Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 202/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods.1, § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 202/2017
Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:

a) rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom na pohrebisku v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo,

b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení,

e) spôsob vedenia evidencie pohrebiska,

f) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, pasport hrobových miest,

h) dĺžku tlecej doby,

i) spôsob nakladania s odpadmi,

j) podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebných služieb na pohrebisko,

k) cenník služieb,

l) nájomné za hrobové miesta.


Čl. 2
Rozsah pôsobnosti

1. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko v meste Hlohovec umiestnené na pozemkoch parcela reg. C č. 6191/2, 6202 a parcela reg. E č. 528, 530, 1374, 1375/1, 4738, 4739, 4740, 4741, 4752, 4743, 4752/2, 4752/3, 4753/1, 4753/2, 4753/3, 4754/1, 4761/1 v k.ú. Hlohovec a v miestnej časti Šulekovo na časti pozemkoch parcela reg. C č. 2403, parcela reg. E č. 560, 564/1, 562/101 a pozemkoch parcela reg. C č. 2444 a parcela reg. E č. 559/1, 561/6, 561/7, 565, 566, 561/1, 567, 568, 569/1 situovaných v k.ú. Šulekovo.


Čl. 3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

1. Prevádzkovanie pohrebiska zabezpečuje Mesto Hlohovec prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska.

2. Identifikácia prevádzkovateľa pohrebiska:
Meno a priezvisko: Tibor Schottert
Miesto podnikania: Bernolákova 74, 920 01 Hlohovec
IČO: 32835418
DIČ: 1020355369
Adresa prevádzky: Nitrianska 2, 920 01 Hlohovec

Prevádzkovateľ pohrebiska je pri prevádzkovaní pohrebísk povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve1.


Čl. 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje tieto služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska:
a) vykopanie a zasypanie hrobu, uloženie rakvy do hrobu resp. uloženie popola zosnulého,

b) vykonanie exhumácie,

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) správu pohrebiska,

e) zabezpečenie údržby cintorínskej zelene (kosenie, hrabanie, orez kríkov),

f) zabezpečenie údržby prístupových ciest a chodníkov a v zimnom období odpratávanie snehu a posyp komunikácií,

g) zabezpečenie zvozu odpadu v areáloch pohrebísk na jedno miesto,

h) zabezpečenie udržiavania hrobov padlých vo vojnách nachádzajúcich sa na pohrebiskách, a kultúrnych pamiatok v areáloch pohrebísk,

i) zabezpečenie bežnej údržby Domu smútku v Hlohovci a m. č. Šulekovo, budovy skladov a komunikácií,

j) zabezpečiť dodanie predmetov k vybaveniu pohrebu, vrátane zapožičania katafalku, vystavenia rakvy, zapožičania pohrebného štítu,

k) zabezpečiť koordináciu cirkevných, resp. iných pohrebov po dohode s príslušnými úradmi a pozostalými,

l) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za úhradu v zmysle zákona o pohrebníctve2,

m) zabezpečovať prenájom hrobových miest, vedenie agendy a pasportizáciu starých i nových hrobových miest,

n) poskytnutie nevyhnutných cintorínskych zariadení,

o) vedenie a pasportizáciu miest - na základe pasportu usporiadať príslušnú evidenciu prenajatých a prenajímaných miest a vyberať (evidovať) príslušné poplatky za dohodnutú úhradu.

2. Čistenie hrobových miest z dôvodu možného poškodenia prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva, túto činnosť si zabezpečuje nájomca hrobového miesta na vlastné náklady.


Čl. 5
Užívanie hrobového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím zmluvy o nájme/podnájme hrobového miesta3. Zmluva musí mať písomnú formu. Zmluva o nájme/podnájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby určenej pre pohrebisko, t.j. minimálne 10 rokov, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak.

2. Nájomné je povinný nájomca/podnájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca/podnájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej/podnájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu/podnájomcu. O už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu/podnájomcu.4


Čl. 6
Povinnosti nájomcu/podnájomcu hrobového miesta

1. Nájomca/podnájomca hrobového miesta je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu/podnájomcu hrobového miesta,

b) na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie v riadnom stave,

c) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie5,

d) udržiavať poriadok na pohrebisku.

