Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 221/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1 (účinnosť 13.05.2014), dodatku č. 2 (účinnosť 01.01.2015), dodatku č. 3 (účinnosť 14.07.2015) a VZN 161/2016 (účinnosť 1. 7. 2016)

Schválené: 28.6.2018

Vyhlásené: 2.7.2018

Účinnosť: 17.7.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec) vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HLOHOVEC Č. 221/2018, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HLOHOVEC Č. 139/2013 O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYMEDZENOM ÚZEMÍ MESTA HLOHOVEC V ZNENÍ
DODATKU Č. 1 (ÚČINNOSŤ 13.05.2014), DODATKU Č. 2 (ÚČINNOSŤ 01.01.2015), DODATKU Č. 3 (ÚČINNOSŤ 14.07.2015) A VZN 161/2016 (ÚČINNOSŤ 1. 7. 2016)


Čl.1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HLOHOVEC Č. 139/2013 O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYMEDZENOM ÚZEMÍ MESTA HLOHOVEC V ZNENÍ DODATKU Č. 1 (ÚČINNOSŤ 13.05.2014), DODATKU Č. 2 (ÚČINNOSŤ 01.01.2015), DODATKU Č. 3 (ÚČINNOSŤ 14.07.2015) A VZN 161/2016 (ÚČINNOSŤ 1. 7. 2016) sa
mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 5 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3 ktorý znie:
„3) Od úhrady je oslobodené aj motorové vozidlo vo vlastníctve rezidenta, ktorý má prihlásený trvalý pobyt vo vymedzenom území v zmysle prílohy č. 3. Rezidenti s trvalým pobytom v jednej bytovej jednotke v rámci bytového domu majú nárok na oslobodenie od úhrady pre jedno motorové vozidlo.
Pre takéto motorové vozidlo nebude vyhradené príslušné parkovacie miesto v zóne A.“

2. V článku 5 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie :
„Vymedzené územie pre rezidentov s trvalým pobytom na ulici Nám. Sv. Michala 8 – 13 v Hlohovci podľa článku 5 ods. 3 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA HLOHOVEC Č. 139/2013 O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYMEDZENOM ÚZEMÍ MESTA  HLOHOVEC je vyznačené v grafickej prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

3. Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú bez zmeny.

 

Čl. 2

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 28. 06. 2018.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup

English version

33704416

Úvodná stránka