Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208 / 2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

Schválené: 22.2.2018

Vyhlásené: 26.2.2018

Účinnosť: 13.3.2018

Toto VZN je doplnené. Dopĺňa ho VZN 213/2018.

a VZN č. 240/2019

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208 / 2018, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208 / 2018
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Hlohovec.


I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava podrobností pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec v súlade so zákonom o odpadoch.1
 2. Komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zaraďujú do skupiny 20 podľa Katalógu odpadov2 a je možné ich na území mesta ukladať výlučne na miestach určených na tento účel mestom.
 3. Mesto Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo (ďalej len ako „mesto“) týmto VZN bližšie upravuje podrobnosti o:

a) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
b) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

 1. elektroodpadov z domácností,
 2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
 3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
 4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
 5. jedlých olejov a tukov,
 6.  zber starého šatstva, obuvi a textilného odpadu,

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i) prevádzkovaní zberných dvorov,
j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 zákona o odpadoch, pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.


II. ČASŤ
SPȎSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Článok 2
Určenie miest a zberných nádob na ukladanie odpadov

1. Na území mesta sa na ukladanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov určujú tieto miesta:
a) kontajnery, zberné nádoby a pre fyzické osoby aj vrecia na triedený zber odpadov,
b) stojiská kontajnerov zriadené a určené mestom, v prípadoch ak je to v tomto VZN výslovne uvedené,
c) zberné dvory,
d) pre jarný a jesenný zber objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín, miesta určené mestom v ozname o vyhlásení zberu,
bližšie popísané v ďalších častiach tohto VZN.

2. V okolí stojísk kontajnerov je vodič motorového vozidla povinný dodržiavať povinnosti stanovené osobitným predpisom3 a teda dbať o to, aby zastavil a stál len takým spôsobom, aby neobmedzil jazdu vozidiel zberovej techniky a bol umožnený prístup zberovej techniky ku kontajnerom v čase ich vývozu a aby zber prebiehal plynule.

3. Užívateľmi zberných nádob a kontajnerov pre potreby tohto VZN sú pôvodní pôvodcovia komunálnych odpadov4 - fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie (ďalej len „podnikatelia“) a právnické osoby, pre ktorých mesto zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa tohto VZN5.

4. Zberné nádoby a kontajnery na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný komunálny odpad sú vlastníctvom spoločnosti, ktorá zabezpečuje tento zber na základe zmluvného vzťahu s mestom, náklady na tieto zberné nádoby sú zahrnuté v cene tejto služby a sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestny poplatok za KO a DSO“).

5. Zberné nádoby a kontajnery na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky), malého elektroodpadu a starého šatstva sú vlastníctvom mesta alebo spoločnosti, ktorá zabezpečuje tento zber na základe zmluvného vzťahu s mestom. Náklady za tieto zberné nádoby nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO a DSO. Pridanie týchto nádob do systému zberu v meste podlieha schváleniu zmluvného partnera mesta.


Článok 3
Umiestnenie zberných nádob

1. Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch, zodpovedajú fyzické osoby, ktorým boli nádoby zverené do užívania. Fyzické osoby umiestňujú zberné nádoby na vlastnom pozemku prislúchajúcemu k rodinnému domu. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné nádoby umiestniť na vlastnom pozemku, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom mesta.

2. Kontajnery na sídliskách a pri bytových domoch sú umiestnené na vybudovaných stojiskách kontajnerov alebo miestach určených mestom. Ich premiestňovanie je možné len so súhlasom mesta.

3. Za umiestnenie zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z prevádzok a zariadení podnikateľov a právnických osôb, zodpovedá prevádzkovateľ týchto prevádzok a zariadení. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné nádoby umiestniť priamo v areáloch týchto subjektov, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom mesta.

4. Za umiestnenie zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu pre objekty škôl a školských zariadení, orgánov verejnej moci, úradov a iných inštitúcií zodpovedá prevádzkovateľ týchto objektov. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné nádoby umiestniť priamo v areáloch týchto subjektov, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom mesta.

5. Miesta pre stojiská kontajnerov a zberné nádoby sa stanovujú tak, aby zohľadňovali vhodné donáškové vzdialenosti (v bytovej zástavbe na sídliskách), odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok a zariadení podnikateľov, estetické a hygienické podmienky a zároveň tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky ku zberným nádobám v čase ich vývozu a zber mohol prebiehať plynule.

6. Malé zberné nádoby určené na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev (ďalej len „uličné koše“) sú umiestnené na miestach určených mestom a na vybudovaných stojiskách. Ich premiestňovanie je možné len so súhlasom mesta.

7. Organizátor príležitostných podujatí zabezpečuje rozmiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad len so súhlasom mesta a na vlastné náklady. Počet nádob a zabezpečenie ich vývozu je organizátor oznámi mestu v žiadosti o povolenie príležitostného podujatia a najmenej 14 kalendárnych dní pred plánovaným podujatím.