2. Nájomca/podnájomca je povinný pri odstraňovaní odpadov tento ukladať do zberných nádob na to určených, ktorých rozmiestnenie na pohrebisku je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ pohrebiska.

3. Nájomca/podnájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta.


Čl. 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta a zachovávať pokoj a
dôstojnosť pohrebiska.

2. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa na pohrebisku, v domoch smútku a v márnici zakazuje:

a) správať sa hlučne a nedôstojne,

b) fajčiť,

c) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky,

d) odhadzovať odpadky mimo miest na to určených,

e) vodiť psov na pohrebisko,

f) jazdiť na mopedoch, bicykloch, kolobežkách alebo kolieskových korčuliach,

g) poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zariadenia pohrebiska, zeleň,

h) pálenie odpadov,

Okrem vyššie uvedeného sa zakazuje návštevníkom pohrebiska vysádzať stromy a kríky v celom areáli pohrebiska.


3. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení zdržiavať sa na pohrebisku iba v prevádzkovom čase, a sú povinní opustiť pohrebisko pred určenou zatváracou hodinou.


Čl. 8
Zásady pochovávania na pohrebisku

1. Na pohrebisku v Hlohovci a v m. č. Šulekovo môžu byť pochovaní iba občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v Hlohovci alebo m. č. Šulekovo, ak toto nariadenie nestanovuje inak. V prípade záujmu o pochovanie iných osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt ani hrobové miesto v Hlohovci alebo v m. č. Šulekovo, o nutnosti otvorenia nového hrobu a o pochovaní takejto osoby, rozhoduje primátor mesta. V prípade existujúceho hrobu v starej časti pohrebiska a možnosti pochovania v tomto hrobe (dodržaná tlecia doba10 rokov) resp. pochovania do prehĺbeného hrobu, nie je možné pochovať v novej časti pohrebiska pod urnovou stenou.

2. V novej časti pohrebiska pod urnovou stenou v Hlohovci budú otvorené dvojhroby, jednohroby, dvojhrobky a jednohrobky a urnové miesta.

3. V novej časti pohrebiska pod urnovou stenou v Hlohovci budú hroby orientované vždy v dvojradoch hlavami k sebe a medzera medzi jednotlivými dvojradmi je minimálne 160 cm.

4. Hrobové miesto v novej časti pohrebiska pod urnovou stenou v Hlohovci nie je možné si prenajať vopred.


Čl. 9
Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.6

2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 tohto článku len z dôvodov uvedených v zákone o pohrebníctve7, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy; verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na inom pohrebisku, pričom musia byť dodržané ustanovenia zákona o pohrebníctve8.


Čl. 10
Prístup na pohrebisko

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne:
Letné obdobie (marec - september): denne od 6,00 do 21,00 hod.
Zimné obdobie (október - február): denne od 7,00 do 19,00 hod.
V období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a počas vianočných sviatkov je prístup verejnosti na pohrebisko predĺžený. Prevádzkovateľ pohrebiska písomne navrhne časový rozsah prístupu verejnosti na pohrebisko, o ktorom rozhoduje primátor mesta písomným stanoviskom.

2. Pri časovom obmedzení prístupu návštevníkov na pohrebisko je každý návštevník povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas snehovej kalamity a poľadovice a v podobných situáciách, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.

4. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo pre firmy, ktoré vykonávajú výstavbu hrobov, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch (pondelok - piatok) od 8,00 hod. do 16,00 hod., pričom pri výkone prác na pohrebisku sú títo povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim pietnemu miestu a zachovávať dôstojnosť počas pohrebných obradov. Pre vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

5. Vjazd všetkým druhom motorových vozidiel do areálu pohrebiska je zakázaný, okrem vozidiel, ktorým prevádzkovateľ pohrebiska vydal súhlas.


Čl. 11
Spôsob ukladania ľudských ostatkov a plán miest na pochovávanie

1. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku9. Telesné pozostatky sa ukladajú do Domu smútku (chladiaceho zariadenia), ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho alebo súhlasom orgánu činnom v trestnom konaní.

2. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v zákone o pohrebníctve10.

3. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za svojho života zvolil, treba jeho prianiu podľa možnosti vyhovieť. Ak si zosnulý druh pohrebu za svojho života neurčil, určí ho ten, kto pohreb objednáva.

