Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 213/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208 / 2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

Schválené: 24.4.2018

Vyhlásené: 27.4.2018

Účinnosť: 12.5.2018

Toto VZN je doplnené. Dopĺňa ho VZN č. 240/2019

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 213 / 2018,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208 / 2018
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Hlohovec.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa mení nasledovne:

Čl. I
Predmet úpravy

1. V článku 4 ods. 2 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

„2. Zberné nádoby (okrem kontajnerov na sídliskách) sa v deň vývozu odpadov, podľa aktuálne platných harmonogramov, vykladajú najneskôr do 06.00 h na verejné priestranstvo tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky ku zberným nádobám v čase ich vývozu a aby zber prebiehal plynule. V prípade, že zberné nádoby nebudú v predpísanom čase vyložené, ich vývoz prebehne až pri ďalšom termíne podľa aktuálne platného harmonogramu vývozu. To platí aj pre vyloženie odpadov, v prípade zberov odpadov vyhlásených mestom, ak v ozname o zbere nie je uvedené inak.“

2. V článku 13 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:


„Článok 13
Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi (papiera, plastov, skla, kovov a VKM)

1. Odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi patria do vyhradeného prúdu odpadov, náklady na ich zber, prepravu a zhodnocovanie znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

2. Zabezpečenie zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi nie je zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO. Zber do určených zberných nádob a kontajnerov, ako aj na zberných dvoroch, je pre fyzické osoby bezplatný, preto dôsledným triedením týchto odpadov sa znižujú náklady za zber zmesového komunálneho odpadu.

3. Na území mesta je zavedený triedený zber na :
a) papier a papierové obaly,
b) plasty a plastové obaly,
c) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM),
d) kovy a kovové obaly,
e) sklo a sklenené obaly.

4. Podrobnosti o určení obsahu zberných nádob a kontajnerov pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto VZN.

5. Pre triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi na území mesta sa používa systém farebne alebo popisne odlíšených zberových nádob a kontajnerov, s určenými intervalmi ich vývozu.

6. Pre fyzické osoby v rodinných domoch (na 1 súpisné číslo) sú určené nasledovné zberné nádoby na triedený zber:
a) papiera - modrá zberná nádoba alebo žltá aj zelená s popisom PAPIER, o objeme 120 litrov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
b) plastov - žltá zberná nádoba o objeme 240 litrov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
c) kovov a VKM - červené plastové vrece o objeme 120 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 2 mesiace, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
d) skla - zelená zberná nádoba (zvon) o objeme cca 1300 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 3 týždne, ktoré sú umiestnené v meste na verejných priestranstvách, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu.

7. Pre fyzické osoby v bytových domoch, na príslušných stojiskách kontajnerov sú určené nasledovné kontajnery na triedený zber:
a) papiera - modrý kontajner o objeme 1100 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 14 dní, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
b) plastov - žltý kontajner o objeme 1100 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 14 dní, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
c) viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) - šedo čierny alebo oranžový kontajner o objeme 1100 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 2 mesiace, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
d) kovov - oranžovo šedý alebo červený kontajner o objeme 1100 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 2 mesiace, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu,
e) skla - zelená zberná nádoba (zvon) o objeme cca 1300 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 3 týždne, podľa aktuálneho harmonogramu vývozu.

8. Harmonogramy vývozov sú každoročne aktualizované a zverejnené na webovom sídle mesta a spôsobom v meste obvyklým.

9. Fyzické osoby, ktorým vznikne väčší objem vytriedených odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (napr. pri kúpe a vybalení nábytku a pod.), ich môžu odovzdať bezplatne na zbernom dvore. Dopravu na zberný dvor si zabezpečia na vlastné náklady.“


3. V článku 19 ods. 4 sa ruší pôvodný text v a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

„4. Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín sa realizuje spôsobom do zberového vozidla, prostredníctvom organizácie oprávnenej na zber nebezpečného odpadu, ktorá má s mestom uzatvorený zmluvný vzťah. Zberové vozidlo bude umiestnené na určených stanovištiach medzi rodinnými domami a bytovými domami na sídliskách.“

4. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.


Čl. II
Záverečné ustanovenie

Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 24.04.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.


....................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34850123

Úvodná stránka