Článok 4
Starostlivosť o zberné nádoby


1. Každá fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba v meste, ktorá používa zberné nádoby a kontajnery, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá (ďalej aj ako „užívateľ“), je povinná s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením, zničením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú zberné nádoby v dňoch pravidelného zberu podľa zverejnených harmonogramov vývozu alebo inak vyhláseného zberu mestom, vyložené na určenom verejnom priestranstve.

2. Zberné nádoby (okrem kontajnerov na sídliskách) sa v deň vývozu odpadov, podľa aktuálne platných harmonogramov, vykladajú najneskôr do 07.30 h na verejné priestranstvo tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky ku zberným nádobám v čase ich vývozu a aby zber prebiehal plynule. V prípade, že zberné nádoby nebudú v predpísanom čase vyložené, ich vývoz prebehne až pri ďalšom termíne podľa aktuálne platného harmonogramu vývozu. To platí aj pre vyloženie odpadov, v prípade zberov odpadov vyhlásených mestom, ak v ozname o zbere nie je uvedené inak.

3. Starostlivosť o kontajnery na sídliskách zahŕňa tieto povinnosti:
a) minimalizovať objem vytriedených zložiek komunálneho odpadu stlačením, zošľapnutím alebo poskladaním obalov z papiera, plastov, kovov a VKM pred vhodením do príslušného kontajnera,

b) neznečisťovať obsah nádob určených na triedený zber zložiek komunálneho odpadu,

c) neprekladať odpad vhodený do kontajnera na zmesový komunálny odpad do kontajnerov určených na triedený zber zložiek komunálneho odpadu,

d) do kontajnerov vhadzovať len odpady, ktoré rozmerom a vlastnosťami (váha, skupenstvo a pod.) zodpovedajú rozmerom a funkčnosti nádoby,

e) nevhadzovať do uličných košov ani nevešať na uličné koše vrecia s komunálnym odpadom z prevádzky domácností,

f) nevhadzovať do kontajnerov drobný stavebný odpad,

g) nevhadzovať do kontajnerov odpad z údržby zelene (pokosená tráva, lístie, konáre a pod.)

h) nevhadzovať elektroodpad do kontajnerov, ktoré nie sú určené na túto zložku odpadu,

i) nevhadzovať do kontajnerov opotrebované pneumatiky,

j) nevhadzovať do kontajnerov odpady z domácností s obsahom škodlivín,

k) nevhadzovať do kontajnerov horľavé látky,

l) kontajnery nepreplňovať,

m) po vhodení odpadu kontajnery zatvárať,

n) neukladať odpady okolo kontajnerov,

o) nemeniť zoskupenie kontajnerov na stojiskách,

p) udržiavať v okolí kontajnerov čistotu,

q) neukladať na stanovištia kontajnerov veľkorozmerné odpady (na ich zber slúžia zberné dvory uvedené v Prílohe č.1 tohto VZN),

r) nelepiť na kontajnery a zberné nádoby reklamné letáky.

3. Ustanovenia uvedené v ods. 3 tohto článku platia primerane aj pre zber komunálneho odpadu z rodinných domov, prevádzok podnikateľov a právnických osôb.

4. Minimálna životnosť zbernej nádoby je 5 rokov.

5. Pri poškodení zbernej nádoby pred uplynutím jej minimálnej doby životnosti užívateľom, ktorému bola pridelená, je tento užívateľ povinný uhradiť zmluvnému partnerovi mesta alikvotné náklady za novú nádobu. Toto sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené pri manipulácii so zbernou nádobou pri jej výsype zberovou spoločnosťou.

6. Pri poškodení zbernej nádoby po uplynutí jej minimálnej životnosti podľa ods.4 tohto článku, môže užívateľ zbernej nádoby, ktorému bola pridelená, požiadať o bezplatnú výmenu zbernej nádoby na komunálny odpad.

7. Poškodenie, výmena, prihlásenie novej alebo pridanie ďalšej zbernej nádoby do systému zberu podľa ods. 4., 5. a 6. tohto článku a v súlade článkom 6 a 8 tohto VZN, sa nahlasuje Mestskému úradu Hlohovec (ďalej ako „Mestský úrad“) formou písomnej žiadosti. Formuláre žiadostí, osobitne pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby a podnikateľov, sú k dispozícii v Klientskom centre mesta a taktiež sú zverejnené na webovom sídle mesta. Vyplnená žiadosť sa podáva do podateľne v Klientskom centre mesta.

8. Mestský úrad pri vybavovaní žiadosti overuje:

 • opodstatnenosť žiadosti,
 • prihlásenie sa k miestnemu poplatku za KO a DSO ako aj jeho úhradu,
 • pri poškodení podľa ods. 5 tohto článku vykoná miestnu obhliadku a vyhotoví fotodokumentáciu poškodenia,
 • súhlas zmluvnej organizácie zodpovednosti výrobcov6 (ďalej ako „OZV“) na pridanie novej zbernej nádoby do systému pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu podľa článku 12 tohto VZN.