4. Telá osôb zosnulých na nebezpečnú chorobu je zakázané upravovať, musia sa uložiť len do vzduchotesnej uzatvorenej konečnej rakvy. Taktiež pri nariadení zdravotného zariadenia pre etické a hygienické dôvody musí byť rakva pevne uzavretá.

5. Exhumácia - Pred uplynutím tlecej doby sa môže telo zosnulého vyňať zo zeme (exhumovať)11. Ustanovenie Trestného poriadku o exhumácii zostáva nedotknuté.

6. Ukladanie spopolnených pozostatkov - Spopolnené pozostatky sa ukladajú v zásade podľa priania zosnulého za jeho života, prípadne podľa objednávateľa pohrebu v urne v urnovom priestore, v hrobe alebo spoločnom hrobe. Prevádzkovateľ pohrebiska môže dať súhlas na pripevnenie urny k náhrobku, ktorá musí byť vložená do ochrannej schránky.

7. Rozdelenie pohrebiska - Pohrebisko v Hlohovci je rozdelené podľa pasportu na sekcie evidované číslovaním 1-12 a číslami hrobov, ktoré v každej sekcii začínajú číslom 1. Pohrebisko v m. č. Šulekovo je rozdelené podľa pasportu na dve sekcie evidované číslovaním 1 a 2 s číslami hrobov, ktoré v každej sekcii začínajú číslom 1. V jednotlivých sekciách sú určené miesta na pochovávanie.

8. Stavby na pohrebisku - Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy už existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, kamenej obruby, lavičky a pod.) je nevyhnutný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska a zaplatená suma v zmysle cenníka služieb - Dohľad úpravy hrobu.

9. Pri vyhotovení stavby na prenajatom hrobovom mieste, alebo pri jej úprave sa musí nájomca riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery. Musia byť dodržané nasledovné zásady:

a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované na únosnosť pôdy (max. šírka steny: hlava 30 cm, a boky 20 cm),

b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,

c) plocha hrobu musí byť v rozmeroch:
urnové miesto 100 x 100 cm
jednohrob dieťaťa do 6 rokov 80 x 140 cm
jednohrob dieťaťa do 14 rokov 90 x 200 cm
jednohrob pre dospelého 110 x 250 cm
dvojhrob pre dospelého 210 x 250 cm
trojhrob pre dospelého 310 x 250 cm
jednohrobka 110 x 250 cm
dvojhrobka 210 x 250 cm
hrobka s kaplnkou 210 x 250 cm

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m, v novej časti pohrebiska predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov,

e) uličky medzi hrobmi musia byť široké najmenej 30 cm,

f) v novej časti pohrebiska sa kopú zásadne prehĺbené hroby do hĺbky min. 220 cm,

g) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m.

10. Miesto prenajaté na pochovanie určuje prevádzkovateľ pohrebiska. Na prenajatom mieste majú pozostalí právo uložiť do zeme telo zosnulého, zriadiť hrob a upraviť jeho povrch, za podmienok určených prevádzkovateľom pohrebiska (príloha č. 1 k naradeniu č. 202/2017 - tlačivo „Súhlas k úprave hrobu").

11. V prípade pochovania inej osoby do hrobu, ktorého nie je užívateľom, môže sa pochovať až vtedy, ak k tomuto úkonu dá písomný súhlas nájomca hrobového miesta.


Čl. 12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska, určený v článku 3 tohto prevádzkového poriadku, je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

1. Evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu,

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom alebo podnájomcom fyzická osoba, názov obce, ak je nájomcom alebo podnájomníkom obec,

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta alebo zmluvy o podnájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu alebo podnájomcu,

f) údaje o vypovedaní nájomnej alebo podnájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu12 alebo či ide o vojnový hrob13,

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

b) zrušení pohrebiska,

3. Evidenciu hrobových miest a úhrad nájomného za hrobové miesta, ktorá je vedená v písomnej forme - na evidenčných kartách hrobov a v elektronickej forme v počítačovom programe WinCity Cintorín.

4. Pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby nachádzajúce sa na pohrebisku v Hlohovci, sa prevádzkovateľ pohrebiska riadi ustanoveniami zákona o vojnových hroboch.


Čl. 13
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Po ukončení stavebných prác alebo stavebných úprav je nájomca/podnájomca hrobového miesta (ďalej „stavebník") povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál mimo areál pohrebiska, v žiadnom prípade nesmie na tento účel použiť kontajnery nachádzajúce sa na pohrebisku.

