Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 239/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Schválené: 14.2.2019

Vyhlásené: 18.2.2019

Účinnosť: 1.3.2019

Platné do: 31.8.2019

Nahradené: 241/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 239/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.


Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 6 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa mení znenie ods. 2, pričom nový ods. 2 znie:

„2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň nasledovne:

viď tabuľky v priloženom pdf súbore.

2. V § 6 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa za ods. 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„4. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.“

„5. Hodnota jedla pre iných dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma1 a skutočnú výšku režijných nákladov2.“

3. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bezo zmeny.


Čl. 2

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 14. 02. 2019 a nadobúda účinnosť 01. 03. 2019.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34888077

Úvodná stránka