Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec

Schválené: 23.3.2017

Vyhlásené: 29.3.2017

Účinnosť: 13.4.2017

Toto VZN je doplnené. Dopĺňa ho VZN 214/2018.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a  § 11 ods. 4 písm.  g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 3 ods. 6, 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, toto:

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 176/2017,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov

na území mesta Hlohovec

 

Čl. 1

Účel úpravy

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava niektorých podrobností súvisiacich s držaním psov na území mesta Hlohovec (ďalej len „mesto“), v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s cieľom zlepšenia ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov a zabezpečenia verejného poriadku v meste.

Čl. 2

Predmet úpravy

Predmetom úpravy tohto VZN je:

a) stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa, v prípade jej zničenia, straty alebo odcudzenia,[1]

b) stanovenie podrobností o vodení psa,[2]

c) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,[3]

d) stanovenie podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev.[4]

Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Hlohovec a sú vo vlastníctve alebo v správe mesta Hlohovec a ktoré slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné.

Čl. 3

Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky

 1. Mesto vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na Mestskom úrade Hlohovec. Držiteľ psa dostane pri zapísaní psa do evidencie bezplatne evidenčnú známku psa.
 2. V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky, v súlade s § 3 ods. 6 zákona.
 3. Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky podľa ods. 2 tohto článku sa stanovuje na 2 €.

 

Čl. 4

Stanovenie podrobností o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov

 1. V katastrálnom území mesta je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných  priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne mesta.
 2. Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne mesta je možné s vôdzkou, bezpečne pripevnenou na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, aby držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácii.
 3. Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta, môže v zmysle príslušných ustanovení zákona psa viesť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
 4. V katastrálnom území mesta je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho, bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie, na všetkých verejných  priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne mesta.
 5. V prípade, ak osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne mesta, pes môže byť vedený bez vôdzky iba osobou a iba za podmienok uvedených v ods. 3 tohto článku.
 6. Ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (napr. zábradlie, stromy a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných priestranstvách sa zakazuje. Osoba, ktorá psa vedie, ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez dozoru.
 7. Miestom pre voľný pohyb psov je „Výbeh pre psov“, ktorý je označený, oplotený do výšky 125 cm a situovanie výbehu pre psov je zverejnené na webovom sídle mesta.

Čl. 5

Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom

1. Na území mesta je vstup so psom zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:

a) detských ihriskách a pieskoviskách,

b) objektoch verejnej správy, školských, zdravotníckych, sociálnych, športových a kultúrnych zariadeniach,

c) cintorínoch a na pietnych miestach,

d) kúpaliskách.

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, musia byť označené piktogramom, a to symbolom psa čiernej farby umiestneného v prečiarknutom kruhu červenej farby na bielom podklade, môže byť pripojený aj text „Vstup so psom zakázaný“.

Čl. 6

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev

 1. Vlastníkovi alebo držiteľovi psa, ktorý zapísal psa do evidencie,  je daňovníkom dane za psa[5] a má uhradenú daň za psa na príslušné zdaňovacie obdobie ako aj za prechádzajúce zdaňovacie obdobia, mesto poskytuje bezplatne plastové vrecká na výkaly psov, v množstve 360 ks ročne pre psa v bytovom dome a 100 ks pre psa v rodinnom dome, ktoré si môže vyzdvihnúť na Mestskom úrade.
 2. Nárok na plastové vrecká v danom roku podľa ods. 1 tohto článku zaniká, ak si ich vlastník alebo držiteľ psa nevyzdvihne do konca daného kalendárneho roka.
 3. Ten, kto psa vedie, je povinný psie výkaly bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
 4. Výbeh pre voľný pohyb psov uvedený v Čl. 4 ods. 7  tohto VZN je vybavený zbernými nádobami, na zber psích výkalov pozbieraných do plastových vreciek alebo iných vhodných obalov.
 5. Ten, kto psa vedie na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne mesta, je povinný bezodkladne pozbierať psie výkaly do plastového vrecka alebo iného vhodného obalu a tento uložiť do určených zberných nádob; v psom výbehu do zberných nádob na tento účel určených a pri pohybe na verejných priestranstvách mesta do najbližšej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad (malé zberné nádoby o objeme 50 l zelenej farby umiestnené na verejných priestranstvách a kontajnery o objeme 1100 l určené na zmesový komunálny odpad na stojiskách kontajnerov).
 6. Povinnosť podľa ods. 2 a 4 sa nevzťahuje na osobu, ktorá psa vedie na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne mesta.

Čl. 7

Spoločné ustanovenia

 1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona.
 2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície Hlohovec a poverení zamestnanci mesta.

Čl. 8

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

 1. Zrušuje sa VZN č. 120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec  v znení Dodatku č. 1.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 23. 3. 2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

                                          

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

__________________________________________________________

[1] § 3 ods.6 zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

[2] § 4 zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

[3] § 5 zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

[4] § 6 zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

[5]  § 22 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34889727

Úvodná stránka