Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 236 /2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 6.12.2018

Vyhlásené: 17.12.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 78 a § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie č. 236 /2018 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady


ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1
Účel nariadenia


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj ako „poplatok“), určiť podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, určiť podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku a určiť spôsob úhrady poplatku za drobné stavebné odpady.


ČASŤ II.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Článok 2
Spôsob zberu komunálnych odpadov


1. Mesto Hlohovec uplatňuje množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov1.

2. Systém zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby2 je realizovaný formou paušálneho poplatku.


Článok 3
Sadzba poplatku za komunálne odpady

1. Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia zberných nádob sú ustanovené nasledovné sadzby poplatku za 1 liter komunálnych odpadov:

 

Objem zbernej nádoby v litroch 120 240 1100
Sadzba poplatku za 1 liter 0,035 eur 0,0347 eur 0,0341 eur
Suma za 1 vývoz 4,20 eur 8,32 eur 37,51 eur

2. Pre fyzické osoby je ustanovená sadzba poplatku 0,092 € za osobu a kalendárny deň.

3. Pre fyzické osoby, ktoré si uplatňujú zníženie poplatku z dôvodov uvedených v článku 9 tohto VZN, je sadzba poplatku 0,046 € za osobu a kalendárny deň preukázaného obdobia.


Článok 4
Určenie poplatku za komunálne odpady

1. Poplatok za množstvový zber sa určí na zdaňovacie obdobie ako súčin frekvencie vývozov, sadzby ustanovenej v čl. 3 ods. 1 tohto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. Pre množstvový zber je frekvencia vývozu stanovená týždenne príslušným všeobecne záväzným nariadením3.

2. Paušálny poplatok sa určí na príslušné zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby ustanovenej v čl. 3 ods. 2 tohto VZN a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník v meste Hlohovec trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť.

3. V prípade, ak je uplatnené zníženie poplatku za preukázané obdobie v súlade s čl. 9 tohto VZN, použije sa pri výpočte poplatku za preukázané obdobie sadzba ustanovená v čl. 3 ods. 3 tohto VZN. Pri výpočte poplatku za ostatné kalendárne dni zdaňovacieho obdobia sa postupuje podľa ods. 2 tohto článku.


Článok 5
Vyrubenie poplatku za komunálne odpady

1. Správca poplatku Mesto Hlohovec (ďalej len „správca poplatku“) vyrubí poplatok každoročne rozhodnutím na príslušné zdaňovacie obdobie.

2. Ak správca poplatku zistí sám, alebo na základe oznámenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.

3. V prípade narodenia dieťaťa alebo prisťahovania sa poplatníka do mesta Hlohovec správca poplatku vyrubí poplatok odo dňa nahlásenia trvalého pobytu narodeného dieťaťa alebo prisťahovaného občana v meste Hlohovec do konca príslušného zdaňovacieho obdobia ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní.

4. V prípade úmrtia alebo odsťahovania poplatníka, správca poplatku upraví poplatok vyrubením do dňa, ktorý predchádza dňu úmrtia alebo dňu odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v meste Hlohovec.

5. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti na základe oznámenia tejto skutočnosti správcovi poplatku a súčasného požiadania o odvoz zbernej nádoby, správca poplatku poplatok vyrubí podľa počtu vývozov odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti do dňa zániku poplatkovej povinnosti, t. j. na základe súčinu skutočného počtu vývozov a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby. Za posledný týždeň vývozu sa považuje týždeň, v ktorom bola zberná nádoba odovzdaná spoločnosti, ktorá vykonáva odvoz komunálnych odpadov.

6. Správca poplatku môže na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) vyberať poplatok od vlastníka v prípade, ak vlastník prenajíma nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta iným podnikateľským subjektom. Vlastník ručí za vybraný poplatok od všetkých podnikateľských subjektov (právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie) užívajúcich jeho nehnuteľnosť. V prípade uzatvorenia ďalšieho zmluvného vzťahu alebo zániku nájomného vzťahu je vlastník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 30 dní aktuálny zoznam nájomcov podnikajúcich v danej nehnuteľnosti.

