Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 228/2018 Trhový poriadok – Zámok

Schválené: 27.9.2018

Vyhlásené: 2.10.2018

Účinnosť: 17.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 228/2018
Trhový poriadok – Zámok

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Mesto Hlohovec vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh – Zámok (ďalej len „príležitostný trh na Zámku“).

2. Verejným priestranstvom určeným pre príležitostný trh na Zámku je pre účely tohto VZN pozemok reg. „C“, parc. č. 5053, zapísaný v LV č. 8913 a pozemok parc. č. 5076/1 a 5054/3, zapísaný v LV č. 4800, v k.ú. Hlohovec. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1 – mapový podklad vymedzujúci priestor príležitostného trhu - Zámok podľa predchádzajúcej vety a príloha č. 2 – cenník.

3. Príležitostný trh na Zámku sa bude konať príležitostne podľa potreby, slúži prednostne na predaj tovaru rôzneho sortimentu a ukážku remesiel.

4. Predaj tovarov a poskytovanie služieb sa uskutočňuje spravidla v stánkoch, prípadne v iných predajných zriadeniach.


Čl. 2
Správa príležitostného trhu a povinnosti správcu

1. Správu príležitostného trhu na Zámku vykonáva Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec, IČO: 00312509 (ďalej len „správca“) alebo iný organizátor príležitostného trhu na Zámku. Správca je povinný zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Správca je povinný tento trhový poriadok zverejniť na konaní príležitostného trhu na Zámku na viditeľnom mieste.

2. Správca
a) vykonáva dozor nad predajom,
b) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
c) kontroluje osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností osôb, ktoré predávajú potraviny,
d) sleduje dodržiavanie hygienických predpisov,
e) zabezpečuje udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas prevádzky a po ukončení prevádzky,

3. Správca kontroluje u predávajúceho skutočnosti uvedené v zákone. 1)


Čl. 3
Trhové dni a prevádzkový čas

1. Trhové dni pre príležitostný trh na Zámku sa určia v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom každého príležitostného trhu konaného na Zámku.

2. Prevádzkový čas je od 6.00 hod. do 1.00 hod.
Predajný čas je od 7.00 hod. do 24.00 hod.

3. Zásobovanie je možné realizovať v zmysle dopravného značenia podľa osobitného predpisu.2)


Čl. 4
Spôsob určenia nájomného

1. Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje podľa cenníka, ktorý je prílohou tohto VZN, ak správu príležitostného trhu vykonáva mesto.

2. Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou medzi predávajúcim a správcom trhu, ak správu príležitostného trhu nevykonáva mesto.


Čl. 5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

1. Predávať výrobky a poskytovať služby na príležitostnom trhu na Zámku možno len na základe povolenia vydaného Mestom Hlohovec.

2. Na príležitostnom trhu na Zámku môžu na základe povolenia Mesta Hlohovec predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 3) 4)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. 5)

3. Mesto Hlohovec vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu povolenie žiadateľovi uvedenému v odseku 2, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa § 10 zákona požadovanými dokladmi. 6)
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sú doklady stanovené zákonom. 7)


Čl. 6
Spôsob predaja

1. Predaj možno uskutočňovať z predajných miest, ktorými sa rozumejú predajné stánky so stolmi, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní jednotlivých predajcov alebo v majetku mesta a vyhovujú účelu na krátkodobý predaj na trhovom mieste podľa osobitného predpisu.8)

2. V prípade predaja potravín a produktov, ktoré podliehajú osobitným hygienickým a veterinárnym požiadavkám, možno využiť vlastné predajné zariadenie, predajné motorové vozidlo k tomuto účelu prispôsobené. Mobilné zariadenia a pojazdné mobilné predajne musia byť schválené na predaj potravín, prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov podľa osobitného predpisu.9) 13) Zariadenia na prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov musia spĺňať všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzok a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín.

3. Predajné miesto možno užívať len na účel, na ktorý bolo určené a každé predajné miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom a priezviskom, bydliskom alebo obchodným menom, adresou sídla alebo miestom podnikania a identifikačným číslom predávajúceho.


Čl. 7
Podmienky predaja a povinnosti predávajúcich

1. Predávajúci je povinný dodržiavať povinnosti stanovené v zákone. 10)

2. Ďalej je predávajúci povinný:
a) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovikontrolu správnosti váženia,
b) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov, 11) najmä

 • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
 • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
 • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
 • správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
 • zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
 • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitnými predpismi 12) 15) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
 • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
 • predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
 • zabezpečiť pre zamestnancov vhodný kompletný pracovný odev, vrátane jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov,
 • mať k dispozícii doklady o zdravotnej spôsobilosti všetkých zamestnancov,
 • mať k dispozícii nadobúdacie doklady od potravín, príp. pokrmov.

3. Predajca je priamo zodpovedný za kvalitu a nezávadnosť predávaných produktov.

4. Pred začatím predaja na príležitostnom trhu na nádvorí Zámku správca oboznámi každého
predajcu so schváleným trhovým poriadkom.


