Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 238/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Schválené: 14.2.2019

Vyhlásené: 18.2.2019

Účinnosť: 5.3.2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 238/2019,
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, a to v:

a) Základnej škole, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec,
b) Základnej škole s materskou školou, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec,
c) Základnej škole s materskou školou, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec,
d) Základnej škole Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec–Šulekovo,
e) Základnej škole, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec,

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.1


Čl. 2
Určenie miesta a času zápisu

1. Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, je stanovený v období od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, nasledovne:

- druhý aprílový týždeň, 10. 04. – 12. 04. 2019, streda - piatok od 10.00 h do 17.00 h a v ostatné pracovné dni počas mesiaca apríl v čase stanovenom po dohode s riaditeľom príslušnej základnej školy.

2. Miestom zápisu je budova príslušnej základnej školy, v ktorej sa zápis koná. Konkrétnu miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis určí riaditeľ príslušnej základnej školy, pričom toto určenie zverejní na viditeľnom mieste budovy základnej školy, na webovom sídle školy, prípadne iným vhodným spôsobom najneskôr do 1. marca príslušného roka, ktorý predchádza


Čl. 3
Zrušovacie ustanovenie

1. Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 174/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec.


Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 14. 02. 2019

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

____________________________________________________________________
1 § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov začiatku zápisu podľa čl. 2 ods. 1 tohto nariadenia. Miestnosť určená pre zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude viditeľne označená.


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34887918

Úvodná stránka