Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 214/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec

Schválené: 24.4.2018

Vyhlásené: 27.4.2018

Účinnosť: 12.5.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 214/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) sa týmto všeobecne záväzným nariadením mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. 2 sa mení ustanovenie ods. 2, pričom nový ods. 2 znie:
„2. Verejné priestranstvo je priestranstvo definované osobitným zákonom.4a “
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: „§2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“

2. V čl. 5 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„3. Zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené v ods. 1 sa nevzťahuje na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom.4b “
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie: „§4a ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.“

3. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.


Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 24.04.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34887962

Úvodná stránka