Vybavená žiadosť sa postúpi zmluvnému partnerovi mesta, ktorý zabezpečí prevzatie novej zbernej nádoby užívateľom a odvoz poškodenej alebo nadbytočnej zbernej nádoby.


Článok 5
Preprava komunálnych odpadov

1. Zber komunálnych odpadov a ich preprava sa vykonáva v termínoch určených v každoročne aktualizovaných harmonogramoch vývozov odpadov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

2. Preprava komunálnych odpadov na území mesta a do zariadení určených na ich zhromažďovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie je zabezpečená na základe zmluvných vzťahov uzatvorených mestom. Zoznam zmluvných partnerov mesta je uvedený je zverejnený na webovom sídle mesta.

3. Zber a prepravu komunálnych odpadov a jeho zložiek, vrátane jeho výkupu a mobilného zberu je možné na území mesta vykonávať len na základe zmluvy s mestom7.

4. Prepravu vytriedených komunálnych odpadov do zberných dvorov si fyzické osoby zabezpečujú sami a na vlastné náklady.


III. ČASŤ
 

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI


Článok 6
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Prevádzky podnikateľov a právnické osoby

1. Pre prevádzky podnikateľov a právnické osoby sa určuje množstvový zber, s nasledovnými podmienkami:

a) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je na území mesta zavedený pre všetkých podnikateľov a právnické osoby.

b) Merateľným ukazovateľom produkcie množstva komunálneho odpadu sú odvezené litre odpadu a počet vývozov za časové obdobie.

c) Pri výbere veľkosti zbernej nádoby je potrebné zohľadniť jej napĺňanie len do takej miery, ktorá umožní riadne uzatvorenie veka zbernej nádoby, bez jej preťaženia.

d) Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je možnosť výberu z nasledovných druhov zberných nádob s určenými intervalmi vývozu:
 

Objem zbernej nádoby Interval vývozu
120 l 52 x ročne
240 l 52 x ročne
1100 l 52 x ročne


e) Pre prevádzky podnikateľov a právnické osoby sa na zber zmesového komunálneho odpadu určuje používať vybrané zberové nádoby uvedené v ods.1 písm. d) tohto článku. Nie je prípustné zberať ho iným spôsobom (napr. zber do vriec alebo vhadzovanie do kontajnerov na sídliskách).

f) Podnikatelia a právnické osoby si označia pristavenú nádobu štítkom s menom uvedeným v žiadosti o pristavenie zbernej nádoby.

g) Uzavrieť dohodu o spoločnom užívaní 120 l zbernej nádoby môžu maximálne 3 podnikatelia alebo právnické osoby, v prípade užívania zbernej nádoby s väčším objemom môže správca poplatku povoliť užívanie týchto nádob väčšiemu počtu subjektov. Podmienkou je predloženie vyplneného tlačiva, v ktorom budú uvedené osoby užívajúce zbernú nádobu, ich identifikačné údaje, objem a umiestnenie zbernej nádoby. Túto dohodu nemôžu uzatvoriť podnikatelia alebo právnické osoby pre svoje prevádzky, ktorými sú pohostinstvá, reštauračné zariadenia, veľkoobchody, výrobné prevádzkarne alebo prevádzkarne, ktoré zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Mesto posúdi návrh dohody o spoločnom užívaní zbernej nádoby, a rozhodne o povolení užívať spoločnú zbernú nádobu, resp. dohodu neumožní.

h) Žiadosť podľa ods. 1 písm. d) tohto článku, o vybraný druh zberných nádob a ich početnosť je potrebné doručiť na Mestský úrad, najneskôr 14 kalendárnych dní pred požadovaným prvým vývozom.

i) Požiadavku na druhy zberných nádob a ich početnosť je možné v priebehu roka meniť, na základe žiadosti o zmene, ktorá sa podáva v dostatočnom predstihu na Mestský úrad.

j) Mesto je oprávnené vykonať overenie stavu množstva a zloženia odpadu v zberných nádobách pred ich výsypom, z ktorého vyhotoví úradný záznam, ku ktorému pripojí fotodokumentáciu s vyznačením dátumu a času. V prípade zistenia, že vybraná zberná nádoba je opakovane preplnená alebo dochádza opakovane k znečisťovaniu verejných priestranstiev mesta z dôvodu nedostatočného objemu vybraných zberných nádob, zašle podnikateľovi alebo právnickej osobe výzvu na zvýšenie kapacity zberných nádob. Ak podnikateľ alebo právnická osoba výzvu neakceptuje a do 7 pracovných dní od jej doručenia nedoručí do podateľne mesta požadované doklady, mesto podnikateľovi alebo právnickej osobe určí zbernú nádobu s väčším objemom alebo zvýšenie počtu zberných nádob. Zároveň vystaví a odošle rozhodnutie o zmene výšky miestneho poplatku za komunálne odpady, na vzniknutý rozdiel v objeme zberných nádob.

k) V prípade požiadavky na zníženie počtu zberných nádob, je mesto oprávnené vykonať kontrolu a rozhodnúť o žiadosti a úprave rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady. Pri overení množstva odpadu je oprávnené požadovať potrebné informácie o produkovaných odpadov8.

