Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 216/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Schválené: 24.4.2018

Vyhlásené: 30.4.2018

Účinnosť: 15.5.2018

Platné do: 16.10.2018

Nahradené: 231/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 216/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a podľa § 4 ods. 3 písm. p), a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) toto všeobecne záväzné nariadenie.


Čl.1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle zákona o sociálnych službách definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a určenie spôsobu a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle zákona o sociálnych službách.

2. Mesto Hlohovec (ďalej len „mesto“) poskytuje a zabezpečuje poskytovanie týchto sociálnych služieb:

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba,

b) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií: monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,

c) podporné služby: prepravná služba, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre.

3. Mesto sociálne služby poskytuje a zabezpečuje formou:

a) ambulantnou – fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby,

b) terénnou – fyzickej osobe, v jej prirodzenom domácom prostredí,

c) pobytovou – ak je súčasťou aj ubytovanie, ako celoročná sociálna služba a týždenná sociálna služba.


PRVÁ ČASŤ
ZARIADENIE PRE SENIOROV

Čl.2
Zariadenie pre seniorov, podmienky vedenia zoznamu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

1. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov „Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec“ (ďalej aj ako iba „ZpS“) v pôsobnosti mesta Hlohovec (ďalej aj ako „žiadateľ“), podá písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s uvedenými prílohami v žiadosti.

2. Poskytovanie sociálnej služby bude fyzickej osobe zabezpečené podľa zoznamu žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby, v ktorom je zaevidovaná jeho žiadosť pod poradovým číslom.

3. Na internetovej stránke www.harmoniazps.sk je zverejnený zoznam žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. O ďalšom postupe a spôsobe vedenia žiadosti je žiadateľ informovaný oznámením o zaradení do zoznamu žiadateľov.

4. Významnými kritériami pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby sú okrem dátumu podania žiadosti aj zdravotný stav a sociálna situácia žiadateľa.

5. Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, Mesto Hlohovec - odbor spoločenských služieb v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne (§ 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách).

6. Žiadateľ zaradený do zoznamu žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby na poskytovanie sociálnej služby v ZpS, bude zo zoznamu vyradený, ak:

a) po vyzvaní ZpS odmietne umiestnenie z dôvodu umiestnenia v inom zariadení sociálnych služieb,

b) po vyzvaní ZpS odmietne nastúpiť do ZpS, okrem vážnych dôvodov (hospitalizácie, liečebný a kúpeľný pobyt a pod.)

c) žiadateľ zomrie.


Čl. 3
Výšky úhrad za poskytovanú službu v Harmonia – ZpS, Hlohovec

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej Harmoniou – ZpS, Hlohovec zmluvou podľa § 74 ods. 7 písm. h) zákona o sociálnych službách a v súlade s týmto VZN. Do úhrady za sociálnu službu nemožno započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách.

2. Suma úhrady za sociálnu službu v ZpS je určená vo výške rozdielu medzi

a) priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby a

b) priemerným príjmom Harmonie – ZpS, Hlohovec za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku a úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby.

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto obslužné činnosti poskytované v Harmonii - Zariadení pre seniorov, Hlohovec:
a. ubytovanie,
b. stravovanie.

4. Prijímateľ sociálnej služby neplatí za odbornú činnosť: sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, osobné vybavenie, úschovu cenných vecí, zabezpečenie záujmovej činnosti.

5. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za stravovanie v čase jeho neprítomnosti, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

6. Podmienky dočasnej neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby (napr. lehota na odhlasovanie, spôsob odhlasovania) sú určené v schválenom domácom poriadku ZpS).

7. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:
a. na účet poskytovateľa sociálnych služieb alebo
b. hromadnou výplatnou listinou zo Sociálnej poisťovne Bratislava

8. Ak sa prijímateľovi sociálnej služby začne poskytovať sociálna služba po 15. dni v mesiaci je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu najneskôr do konca mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá.


