sú:
a) fyzické osoby – nepodnikatelia, pre MZZO (lokálne kúrenisko), ktoré sú umiestnené v rodinných domoch, bytoch, bytových domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto stavby nevyužívajú na podnikanie,
b) Mesto Hlohovec,
c) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mesta Hlohovec,
d) obchodné spoločnosti založené Mestom Hlohovec.
 

III. ČASŤ
POPLATKY

Článok 5
Sadzba a vyrubenie poplatku

5.1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa článku 3 odseku 3.2. a 3.3. tohto VZN, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, v zmysle sadzobníka poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

5.2. Sadzobník poplatkov za MZZO tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN.

5.3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO.

5.4. Pri zániku MZZO je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie prevádzkovania MZZO v kalendárnom roku, v ktorom k zániku MZZO došlo.

5.5. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.

5.6. Poplatok vyrubuje Mesto Hlohovec rozhodnutím.

5.7. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6)

5.8. Poplatok je prevádzkovateľ malého zdroja povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Mesta Hlohovec.

5.9. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu Mesta Hlohovec.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6
Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

6.1. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 79/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „VZN č. 79/2005“).

6.2. Konania začaté podľa VZN č. 79/2005 sa dokončia podľa VZN č. 79/2005.

6.3. Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 15.12.2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.


....................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
___________________________________________________________________________
1) § 2 písm. b) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov,
2) § 2 písm. f ) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov
3) § 16 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov
4) § 6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.t. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov

6) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov

 

Prílohy sa nachádzajú v priloženom PDF súbore.
Príloha č. 1 - Oznámenie
Príloha č. 2 - Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34887936

Úvodná stránka