l) Organizátori príležitostných podujatí, ktorí organizujú podujatia pre verejnosť na verejných priestranstvách mesta (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky a podobné zariadenia), zabezpečia:

 1. priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na komunálny odpad s vhodným objemom,
 2. odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadu zhromaždeného v zberných nádobách podľa bodu 1., na vlastné náklady,
 3. čistotu a poriadok v rozsahu do 3 m v okolí zberných nádob a použitých verejných alebo otvorených priestranstiev, ak nie je určené inak.
 4. Organizátori príležitostných podujatí zabezpečia zber komunálneho odpadu so spoločnosťou, ktorá je zmluvným partnerom mesta. Náklady na túto činnosť hradí organizátor podujatia, ak nie je zmluvne zabezpečené inak. Zoznam zmluvných partnerov mesta je zverejnený na webovom sídle mesta.

Článok 7
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Verejné priestranstvá

1. Pre zabezpečenie zberu zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev mesta sú určené:

a) Uličné koše – s rôznym objemom, prevažne 50 l, na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev (vrátane zberných nádob na zber psích výkalov z výbehu pre psov). Interval vývozu malých zberných nádob je rozčlenený podľa zoznamu stanovíšť zberných nádob na dve skupiny. Stanovištia skupiny č.1 s vymedzením termínov vývozu 2 x týždenne a stanovištia skupiny č.2 a č.3 s vymedzením termínov vývozu 1 x týždenne. Zoznam stanovíšť, počet nádob a harmonogram ich vývozu je súčasťou zmluvy s poskytovateľom tejto služby, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

b) Zberné vrecia – na čistenie verejných priestranstiev od odpadkov pri dobrovoľných aktivitách fyzických osôb.


Článok 8
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Fyzické osoby

1. Pre fyzické osoby sa na zber zmesového komunálneho odpadu určuje používať typy zberných nádob a intervaly ich vývozu, uvedené v bodoch 2 a 3 tohto článku.

2. Pre fyzické osoby v rodinných domoch (na 1 súpisné číslo), sa v súlade s ods. 1 tohto článku určuje:
a) zberná nádoba určená na zber zmesového komunálneho odpadu o objeme 110/120 litrov (pre 1-5 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle) alebo 2 x 110/120 litrov (pre 6-10 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle), s intervalom vývozu 1 x týždenne, podľa aktuálne platného harmonogramu vývozu,
b) zberná nádoba určená na zber zmesového komunálneho odpadu o objeme 240 litrov (pre 1-5 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle) alebo 2 x 240 litrov (pre 6-10 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle), s intervalom vývozu 1 x za dva týždne, podľa aktuálne platného harmonogramu vývozu.

3. Pre fyzické osoby v bytových domoch na príslušných stojiskách sa v súlade s ods.1 tohto článku určujú:
a) kontajnery o objeme 1100 litrov, určené na zber zmesového komunálneho odpadu, s intervalom vývozu 2 x týždenne, podľa aktuálne platného harmonogramu vývozu.


Článok 9
Nakladanie s drobným stavebným odpadom a spôsob jeho zberu

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác9 vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu10, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobný stavebný odpad. Ide najmä o úlomky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiku a pod.

2. Pre drobný stavebný odpad je určený množstvový zber, ktorý je spoplatnený podľa aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška uvedeného poplatku sa stanovuje ako súčin jeho hmotnosti - po odvážení v zbernom dvore a aktuálne platnej sadzby poplatku za 1 kg.

3. Drobný stavebný odpad od fyzických osôb sa odoberá výlučne na Zbernom dvore I., na Priemyselnej ulici v Hlohovci, m.č. Šulekovo.

4. Dopravu odpadu na zberný dvor si fyzické osoby zabezpečujú sami a na vlastné náklady.

5. Fyzické osoby z drobného stavebného odpadu prednostne vytriedia jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, kartón, drevo a pod., ktoré je taktiež možné odovzdať v zbernom dvore. Po odvážení zvyšného množstva vytriedeného drobného stavebného odpadu a zaplatení príslušnej výšky poplatku, uložia tieto odpady do jednotlivých kontajnerov podľa pokynov zamestnanca zberného dvora.

6. Fyzická osoba sa pri dovezení drobného stavebného odpadu na zberný dvor preukáže dokladom totožnosti. Potrebné údaje sa zaznamenávajú do denného záznamu k príslušnému odpadu, ako aj na potvrdenku za účelom evidencie odpadu a určenia poplatku podľa váhy množstva dovezeného drobného stavebného odpadu.

7. Dočasne zhromažďovať drobný stavebný odpad voľne uložený na verejnom priestranstve je neprípustné. Fyzické osoby si môžu na dočasné uskladnenie drobného stavebného odpadu objednať veľkoobjemový kontajner (ďalej len „VOK“), na vlastné náklady a požiadajú mesto o jeho umiestnenie na verejnom priestranstve v súlade s aktuálne platným Všeobecne záväzným nariadením o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec.