2. Za účelom kontroly dodržiavania tohto ustanovenia, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený pri vydaní písomného súhlasu k úprave hrobu žiadať kauciu vo výške 25,00 eur, ktorú po ukončení stavebných prác v súlade s vydaným povolením, konečnej úprave okolia hrobu a dokladovaní vývozu prebytočného stavebného materiálu, vyplatí späť nájomcovi/podnájomcovi.

3. V prípade nedodržania povinností pri stavbe a stavebných úpravách na pohrebisku, bude kaucia použitá na vykonanie nápravy alebo náhradu vzniknutej škody, v prípade jej nedostatočného krytia, budú ďalšie náklady spojené s odstránením nežiaducich následkov fakturované nájomcovi/podnájomcovi - obstarávateľovi stavby, resp. stavebnej úpravy hrobu.

4. Rovnako je zakázané odkladať do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli pohrebiska domový odpad.

5. Odpadky (suché kytice, kahance a vence) sa musia ukladať do vyhradených kontajnerov a zberných nádob.


Čl. 14
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si v rámci činností obstarávateľ pohrebu dohodol zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie, sa posudzuje vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebiska ako obstarávateľ týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby ako obstarávateľ pohrebného obradu je povinný:

a) odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska zamatrikovanú kópiu listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí osoby, pre ktorú sa pohrebný obrad obstaráva,

b) splnomocnenie pohrebnej služby k obstaraniu obradu od obstarávateľa pohrebu,

c) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,

d) uhradiť na základe objednávky poplatky súvisiace so vstupom na pohrebisko a s prenájmom márnice alebo priestorov domu smútku, slúžiacim k pohrebnému obradu v zmysle platného cenníka,

e) pravdivo informovať obstarávateľa pohrebu o činnostiach, ktoré pohrebná služba v zmysle zákona o pohrebníctve môže poskytovať,

f) pochovanie, t.j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečovať vlastnými technickými prostriedkami.

3. Vstup prevádzkovateľa pohrebnej služby na vykonanie pohrebného obradu v Hlohovci a v m. č. Šulekovo je podmienený úhradou nasledovných oprávnených nákladov poverenému prevádzkovateľovi pohrebiska:

a) zapožičanie obradnej siene k obradu v Hlohovci a v m. č. Šulekovo 61,22 € s DPH

b) účasť personálu na obrade 83,33 € s DPH

c) réžia (vybavenie pietneho aktu + administratíva) 24,80 € s DPH

d) technická asistencia inej pohrebnej službe 27,60 € s DPH

e) zapožičanie inventáru Domu smútku inej pohrebnej službe 49,79 € s DPH

4. Ostatné služby budú účtované podľa cenníka služieb v zmysle tohto prevádzkového poriadku priamo obstarávateľovi pohrebu.

5. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa vždy pred vstupom na pohrebisko musí dohodnúť s prevádzkovateľom pohrebiska na príslušných podmienkach vstupu na pohrebisko a evidencie zosnulých. Najmä sa musí dohodnúť:

a) o tom, na ktorom mieste pohrebiska má byť podľa pasportu pochované telo zosnulého,

b) o vstupe motorových vozidiel do priestorov pohrebiska,

c) o postupe pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.

6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

a) umožniť vstup pohrebnej službe na pohrebisko, ak sú splnené podmienky písm. a) - f) ods. 2 tohto článku prevádzkového poriadku,

b) poskytnúť prenajaté priestory, ktoré sú vyhradené na vykonanie pohrebného obradu, vyčistené a upravené podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,

c) zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu.