7. Správca poplatku umožní maximálne 3 fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré oznámili vznik poplatkovej povinnosti, uzavrieť dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby. Podmienkou je predloženie fotokópie nájomnej zmluvy a vyplneného tlačiva, v ktorom budú uvedené osoby užívajúce zbernú nádobu, ich identifikačné údaje, osoba poplatníka, ktorej bude poplatok vyrubený, objem a umiestnenie zbernej nádoby. Ak správca poplatku zistí, že zberná nádoba je nepostačujúca a v jej okolí sa zhromažďuje odpad, správca poplatku vyzve poplatníkov k podaniu žiadosti o výmenu zbernej nádoby za zbernú nádobu s väčším objemom, o pridanie zbernej nádoby alebo o dodanie zbernej nádoby pre každého užívateľa zbernej nádoby samostatne. Túto dohodu nemôžu uzatvoriť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby pre svoje prevádzky, ktorými sú pohostinstvá, reštauračné zariadenia, veľkoobchody, výrobné prevádzkarne alebo prevádzkarne, ktoré zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Správca poplatku posúdi dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby, a rozhodne o povolení užívať spoločnú zbernú nádobu, resp. dohodu neumožní. Poplatok sa v prípade povolenia užívať spoločnú zbernú nádobu vyrubí každému poplatníkovi v pomernej výške.

8. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré počas zdaňovacieho obdobia neprodukujú komunálne odpady z dôvodu pozastavenia podnikateľskej činnosti, písomne oznámia túto skutočnosť správcovi poplatku pred začatím obdobia, v ktorom majú byť vývozy prerušené. Správca poplatku zohľadní počet nerealizovaných vývozov a vyrubí výšku poplatku rozhodnutím.


Článok 6
Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia plniť si oznamovaciu povinnosť voči správcovi poplatku v zmysle osobitného predpisu.4


Článok 7
Splatnosť poplatku

1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.5
Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.6

2. Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet správcu poplatku, poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti pri platbách do 300 € do pokladne MsÚ Hlohovec.


Článok 8
Vrátenie poplatku

1. Poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť na základe žiadosti o vrátenie poplatku.

2. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v prípade úmrtia poplatníka rodinným príslušníkom alebo žiadateľovi o pohrebné, v prípade odsťahovania sa poplatníka z mesta Hlohovec poplatníkovi a v prípade ukončenia podnikateľskej činnosti poplatníkovi na základe písomnej žiadosti v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vrátenie a preukázania splnenia podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.


Článok 9
Zníženie a odpustenie poplatku

1. Mesto Hlohovec zníži alebo odpustí poplatok v prípade splnenia nasledovných podmienok:
a) Poplatok sa odpustí na základe predložených podkladov definovaných v tomto článku a to za obdobie:

a.1) počas ktorého sa poplatník zdržiava v zahraničí viac ako 90 dní v zdaňovacom období (t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Hlohovec);
pričom k odpusteniu poplatku poplatník predkladá niektorý z nasledujúcich
dokladov:

 • aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné povolenie, alebo
 • aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, alebo
 • aktuálne potvrdenie o ubytovaní v zahraničí, alebo
 • aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu, alebo
 • aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku v zahraničí, alebo
 • aktuálne potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo potvrdenie o návšteve školského a predškolského zariadenia.

a.1.1) Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce tento počet dní. Pri predložení cudzojazyčného potvrdenia je správca poplatku oprávnený žiadať od poplatníka písomný preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

a.2) počas ktorého sa poplatník zdržiava mimo miesta trvalého pobytu viac ako 90 dní v zdaňovacom období (t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Hlohovec);
pričom k odpusteniu poplatku poplatník predkladá niektorý z nasledujúcich dokladov:

 • aktuálne potvrdenie o štúdiu na teologických fakultách vysokých škôl, alebo
 • aktuálne potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti k cirkvi, rehole, alebo
 • aktuálne potvrdenie vojenskej správy o výkone služby v armáde, alebo
 • potvrdenie o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu, vystavené obcou, resp. správcovskou spoločnosťou, ktorá bola poverená obcou, v ktorej bol tento poplatok uhradený, alebo
 • aktuálne potvrdenie o výkone trestu, resp. o výkone väzby.

a.2.1) Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce tento počet dní.

b) Poplatok sa zníži na základe predložených podkladov definovaných v tomto článku použitím sadzby ustanovenej v čl. 3 ods. 3 tohto VZN za 1 deň preukázaného obdobia za osobu a to za obdobie:

b.1) počas ktorého poplatník študuje mimo miesta trvalého pobytu;
pričom k zníženiu poplatku predkladá poplatník nasledovný doklad:
- aktuálne potvrdenie o dennom štúdiu na území SR a potvrdenie o ubytovaní (potvrdenie
z internátu alebo nájomná zmluva),

b.2) počas ktorého sa poplatník pracovne zdržiava a zároveň je ubytovaný mimo miesta
trvalého pobytu na území SR;
pričom k zníženiu poplatku predkladá poplatník niektorý z nasledujúcich dokladov:

 • aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje mimo miesta trvalého pobytu a zároveň je ubytovaný mimo miesta trvalého pobytu, alebo
 • aktuálne a potvrdenie o ubytovaní vystavené ubytovateľom (zariadenie poskytujúce ubytovanie) alebo nájomnú zmluvu,

b.3) počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní
v zdaňovacom období;
pričom k zníženiu poplatku predkladá poplatník nasledovný doklad:

 • aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené obcou, resp. správcovskou spoločnosťou, ktorá bola poverená obcou, v ktorej užíva nehnuteľnosť.

Tieto preukázateľné doklady uvedené v ods. b.1) až b.3) tohto ustanovenia nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Hlohovec, je správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce tento počet dní.

2. Mesto Hlohovec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje primátor mesta po posúdení sociálnej odkázanosti poplatníka na základe doložených potvrdení o príjmoch poplatníka. V prípade, ak požiada o zníženie alebo odpustenie poplatku jeden z manželov, je potrebné z dôvodu posudzovania sociálnej odkázanosti poplatníka predložiť doklady o príjmoch oboch manželov.

3. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roka.


ČASŤ III.
POPLATOK ZA DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Článok 10
Spôsob zberu drobných stavebných odpadov

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


2. Mesto Hlohovec zavádza pre fyzické osoby množstvový zber drobného stavebného odpadu.


Článok 11
Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady

Mesto Hlohovec ustanovuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady 0,025 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.


Článok 12
Určenie poplatku za drobné stavebné odpady

1. Mesto Hlohovec určí poplatok za drobné stavebné odpady jednorazovo v mieste určenom na zber drobných stavebných odpadov (zberný dvor) ako súčin sadzby ustanovenej v čl. 11 tohto VZN a hmotnosti drobného stavebného odpadu.

2. Poplatok za drobné stavebné odpady správca poplatku nevyrubuje rozhodnutím.

3. Úhrada poplatku za drobné stavebné odpady sa uskutočňuje hotovostným spôsobom priamo v mieste určenom na zber drobných stavebných odpadov (zberný dvor).


ČASŤ IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13
Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 172/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Čl. 14
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 06.12.2018.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 01.01.2019.


Hlohovec, december 2018


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

 

______________________________________________________________

1 § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach
2 § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach
3 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
4 § 80 zákona o miestnych daniach
5 § 81 ods. 1 zákona o miestnych daniach
6 § 81 ods. 4 zákona o miestnych daniach


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34889574

Úvodná stránka