IV. ČASŤ
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝMI ODPADMI

Článok 10
Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu


1. Zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z údržby verejnej zelene zabezpečuje zmluvný partner mesta, ktorý zabezpečuje údržbu verejnej zelene.

2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpadu (ďalej len „BRKO“) z obhospodarovania záhrad pri rodinných domoch:
Môže obsahovať: kôrovo-drevný odpad z orezov drevín a krov, stromová kôra, piliny, hobliny, pokosená tráva, vypletá burina, lístie, rastlinný odpad z kvetinových záhonov, vňate a listy zo zeleniny, opadané a prezreté ovocie, zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny/ovocia a škrupiny z rozbitých vajec, ktoré neprešli tepelnou úpravou.
Nesmie obsahovať: kuchynský odpad, rastlinné oleje a odpady živočíšneho pôvodu.

3. Pre fyzické osoby v rodinných domoch sa určuje na zber BRKO podľa ods.2 tohto článku zberná nádoba na BRKO.

4. Zberná nádoba na BRKO je farebne odlíšená hnedou farbou, o objeme 240 l, je označená štítkom s nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.

5. Frekvencia vývozu zberných nádob na BRKO je pravidelne 1 x 14 dní, v mesiacoch marec – november príslušného roku, podľa harmonogramu vývozov, ktorý je každoročne aktualizovaný a zverejnený na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

6. Fyzické osoby v rodinných domoch, ktoré majú vytvorené podmienky na zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov môžu prednostne zabezpečiť jeho zhodnotenie kompostovaním v kompostovacom zásobníku. O tejto skutočnosti poskytnú mestu čestné prehlásenie, ktoré platí 3 roky a pre overenie tejto skutočnosti umožnia obhliadku kompostovacieho zásobníka povereným zamestnancom mesta.

7. Orezy z drevín je možné dvakrát ročne odovzdať počas zberov orezov vyhlásených mestom. Termíny a organizačné pokyny zabezpečenia zberu orezov mesto uvedie v ozname mesta, ktorý zverejní na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým. Vykladanie orezov na verejné priestranstvá v iných termínoch, ako uvedených v tomto ozname nie je povolené.

8. Orezy z drevín je možné odovzdať aj na zberných dvoroch. Odovzdávané orezy musia byť upravené na dĺžku maximálne 1,5 m a zviazané textilným materiálom. Obsluha zberného dvora je oprávnená neprevziať orezy bez požadovanej úpravy.

9. Použité vianočné stromčeky môžu fyzické osoby odovzdať v zberných dvoroch. Mesto zabezpečuje v 2 určených dňoch v januári príslušného roku zber použitých vianočných stromčekov. Termíny a organizačné pokyny zabezpečenia zberu vianočných stromčekov mesto uvedie v ozname mesta, ktorý zverejní na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým. Vykladanie použitých vianočných stromčekov na verejné priestranstvá v iných termínoch, ako uvedených v tomto ozname nie je povolené.


Článok 11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň

1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly, hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady).

2. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň sa používajú kontajnery na zber a zbierajú sa takým spôsobom, aby boli splnené požiadavky ustanovené osobitnými predpismi11. Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob určených na zber komunálnych odpadov.

3. Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečuje skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám, hlodavcom a iným živočíchom.

4. Zberné nádoby na zber tohto odpadu umiestňuje prevádzkovateľ kuchyne v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

5. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s týmto odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, uzatvára na tento účel zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom podľa osobitného predpisu12.


VI. ČASŤ
SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH
ODPADOV

Článok 12
Zber elektroodpadov z domácností

1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktorý pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností13 (napr. televízory, rádiá, počítače, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videorekordéry, magnetofóny, gramofóny a iné prehrávače, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, chladničky, mobilné klimatické zariadenia, a podobne).

2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestny poplatok za KO a DSO“). Elektroodpad patrí do vyhradeného prúdu odpadov, náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

3. Odovzdaný elektroodpad môže byť vo funkčnom alebo nefunkčnom stave, avšak kompletný a bez úniku nebezpečných látok.

4. Elektroodpady na území mesta je možné:
a) celoročne odovzdať na zberných dvoroch,
b) odovzdať v rámci režimu spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení,
c) dvakrát ročne odovzdať aj v rámci oddeleného zberu odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín organizovaným mestom (článok 19 tohto VZN),
d) uložiť do červeno-bielych špeciálnych kontajnerov na malé elektroodpady s vonkajším rozmerom najviac 0,49x0,39 m (napr: mobily, varné kanvice, žehličky, sušiče na vlasy a pod.). Miesta, na ktorých sú tieto kontajnery umiestnené sú zverejnené na webovom sídle mesta.


Článok 13
Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi (papiera, plastov, skla, kovov a VKM)

1. Odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi patria do vyhradeného prúdu odpadov, náklady na ich zber, prepravu a zhodnocovanie znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

2. Zabezpečenie zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi nie je zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO. Zber do určených zberných nádob a kontajnerov, ako aj na zberných dvoroch, je pre fyzické osoby bezplatný, preto dôsledným triedením týchto odpadov sa znižujú náklady za zber zmesového komunálneho odpadu.