Čl. 8
Sortiment výrobkov a druhy poskytovaných služieb

1. Na príležitostnom trhu na Zámku je povolené predávať:
a) darčekové predmety, bižutériu, šperky, textilné výrobky, hračky, kozmetiku, bytové doplnky,
b) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov17),
c) produkty miestnej, regionálnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie a zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, lesné plody, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov17),
d) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení12,17),
e) mliečne produkty z ovčieho, kravského, kozieho mlieka – syry, jogurty a ostatné výrobky z mlieka, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja, pochádzajúce od výrobcov schválených18), resp. registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou – iba z pojazdnej predajne 17)
f) mäsiarske a údenárske výrobky z bravčového mäsa, hydiny a králikov, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja a prislúchajúcich ustanovení osobitných predpisov16), pochádzajúce od výrobcov schválených18), resp. registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou – iba z pojazdnej predajne16),
g) vajcia ako prvovýrobca pri dodržiavaní osobitných predpisov - iba z pojazdnej predajne 17)
h) ryby od prvovýrobcov pri dodržiavaní osobitných predpisov – iba z pojazdnej predajne 17)
i) označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a pečivo rôznych druhov, pochádzajúce od výrobcov registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,12) 17)
j) lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku,
k) čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb,
l) včelie produkty, výrobky, včelí med bezchybný, zdravotne nezávadný, pochádzajúce od prvovýrobcov registrovaných na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,17)
m) spracované ovocie, zelenina - ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy, čalamády, nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta – vyrobené v prevádzkarni registrovanej na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, 17)
n) balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu, pochádzajúce z prevádzkarne registrovanej na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,12,17)
o) všeobecne známe liečivé rastliny, bylinky17), čaje, koreniny a koreninové zmesi, 12)
p) biopotraviny, pochádzajúce od výrobcov registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, 12)
q) ovocné liehoviny, bylinkové likéry, pivo z minipivovarov, víno regionálnych pestovateľov, 12)
r) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, hračky z dreva, košikárske výrobky a ostatné výrobky z prútia, peria a kože,
s) okrasná keramika, výrobky zo skla a predaj tovaru s ukážkami tradičných remesiel.

2. Druhy poskytovaných služieb:
a) občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste

3. Na predaj potravín a poskytovanie služieb spoločného stravovania je predávajúci povinný mať súhlasné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Predajcovia potravín a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať platné právne predpisy. 12) 13) 16) 17) 18)


Čl. 9
Zákaz predaja

Na trhovom mieste – príležitostnom trhu na Zámku sa zakazuje predávať výrobky uvedené v zákone. 14)


Čl. 10
Zabezpečenie čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky

1. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom upravuje Mesto Hlohovec osobitným všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec. Predávajúci je povinný zabezpečiť zber, zhromažďovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu na vlastné náklady spôsobom, ktorý je v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením Mesta Hlohovec.

2. V prípade výskytu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musí predajca používať uzatvárateľnú, umývateľnú a dezinfikovateľnú plastovú nádobu na to určenú. Následne na základe zmluvy s asanačným podnikom bude zabezpečený jeho odvoz a likvidácia. Odpad v tomto prípade nesmie predstavovať priamy ani nepriamy zdroj kontaminácie.

3. Zostatky použitých olejov ako i ostatných olejov vzniknutých pri príprave pokrmov, rýchleho občerstvenia, odpadové oleje sa musia zhromažďovať vo vyčlenených uzatvárateľných nádobách na určenom mieste mimo výrobných priestorov prevádzky. Použité oleje a tuky sa nemôžu vylievať do kanalizačných vpustí a k zeleni.

4. Príprava hotových pokrmov, rýchle občerstvenie musí byť z predpripravených potravín alebo z polotovarov, t.z. predprípravu realizuje účelová potravinárska prevádzka, kde sú vytvorené hygienicky vyhovujúce podmienky s požadovaným technologickým zariadením a danú činnosť má schválenú príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Podávanie pokrmov a nápojov sa môže len do jednorazových zdravotne bezpečných obalov, tanierov a pohárov. Pracovníci zodpovední za manipuláciu s potravinami musia mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť.

5. Prevádzka predajného stánku s výčapným zariadením musí spĺňať požiadavky osobitného predpisu. 19) Musí byť zabezpečená sanitácia výčapného zariadenia a vnútorného zariadenia stánku, ak by sa nápoje rozliali na pult a podobne. Predajca zabezpečí dodržiavanie správnej teploty počas čapovania a podávania nápojov tak, aby boli dodržané podmienky ustanovené Potravinovým kódexom SR (7-12 stup. Celzia), a to zabezpečením vhodného výčapného zariadenia so zdrojom umožňujúcim chladenie.

6. Predajca zodpovedá za čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí svojho predajného stánku.

7. Správca zodpovedá za celkový poriadok celého trhového miesta – príležitostného trhu na Zámku, počas jeho konania a po ukončení konania trhu.


Čl. 11
Orgány dozoru

Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Hlohovec prostredníctvom
a) poverených zamestnancov,
b) Mestskej polície Mesta Hlohovec.


Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 27. 9. 2018.

2. Toto VZN mesta Hlohovec nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec
_________________________________________________________________

1) § 5 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

2) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

3) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

4) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

5) zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

6) § 3 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

7) § 3 ods. 5 a 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

8) §13 ods. 4 písm.a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9) Príloha II, Kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

10) § 11 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

11) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

12) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

13) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14) § 6 zákona č. 178/1998 Zz. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ozmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

15) oznámenie č. 195/1996 Z.z. - výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

16) Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

17) Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení NV SR č. 100/2016 z 27.1.2016

18) zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

19) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ako aj požiadavky Potravinového kódexu SR a § 13 ods. 4 pism. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34889960

Úvodná stránka