Čl. 4
Úhrada za ubytovanie

1. Úhrada za ubytovanie sa určuje ako rozdiel úhrady za poskytovanie sociálnej služby v čl. 3 ods. 2 a úhrady za stravovanie určenej podľa čl. 5 tohto VZN.

2. Úhrada za ubytovanie v kalendárnom mesiaci, keď prijímateľ sociálnej služby neplatí za celý mesiac, sa vypočíta ako 1/30 úhrady stanovenej v ods. 1 tohto článku vynásobenú počtom prebývaných dní.

3. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za ubytovanie aj počas jeho neprítomnosti.

4. Suma úhrady je vo výške: Ubytovanie - Úhrada/1 deň - 8,47 eur


Čl. 5
Úhrada za stravovanie

1. Výška úhrady za stravovanie v Harmonii - Zariadení pre seniorov, Hlohovec je stanovená vo výške stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnej služby. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

2. Úhrada za stravovanie v kalendárnom mesiaci sa prijímateľovi sociálnej služby určuje ako 30 – násobok stravnej jednotky racionálnej stravy.

3. Stravná jednotka sa zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetická diéta.

4. Počas neprítomnosti prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za stravovanie. V prípade zaplatenia úhrady za stravu počas jeho neprítomnosti bude prijímateľovi sociálnej služby úhrada vyplatená formou vratky v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

5. Výdavky na potraviny v zariadení s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa určuje na 5 € jednorazovo na potravinový balíček k vianočným sviatkom.

6. Suma úhrady je vo výške:
Stravovanie - Racionálna strava - Úhrada/ 1 deň - 4,7 eur
Stravovanie - Diabetická diéta - Úhrada/ 1 deň - 5,9 eur
 


Čl. 6
Úhrada za iné činnosti

1. Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča v zariadení pre seniorov sa stanovuje za každý elektrospotrebič na 0,10 eur/ deň.
2. Za používané elektrospotrebiče prijímateľ sociálnej služby zaplatí aj za jeho revíziu podľa plánu revíznych kontrol.


Čl. 7
Zmena platenia úhrady za sociálnu službu

1. Úhrada sa bude vždy k 1. júlu medziročne upravovať podľa priemerných ekonomicky oprávnených nákladov vyrátaných na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok. Výšku priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadení oznámi riaditeľ Harmonie - Zariadenia pre seniorov, Hlohovec k 1. júlu príslušného kalendárneho roku.
Vzorec na výpočet úhrad klientov podľa nového VZN
• Celkové ekonomicky oprávnené náklady zariadenia ročné (celkové EON ročné) =
Skutočne vynaložené náklady na chod a prevádzku zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok 642 349 eur


2.
a) celkové EON na 1 PSS (PSS – prijímateľ sociálnej služby) na 1 mesiac =
celkové EON ročné: počet mesiacov: počet PSS
642 349: 12: 70 = 764,73 eur

b) EON hradené finančným príspevkom zo ŠR na 1 PSS na 1 mesiac =
celkový fin. príspevok zo ŠR na kal. rok : počet mesiacov : počet PSS
268 032: 12: 70= 319,09 eur


EON hradené PSS a zriaďovateľom na 1 mesiac =
Celkové EON na 1 PSS na 1 mesiac (2a) - EON hradené fin. príspevkom zo ŠR na 1 PSS na 1 mesiac (2b)
764,73 – 319,09= 445,47 eur


DRUHÁ ČASŤ
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Čl. 8
Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Hlohovec fyzickej osobe, počas pracovných dní v domácnosti fyzickej osoby maximálne 7,5 hodín denne v čase od 06:00 hod. do 17:00 hod., ktorá je odkázaná na:

a) pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách

b) pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

2. V právoplatnom rozhodnutí o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu je stanovený rozsah úkonov v hodinách.