3. Na území mesta je zavedený triedený zber na :
a) papier a papierové obaly,
b) plasty a plastové obaly,
c) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM),
d) kovy a kovové obaly,
e) sklo a sklenené obaly.

2. Podrobnosti o určení obsahu zberných nádob a kontajnerov pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto VZN.

3. Pre triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi na území mesta sa používa systém farebne alebo popisne odlíšených zberových nádob a kontajnerov, s určenými intervalmi ich vývozu.

4. Pre fyzické osoby v rodinných domoch (na 1 súpisné číslo) sú určené nasledovné zberné nádoby na triedený zber:
a) papiera - modrá zberná nádoba alebo žltá aj zelená s popisom PAPIER, o objeme 120 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 3 týždne, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
b) plastov - žltá zberná nádoba určená o objeme 240 litrov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
c) kovov a VKM - červené plastové vrece o objeme 120 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 2 mesiace, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
d) skla - zelená zberná nádoba (zvon) o objeme cca 1300 litrov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, ktoré sú umiestnené v meste na verejných priestranstvách, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu.

5. Pre fyzické osoby v bytových domoch, na príslušných stojiskách kontajnerov sú určené nasledovné kontajnery na triedený zber:
a) papiera - modrý kontajner o objeme 1100 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 14 dní, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
b) plastov - žltý kontajner o objeme 1100 litrov, určený, s intervalom vývozu 1 x za 14 dní, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
c) viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) - šedo čierny alebo oranžový kontajner o objeme 1100 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 2 mesiace, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
d) kovov - oranžovo šedý alebo červený kontajner o objeme 1100 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 2 mesiace, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
e) skla - zelená zberná nádoba (zvon) o objeme cca 1300 litrov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu.

5. Harmonogramy vývozov sú každoročne aktualizované a zverejnené na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

6. Fyzické osoby, ktorým vznikne väčší objem vytriedených odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (napr. pri kúpe a vybalení nábytku a pod.), ich môžu odovzdať bezplatne na zbernom dvore. Dopravu na zberný dvor si zabezpečia na vlastné náklady.


Článok 14
Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií


1. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie (ďalej len „batérie“) patria do vyhradeného prúdu odpadov, náklady na ich zber, prepravu a zhodnocovanie znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

2. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO.

3. Použité batérie je na území mesta možné:
a) odovzdať celoročne na zberných dvoroch,
b) odovzdať v rámci režimu spätného zberu použitých batérií distribútorom batérií,
c) dvakrát ročne odovzdať aj pri zbere a preprave oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín, organizovaným mestom (článok 19 tohto VZN).

3. Malé tužkové batérie a iné monočlánky je možné odovzdať do zberných nádob vo vybraných predajniach v meste.


Článok 15
Zber veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie.

2. Fyzické osoby sú povinné nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky odovzdať do lekární.


Článok 16
Zber jedlých olejov a tukov

1. Jedlé oleje a tuky z domácností sa môžu zberať zmiešané, v nepriepustnej zbernej nádobe (napr. PET fľaše), s maximálnym objemom 10 l, ktorá musí byť pri odovzdaní riadne uzavretá, čistá a neporušená.

2. Jedlé oleje a tuky z domácností je na území mesta možné:
a) celoročne odovzdať v zberných dvoroch,
b) celoročne odovzdať personálu na vybraných čerpacích staniciach pohonných hmôt spoločnosti Slovnaft,
c) dvakrát ročne odovzdať aj pri zbere odpadov z domácností s obsahom škodlivín, organizovaným mestom (článok 19 tohto VZN).

3. Pri odovzdaní olejov a tukov z domácností poskytne informácie obsluhujúci personál zariadení.


Článok 17
Zber starého šatstva, obuvi a textilného odpadu

1. Staré šatstvo, obuv a určený textilný odpad sa zbiera do špeciálnych označených kontajnerov modrej farby, rozmiestnených na území mesta.

2. Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva sa vkladá iba:
a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
b) obuv (obuv iba v pároch, nezničená),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále, rukavice a pod.).

3. Staré šatstvo, obuv a iný zbieraný textilný odpad uvedený v ods. 2 tohto článku sa do kontajnerov vkladá zabalený v uzavretých plastových vreciach alebo iných uzavretých obaloch napr. plastových taškách.

4. Ukladanie starého šatstva, obuvi a určeného textilného odpadu okolo kontajnerov určených na jeho zber je zakázané.

5. Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva je neprípustné vkladať:
a) kusy látok, nite,
b) poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie,
c) zničenú obuv alebo obuv, ktorá nie je v pároch,
d) koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony a pod.,
e) iné odpady ako odpady uvedené v ods.2 tohto článku.