Čl. 15
Cenník služieb

Kopanie hrobu 180 cm 90,00 €

Kopanie hrobu 220 cm 99,40 €

Kopanie hrobu pre dieťa do 10 roku veku 57,36 €

Vykopanie jamy na urnu 15,00 €

Otvorenie a uzavretie hrobky 57,36 €

Otvorenie a uzavretie hrobky + výkop 74,52 €

Demontáž + montáž krycej dosky 48,67 €

Zapožičanie obradnej siene k obradu v Hlohovci 61,22 €

Zapožičanie obradnej siene k obradu v Šulekove 61,22 €

Účasť personálu na obrade 83,33 €

Chladenie zosnulého (24 hod.) 9,55 €

Uloženie urny do hlineného hrobu 7,96 €

Exhumácia dospelej osoby 159,34 €

Exhumácia dieťaťa do 10 roku veku 119,50 €

Zosyp 14,22 €

Dohľad úpravy hrobu 5,69 €

Povolenie vjazdu motorového vozidla - jednorazové 3,98 €

Povolenia vjazdu motorového vozidla - ročné 59,75 €

Asistencia uloženia urnová stena 3,98 €

Réžia (vybavenie pietneho aktu + administratíva) 24,80 €

Príplatok za služby mimo pracovnej doby v pracovný deň 59,75 €

Príplatok za služby v deň pracovného pokoja 119,50 €

Príplatok za služby v deň pracovného voľna 117,16 €

Technická asistencia inej pohrebnej službe 27,60 €

Zapožičanie inventáru domu smútku inej pohrebnej službe 49,79 €

Stornovací poplatok 50 % z objednaných služieb


Ceny sú konečné vrátane 20 % DPH, v súlade s Čiastkovou zmluvou k Rámcovej dohode o zabezpečení služieb na prevádzkovanie pohrebiska v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo. V prípade zmeny cien prevádzkovateľ pohrebiska upraví cenník služieb poskytovaných na pohrebisku na území mesta Hlohovec a predloží ho na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.


Čl. 16
Nájomné za hrobové miesto

1. Nájomné za hrobové miesto hradí nájomca hrobového miesta na základe zmluvy o nájme/podnájme hrobového miesta uzatvorenej s prevádzkovateľom pohrebiska.

2. Nájomné za hrobové miesto sa platí na obdobie 10 rokov vo výške:

urnové miesto /100x100cm/ 6,63 €

jednohrob dieťaťa do 6 rokov /80xl40cm/ 7,46 €

jednohrob dieťaťa do 14 rokov /90x200cm/ 11,94 €

jednohrob dospelého /110x250cm/ 18,25 €

dvojhrob dospelého /210x250cm/ 34,85 €

trojhrob dospelého /310x250cm/ 51,45 €

jednohrobka /110x250cm/ 45,64 €

dvojhrobka /210x250cm/ 87,13 €

hrobka s kaplnkou /210x250cm/ 87,13 €

urnové miesto v urnovej stene 16,59 €

3. Nájomné za hrobové miesto je príjmom mesta Hlohovec.

4. Od platenia nájomného sú oslobodené vojnové hroby.


Čl. 17
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) prevádzkovateľ pohrebiska,
b) Mestská polícia,
c) hlavný kontrolór mesta Hlohovec.

2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie, možno uložiť pokutu.


Čl. 18
Zrušovacie ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 119/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 92/2007 a o nájomnom za hrobové a Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta.


Čl. 19
Záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta
Hlohovec dňa 14.12.2017.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 1.1.2018.

3. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je príloha č. 1 k nariadeniu č. 202/2017 „Účelová mapa cintorína Hlohovec, Hlohovec - Šulekovo“, ktorá je k nahliadnutiu na odbore majetku mesta a príloha č. 2 k nariadeniu č. 202/2017, tlačivo „Súhlas k úprave hrobu".


V Hlohovci, 15.12.2017

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Príloha - Súhlas k úprave hrobu - sa nachádza v priloženom PDF súbore.


_______________________________________________________

1 § 17 zákona o pohrebníctve
2 §17 ods. 6 zákona o pohrebníctve
3 §21 ods. 1 a 2 zákona o pohrebníctve
4 § 21 ods. 3 zákona o pohrebníctve
5 §17 ods.4 písm. a) zákona o pohrebníctve
6 § 23 ods. 1 zákona o pohrebníctve
7 § 23 ods. 2 zákona o pohrebníctve
8 § 23 ods. 4,5,6 a 7 zákona o pohrebníctve
9 § 3 ods. 2 zákona o pohrebníctve
10 § 8 ods. 4 písm. h) zákona o pohrebníctve
11 § 19 ods. 7,8,9,10 a 11 zákona o pohrebníctve
12 § 14 zákona č.49/2002. Z.Z., zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
13 § 3 zákona č.130/2005 Z.z., zákon o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov


dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version

34831660

Úvodná stránka