3. Prijímateľ sociálnej služby môže požiadať o dočasné prerušenie poskytovanej sociálnej služby.

4. Ak prijímateľ sociálnej služby nebude využívať opatrovateľskú službu dlhšie ako 60 dní a písomne neoznámi dôvod, poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovanie tejto služby ukončiť.

5. V prípade ak o opatrovateľskú službu požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, poskytne sa týmto osobám opatrovateľská služba v rozsahu maximálne 7,5 hodín denne pre domácnosť.

6. Poskytovateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len z dôvodov uvedených v zákone o sociálnych službách.

7. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

8. Ak prijímateľ sociálnej služby žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedeného v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný písomne doručiť žiadosť o opätovné posúdenie zdravotného stavu s doložením nového lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršie ako 3 mesiace pre účel opätovného lekárskeho posúdenia na základe požiadania fyzickej osoby.

9. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

10. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby Mestu Hlohovec.


Čl. 9
Spôsob určenia úhrady a výška určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

1. Úhrada sa opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v kalendárnom mesiaci, vo výške 1,60 € za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby. Prijímateľ platí úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za kalendárny mesiac, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Úhrada za sociálnu službu sa platí platbou v hotovosti do pokladne mesta alebo bezhotovostným prevodom na účet mesta. V prípade čerpania dovolenky, resp. práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba zabezpečuje podľa personálnych možností opatrovateľskej služby.


TRETIA ČASŤ
PREPRAVNÁ SLUŽBA

Čl. 10
Poskytovanie prepravnej služby

1. Mesto Hlohovec zabezpečuje službu prostredníctvom Mestského úradu v Hlohovci - odboru spoločenských služieb (ďalej ako „MsÚ“). Služba sa poskytuje v pracovných dňoch, v čase od 06:30 hod. do 14:30 hod. Služba sa poskytuje iba na území mesta Hlohovec (k.ú. Hlohovec a k.ú Šulekovo).

2. Žiadateľ si službu objednáva telefonicky alebo osobne, najneskôr deň vopred u povereného zamestnanca Mesta Hlohovec do 14:30 hod., pričom uvedie počet a charakter požadovaných prepravovaných osôb, miesto nástupu a výstupu a účel poskytnutia služby, ktorý musí byť v súlade s týmto nariadením. Poskytovateľ služby môže v rámci efektívnosti poskytovanej služby prepravovať viacero osôb súčasne.

3. Žiadateľ oznamuje zrušenie objednávky služby v dostatočnom predstihu, minimálne deň vopred, pred termínom poskytovania služby v časovom rozpätí od 8:00 hod. do 14:00 hod.

4. Službu môže poskytovateľ poskytnúť fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa čl. 3 tohto nariadenia aj okamžite bez predchádzajúceho objednania podľa ods. 4 tohto článku, a to iba v prípade, ak osobné motorové vozidlo určené na službu v danom čase nevykonáva inú prepravu na základe objednávky.


Čl. 11
Oprávnená osoba na poskytnutie prepravnej služby

1. Služba je poskytovaná:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Hlohovec,
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Hlohovec.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona.

3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona.

4. Službu je možné poskytnúť aj fyzickej osobe s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Hlohovec, ktorá:
a) dosiahla vek 65 rokov života a ktorá sa preukáže preukazom totožnosti,
b) je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ním sa preukáže,
c) je prijímateľom domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Hlohovec a preukáže sa preukazom totožnosti,
d) je prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona poskytovanej na území mesta Hlohovec a preukáže sa preukazom totožnosti; pričom vodič si túto skutočnosť overí podľa potvrdenia vydaného poskytovateľom sociálnej služby na predpísanom tlačive,
e) je rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa do veku 6 rokov života, ak službu požiada pre seba a toto dieťa; vek dieťaťa sa preukazuje zdravotným preukazom poistenca.

5. Oprávnená osoba na poskytnutie služby môže byť pri preprave sprevádzaná najviac dvoma ďalšími fyzickými osobami, ktoré ju sprevádzajú za účelom uvedeným v čl. 4 tohto nariadenia.