5. Ukladanie starého šatstva, obuvi a určeného textilného odpadu okolo kontajnerov určených na jeho zber je zakázané.

6. Zber starého šatstva, obuvi a určeného textilného odpadu vykonáva bezodplatne zmluvný partner mesta. Kontajnery sú jeho vlastníctvom a vykonáva aj kontrolu ich naplnenosti, ich údržbu a vyprázdňovanie.

7. Rozmiestnenie špeciálnych kontajnerov na šatstvo a interval ich vývozov je zverejnený na webovom sídle mesta.
 

Článok 18
Zber objemného odpadu

1. Objemný odpad tvorí odpad, ktorý sa pre svoje parametre nezmestí do určených zberných nádob a kontajnerov na odpad. Je to najmä: vyradený nábytok, matrace, koberce, poškodené sudy a nádoby bez obsahu škodlivín, zrkadlá a podobne.

2. Objemným odpadom nie je biologicky rozložiteľný odpad, pneumatiky, drobný stavebný odpad a iný stavebný odpad, ako aj odpady s obsahom škodlivín.

3. Vyradený nábytok sa odovzdáva v demontovanom stave, roztriedený podľa použitých materiálov (drevo, sklo, kovy a pod.).

4. Objemný odpad je na území mesta možné:
a) celoročne odovzdať v zberných dvoroch,
b) dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň, odovzdať v rámci zberu a prepravy objemných odpadov organizovaným mestom.

5. Termíny a organizačné pokyny zabezpečenia zberu objemných odpadov mesto uvedie v ozname mesta, ktorý zverejní na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

6. Na zber objemného odpadu sú na miestach a termínoch určených v ozname mesta rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery (ďalej len "VOK"), ktoré sú po naplnení priebežne vyvážané. Do VOK je zakázané ukladať odpady uvedené v ods. 2 tohto článku.

7. Pred zberom objemných odpadov vždy prebieha zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín.


Článok 19
Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok sú odpady kategórie nebezpečný odpad zaradené v skupine 20 podľa Katalógu odpadov. Sú to najmä zvyšky pesticídov, rozpúšťadiel, fotochemické látky, farby, lepidlá, živice, žiarivky a podobne.

2. Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok je na území mesta možné:
a) celoročne odovzdať v zberných dvoroch,
b) dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň, odovzdať pri zbere a preprave oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, organizovaným mestom.

3. Termíny a organizačné pokyny zabezpečenia zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok mesto uvedie v ozname mesta, ktorý zverejní na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

4. Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín sa realizuje spôsobom priamo od rodinných domov a zo stanovíšť v bytovej zástavbe do zberového vozidla, prostredníctvom organizácie oprávnenej na zber nebezpečného odpadu, ktorá má s mestom uzatvorený zmluvný vzťah.

5. Odpady z domácností s obsahom škodlivín sa odovzdávajú v uzatvorených pôvodných obaloch, označených etiketou, z ktorej je zrejmý obsah škodlivín. Odpady neznámeho druhu a pôvodu a neoznačené pôvodnou etiketou sa nepreberú. Fyzické osoby si pre určenie druhu neznámeho odpadu zabezpečia rozbor odpadu na vlastné náklady.


Článok 20
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

1. Odpadové pneumatiky môžu fyzické osoby bezplatne odovzdať v rámci spätného zberu u distribútorov pneumatík. Dopravu k distribútorovi pneumatík si fyzické osoby zabezpečujú na vlastné náklady.

2. Zoznam distribútorov pneumatík je uvedený na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcu pre pneumatiky. Zoznam distribútorov pneumatík zapojených do spätného zberu pneumatík na území mesta Hlohovec je uvedený aj na webovom sídle mesta.


Článok 21
Oznamovanie nezákonne umiestneného odpadu

1. Miesta s nezákonne umiestneným komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom oznamuje fyzická osoba alebo právnická osoba v súlade so zákonom o odpadom14.

2. Oznámenie na Mestskom úrade je možné písomne, ústne do zápisnice v Klientskom centre alebo elektronicky prostredníctvom nasledovných adries:
podatelna@hlohovec.sk
msu@hlohovec.sk

3. V oznámení je potrebné uviesť meno, adresu a kontaktné údaje oznamovateľa. Miesto nezákonne umiestneného odpadu je potrebné lokalizovať čo najpresnejšie (napr: súradnice z GPS alebo zakreslenie polohy miesta do bežne dostupnej mapy). Ak je to možné uviesť odhad množstva a kategóriu nezákonne umiestnených odpadov. Je vhodné priložiť aj fotodokumentáciu miesta, ktorá umožňuje identifikáciu miesta v teréne (snažiť sa zachytiť orientačné body okolia miesta, nefotiť miesto s odpadom príliš zblízka).

4. Tlačivo „Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade“ je zverejnené na webovom sídle mesta, v tlačenej podobe je k dispozícii v Klientskom centre mesta.


Článok 22
Zberné dvory
na oddelené zložky komunálnych odpadov

1. Zberné dvory slúžia na bezplatné odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a ktoré patria do vyhradených prúdov odpadov (elektroodpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov – papier, plasty, sklo, kovy a VKM, batérie).

