Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 177/2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec + VZN 225/2018 (účinnosť 18. 7. 2018)

Schválené: 23.3.2017

Vyhlásené: 29.3.2017

Účinnosť: 13.4.2017

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie je doplnené Všeobecne záväzným zariadením č. 225/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva podľa  § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „cestný zákon“) a podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 177/2017,

o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec

 

Čl. 1

Predmet úpravy

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť pravidlá o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a určiť rozsah povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec (ďalej len „mesto“), v záujme zlepšovania kvality životného prostredia a bezpečnosti obyvateľov.

Čl. 2

Základné pojmy a úvodné ustanovenia

 1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky nachádzajúce sa na území mesta, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta a ktoré slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné (miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská, trhoviská, mosty, priechody, podchody, schodiská, prístupové rampy, parky, parkové úpravy, zatrávnené plochy pri komunikáciách a pod.).
 2. Zariadením verejného priestranstva sú lavičky, zberné nádoby na odpady, hracie prvky na detských ihriskách, náradie a konštrukcie na športoviskách, mobilná zeleň, fontány, sochy, pamätníky, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia, sezónne exteriérové posedenia, predajné stánky, zariadenia elektrických káblových rozvodov, autobusové zastávky a pod., ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta a ktoré slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné (ďalej len „zariadenie“).
 3. Nakladanie s odpadmi je ustanovené osobitným nariadením.[1]
 4. Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev pri vodení psov sú ustanovené osobitným nariadením.[2]
 5. Podrobnosti o osobitnom užívaní verejného priestranstva sú ustanovené osobitným nariadením.[3]

 

Čl. 3

Pravidlá čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

1) Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a týmto VZN, pričom sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu alebo poškodeniu verejného priestranstva alebo zariadení, alebo k znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, povrchových a podzemných vôd, ovzdušia, drevín a pod.).
 

2) Za činnosti spôsobujúce znečistenie verejných priestranstiev, sa považujú najmä:

a) voľné pohadzovanie odpadkov (obalov z potravín, plechoviek, fliaš, ohorkov z cigariet, použitých žuvačiek, a pod.),

b) prilepovanie použitých žuvačiek na zariadenia alebo ich vypľúvanie na zem,

c) pľuvanie alebo znečisťovanie zvratkami alebo fekáliami,

d) vhadzovanie akýchkoľvek predmetov alebo vlievanie akýchkoľvek tekutín do fontán a jazierok,

e) rozsýpanie potravín,

f) vylievanie chemikálií, splaškových alebo iných odpadových vôd,

g) umývanie motorových vozidiel bez zachytenia nečistôt alebo  použitých čistiacich prostriedkov,

h) vykonávanie opráv motorových vozidiel, vypúšťanie alebo vymieňanie prevádzkových alebo pohonných kvapalín motorových vozidiel,  bez ochrannej vane alebo iného zariadenia na zachytenie znečistenia okolitého prostredia prevádzkovými alebo pohonnými kvapalinami z vozidiel,

i) neočistenie verejného priestranstva po uplynutí lehoty povoleného užívania verejného priestranstva,[4]

j) skladovanie voľne ložených stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov,

k) neodstránenie výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
 

3) Za činnosti spôsobujúce poškodenie zariadenia, sa považujú najmä:

a) lámanie, ohýbanie, kopanie, vytŕhanie, rozbíjanie alebo akékoľvek iné poškodzovanie zariadenia,

b) pokreslenie alebo nastriekanie akýchkoľvek tvarov  farbou na zariadenia (aj tzv.“graffiti“), bez povolenia mesta.
 

4) Verejné priestranstvá sú vybavené malými zbernými nádobami určenými na zber odpadov, spravidla o objeme 50 l, kde je možné umiestniť zmesový komunálny odpad, ktorý vznikne fyzickým osobám počas pohybu na verejnom priestranstve (obaly od konzumovaných potravín, vrecká so psími výkalmi, udusené ohorky z cigariet, použité žuvačky a pod.).

 

Čl. 4

Odstraňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti na verejných priestranstvách

 

 1. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.[5] Rozsah tejto povinnosti je upravený v ods. 2 až 6 tohto článku.
 2. Chodníky sa čistia po celej ich šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo inak označené, inak v šírke 1,5 m.
 3. V zimnom období sa čistia chodníky od snehu a poľadovice, v prípade potreby aj viackrát za deň. Pri tvorení poľadovice sa chodníky zdrsňujú posypaním vhodným posypovým materiálom (piesok, kamenná drvina, technická soľ).
 4. Sneh sa zhŕňa na okraj chodníka alebo pozemnej komunikácie do hromád tak, aby tieto hromady netvorili prekážku pri schodnosti chodníkov a aby vpuste a odvodňovacie žľaby na odvádzanie dažďovej vody z pozemných komunikácií zostali voľné pre zabezpečenie odtoku vody pri odmäku.
 5. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné, a to najmä  na vstupoch a výstupoch na vyznačené priechody pre chodcov, zastávky prostriedkov hromadnej prepravy osôb, vjazdy na nehnuteľnosti, úseky potrebné na skladanie tovaru a pre výsyp zberných nádob na komunálny odpad.
 6. Posyp a odstraňovanie snehu na pešej zóne M. R. Štefánika sa vykonáva nekorodujúcimi a neagresívnymi prípravkami. Je zakázané používať chlorid sodný (soľ). Na pešej zóne nesmú byť plochy vyhradené pre verejnú zeleň využívané na zhromažďovanie odhrnutého snehu. Rovnako sneh nesmie byť skladovaný na miestach, z ktorých by pri topení nadmerne stekala voda do plôch vyhradených pre verejnú zeleň.

Čl. 5

 Delikty

 1. Znečistením verejného priestranstva spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 2 písm. a) až i) tohto VZN sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku podľa osobitného predpisu.[6]
 2. Znečistením verejného priestranstva spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 2 písm. j) tohto VZN sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku podľa osobitného predpisu. [7]
 3. Znečistením verejného priestranstva spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 2 písm. k) tohto VZN sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku podľa osobitného predpisu.[8] 
 4. Poškodením zariadenia spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 3 tohto VZN sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku alebo trestného činu podľa osobitných predpisov.[9]
 5. Porušením povinnosti ustanovenej v čl. 4 ods. 2 až 6 tohto VZN sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku podľa osobitného predpisu.[10]

Čl. 6

Spoločné ustanovenia

 1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z ustanovení cestného zákona.
 2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú zamestnanci Mestskej polície Hlohovec a poverení zamestnanci mesta.

 

Čl. 7

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa VZN č. 29/1997 o ochrane a tvorbe ŽP v meste.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 23. 03. 2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

                                       

Ing. Miroslav Kollár

primátor mesta

 

____________________________________________________________

[1]  VZN mesta Hlohovec č.165/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

[2]  VZN mesta Hlohovec č.176 /2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov

[3]  VZN mesta Hlohovec č.148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec

[4]  § 30 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

[6]  § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

[7]  § 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

[8]  § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

[9]  § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 245 a  nasl. Trestného zákona v znení neskorších predpisov

[10] § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34887952

Úvodná stránka