6. Služba sa neposkytne oprávnenej osobe:
a) ktorá je pod vplyvom návykových alebo iných omamných látok alebo správa sa agresívne, hrubo alebo vulgárne,
b) je dlžníkom za poskytnutú službu z predchádzajúceho obdobia.

7. Služba sa pre potreby oprávnených osôb uvedených v ods. 4 realizuje iba za účelom:
a) návštevy zdravotníckeho zariadenia,
b) zakúpenia liekov alebo zdravotníckych pomôcok v lekárni,
c) návštevy orgánu verejnej správy.


Čl. 12
Cenník služby

1. Jednou jazdou pre potreby tohto nariadenia je čas od nástupu oprávnenej osoby do osobného motorového vozidla zabezpečujúceho službu do momentu jej vystúpenia z tohto vozidla.

2. Suma úhrady za túto službu (cena prepravy) je nasledovná:

Služba Cena (eur)
Cena prepravy v rámci mesta Hlohovec / 1 jazda 0,50

Cena prepravy sprevádzajúcej osoby / 1. osoba/ 1 jazda

Cena prepravy sprevádzajúcej osoby / 2. osoba/ 1 jazda

Cena prepravy sprevádzajúcej osoby
v prípade ak ide o dieťa do veku 6. rokov/ 1 jazda

0,00

0,50

0,00

 

3. Výška úhrady za službu sa určuje paušálnym poplatkom bez ohľadu na dĺžku trasy.


Čl. 13
Spôsob platenia úhrady

1. Oprávnená osoba podľa tohto nariadenia platí úhradu za službu v hotovosti priamo vodičovi osobného motorového vozidla ihneď po vykonaní jazdy. Vodič vystaví oprávnenej osobe po ukončení jazdy príjmový doklad, na ktorom uvedie meno a priezvisko oprávnenej osoby, dátum poskytnutia služby a výšku úhrady za službu.


ŠTVRTÁ ČASŤ
MONITOROVANIE A SIGNALIZÁCIA POTREBY POMOCI

Čl. 14
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

1. Podľa § 52 ods. 1 zákona o sociálnych službách ide o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

2. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Hlohovec (ďalej ako „žiadateľ“).

3. Mesto Hlohovec zabezpečuje službu prostredníctvom neverejného poskytovateľa tejto služby.


Čl. 15
Oprávnená osoba na poskytnutie služby

1. Podmienkou na poskytovanie služby je:
a) potvrdenie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa,
b) vykonanie sociálneho šetrenia v domácnosti žiadateľa,
c) spôsobilosť žiadateľa na právne úkony.

2. Podmienky poskytovania služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách medzi fyzickou osobou a poskytovateľom sociálnej služby.

3. Výška úhrady za prenájom technického zariadenia zabezpečujúceho monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci je stanovená v zmysle dohody medzi Mestom Hlohovec a neverejným poskytovateľom služby a to vo výške 8,90 € za kalendárny mesiac poskytovanej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

4. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci si žiadateľ podá na odbor spoločenských služieb, MsÚ Hlohovec.


PIATA ČASŤ
DENNÉ CENTRUM

Čl. 16
Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá
a) dovŕšila dôchodkový vek,
b) je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
c) je rodičom s dieťaťom alebo
d) je starým rodičom s vnukom alebo vnučkou.

2.V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

3.Úhrada za poskytovanú sociálnu službu je stanovená bezodplatne.


ŠIESTA ČASŤ
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 17
Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmónii - Zariadení pre seniorov, Hlohovec + Dodatok č. 1

b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrady

c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 204/2017 o sociálnej službe monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

d) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 199/2017 o poskytovaní prepravnej služby na území mesta Hlohovec.


Čl.18
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 24.04.2018.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


....................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec


dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

English version

34853062

Úvodná stránka