2. Zberné dvory slúžia aj na odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (objemný odpad, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný komunálny odpad). Náklady na tento zber sú zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO, preto je možné ich odovzdať na zbernom dvore bezplatne.

3. Zberný dvor I., na ul. Priemyselnej, v m.č. Šulekovo slúži aj na množstvový zber oddelene zbieraných drobných stavebných odpadov, ktorý je spoplatnený a pochádzajúci výlučne od fyzických osôb, ktoré sú poplatníkom podľa osobitného predpisu15.

4. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako fyzickou osobou uvedenou v ods. 1 tohto článku môže byť odplatné.

5. Dopravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu do zberných dvorov si fyzické osoby zabezpečujú na vlastné náklady.

6. Zoznam zberných dvorov, druhy odpadov zbieraných v jednotlivých zberných dvoroch a ich prevádzkový čas je zverejnený na webovom sídle mesta.

7. Pri vstupe do zberných dvorov sa fyzické osoby riadia pokynmi obsluhy.

8. Pri odovzdávaní odpadov v zberných dvoroch sa fyzické osoby preukazujú dokladom totožnosti preukazujúcim, že miestom ich trvalého alebo prechodného pobytu je mesto Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo, a prípadne iným dokladom preukazujúcim, že sú poplatníkom podľa osobitného predpisu7. Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu zaznamená obsluha zberných dvorov do denného záznamu k príslušnému odpadu.

9. Množstvo odpadov, dovezené na zberné dvory fyzickou osobou, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

10. V mimo prevádzkovom čase zberných dvorov je zakázané ponechať odpady v okolí oplotenia alebo pred vstupnou bránou zberného dvora. Areál Zberného dvora I. je monitorovaný kamerovým systémom Mestskej polície Hlohovec.


Článok 23
Dôvody nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady

Mesto nezavádza triedený zber pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady je ekonomická neúnosnosť16, nakoľko náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.


VI. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24
Spoločné ustanovenia

1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o odpadoch.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva: mestská polícia Hlohovec, poverení zamestnanci mesta, hlavný kontrolór mesta.
3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN a zákona o odpadoch, bude sankcionované podľa zákona o odpadoch.


Článok 25
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 165/2016 zo dňa 29.9.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
2. Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 22.02.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.


....................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 najmä § 4, § 12, § 13, § 63, § 72, § 77 ods.2, § 80 – 83, zákona o odpadoch
2 Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
3 § 25 ods.1 písm. u) zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4 § 4 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch
5 § 81 zákona o odpadoch
6 § 28 zákona o odpadoch
7 § 81 ods. 13 zákona o odpadoch
8 § 4 ods. 1 a 2, § 14, § 81 ods. 16 zákona o odpadoch
9 § 55 ods.2 písm. b) a c) a §56 písm. h) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
10 § 14 ods.9 a § 77 ods.2 zákona o odpadoch
11 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) v platnom znení a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
12 zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
13 Príloha č.7 a 8 Vyhlášky MŽP SR č.373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
14 § 15 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch,
15 § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
16 § 81 ods. 21 písm d) zákona o odpadoch


Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 208 / 2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

Podrobnosti o určení obsahu zberných nádob a kontajnerov pri triedenom zbere zložiek komunálnych odpadov

A. PAPIER

 • kontajnery modrej farby o objeme 1100 l
 • zberné nádoby na odpad modrej farby o objeme 120 l,
 • zberné nádoby zelenej a žltej farby (označené nápisom PAPIER) o objeme 120 l

Môže obsahovať: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenku, papierové vrecká.
Nesmie obsahovať: napr. : viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiace pásky, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov a iné.

B. PLASTY

 • kontajnery žltej farby o objeme 1100 l
 • zberné nádoby na odpad žltej farby o objeme 240 l

Môže obsahovať: PET fľaše ( fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod.)PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampóny, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)
Nesmie obsahovať: napr. : znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami a iné.

C. SKLO

 • zberné nádoby na odpad zelenej farby o objeme 1300 l a 1200 l (zvony)

Môže obsahovať: čisté biele a farebné fľaše od nápojov, kompótov, tabuľové sklo z okien - len do veľkosti vhadzovacích otvorov.
Nesmie obsahovať: drôtené sklo, olovené sklo, porcelán, keramika, žiarivky, automobilové sklo a pod.

D. VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY – KOMPOZITNÉ OBALY

 • kontajnery šedo čiernej farby o objeme 1100 l
 • plastové vrecia červenej farby o objeme 120 l


Môže obsahovať: čisté (vypláchnuté) tetrapakové obaly od džúsov a mlieka (smotany).
Nesmie obsahovať: napr. : znečistené tetrapakové obaly, iné kompozitné materiály.

E. KOVY

 • kontajnery oranžovo šedej farby o objeme 1100 l
 • plastové vrecia červenej farby o objeme 120 l

Môže obsahovať: plechovky od nápojov, vyčistené konzervy z kompótov a potravín.
Nesmie obsahovať: napr. : veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu, kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a iné.

 


dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34850216

Úvodná stránka